ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Науково-видавнича діяльність

«Успіх особистості у цьому сторіччі буде залежати
від здатності добувати, оцінювати й
використовувати інформацію.»

Як орієнтуватися в неосяжному потоці інформації? Як самостійно знайти саме ту літературу, яка допоможе написати доповідь, наукову статтю, монографію, виступ або реферат? Сьогодні, як ніколи, для швидкої й правильної орієнтації в постійно зростаючому потоці інформації необхідний кваліфікований посередник. Цим посередником і виступає бібліографічна інформація

Підготовленні видання передаються с.-г. бібліотекам Херсонського територіального об’єднання з якими ми співпрацюємо, а також Національній науковій бібліотеці НААНУ - науково-методичному центру бібліотек с.-г. профілю та науковій бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка - науково-методичному центру бібліотек ЗВО.

До уваги!
Бібліографічні посібники Ви можете, як переглянути в читальній залі, так і взяти для роботи додому друковану або електронну версію.

Або скористатися сервісною послугою «Електронна доставка документів» (ЕДД) та отримати список на Вашу електронну пошту. Для цього потрібно надіслати запит на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. наукової бібліотеки, вказавши ФІБ та факультет, кафедру або підрозділ та назву списку. Нагадуємо, що таким чином можна отримати будь-яку видавничу продукцію, створеною науковоюбібліотекою.

Сьогодні науково-дослідна робота наукової бібліотеки зосереджується у Інформаційно-бібліографічному відділі та
акумулюється у розкритті 5-ти основних тем:

Сьогодення

Наукова бібліотека організовує інформаційно-бібліотечне обслуговування студентів, аспірантів, викладачів, наукових та інших працівників Херсонського державного аграрного університету відповідно до їх інформаційних запитів на основі вільного доступу до інформації та безкоштовно забезпечує основними бібліотечними послугами. Адже XXI століття називають століттям знань, а якість знання – це перш за все доступність та швидке одержання необхідної інформації у комфортних умовах.

Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий фонд.

До послуг користувачів 2 абонементи і читальна зала. Результатом багаторічної діяльності наукової бібліотеки є доцільно сформований фонд, який нараховує майже 400000 тис. примірників українською, російською, англійською та іншими мовами. Комплектується літературою з питань аграрного виробництва, рослинництва, землеробства, механізації агрокомплексу, сільськогосподарських меліорацій, біотехнології тварин, ветеринарної медицини, бухгалтерського обліку і аудиту, менеджменту, фінансів, промислового та цивільного будівництва, землевпорядкування та ін.. Паралельно з друкованими виданнями формується і електронна бібліотека (навчальні посібники, монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць та ін..), яка налічує майже 1000 примірників.
Важливим в роботі наукової бібліотеки є ведення електронної бази даних книгозабезпеченості навчального процесу. Вона дозволяє простежувати забезпечення навчальних дисциплін, планувати поточне комплектування, доукомплектування, сприяє підвищенню якості формування фонду, а для університету ці дані стають вирішальними під час акредитації.
Щороку наукова бібліотека передплачує близько 100 найменувань вітчизняних та зарубіжних періодичних видань відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Формується Електронний каталог та власні бази даних які: відображають та розкривають склад та зміст фонду (книги, брошури, періодичні видання та видання, що продовжуються, нормативно-технічні документи, дисертації та автореферати дисертацій) наукової бібліотеки ХДАУ; послуговуються як інструмент для швидкого та якісного багатоаспектного пошуку; працюють в режимі реального часу; містять бібліографічну інформацію про видання; інформують про кількість примірників та місце їх зберігання та ін..

Для вдосконалення інформаційного забезпечення навчального й наукового процесів, формується Електронний каталог корпоративної бібліотечної системи ХДАУ (ЕК КБС ХДАУ). Всі бібліотеки Херсонського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек приймають участь у створенні і використанні об’єднаних інформаційних ресурсів. Побудова ЕК КБС ХДАУ дозволила створити новий, корпоративний, сервіс для користувачів, які можуть завдяки електронній доставці документів отримати значно ширший обсяг необхідної інформації. За адресою www.ksau.ks.ua:8087 представлений доступ до ЕК КБС ХДАУ.

 

Для працівників с.г.бібліотек Херсонського територіального об’єднання Наукова бібліотека проводить семінари, стажування, тренінги, розробляє інструктивно-регламентуючу документацію, методичні матеріали, надає практичну та консультаційну допомогу.

На підтримку освітнього, наукового процесів університету спрямована наукова діяльність бібліотеки: підготовка та випуск різноманітних науково-допоміжних, рекомендаційних бібліографічних, біобібліографічних, інформаційно-методичних посібників та ін.

Херсонський державний аграрний університет визначається своїми науковими здобутками та потужним науково-педагогічним потенціалом. Ефективно працюють наукові школи, які започатковані корифеями вітчизняної науки, щорічно захищаються докторські і кандидатські дисертації, публікуються монографії та наукові статті, зареєстровані і виходять фахові збірники наукових праць. Щорічно на базі університету проводяться міжнародні наукові конференції та семінари. Підвищення рейтингу університету спонукає до зміни принципових підходів у висвітленні результатів наукових досліджень, адже саме через публікації наукові розробки та дослідження можуть стати відомими у світі, зацікавити світову наукову спільноту, відкрити шлях до отримання грантів.

Сьогодні акценти наукової бібліотеки спрямовуються на впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень вчених ХДАУ до світового наукового простору, формування позитивного іміджу університету в Україні та світі.

Сьогодні акценти наукової бібліотеки спрямовуються на посилення своєї ролі у процесах представництва вчених університету в глобальному просторі комунікацій, впроваджує наукометричні та бібліометричні методи дослідження: веде моніторинг в бібліометричних та наукометричних базах даних з метою виявлення статей науково-педагогічних працівників університету; здійснює інформаційну підтримку вчених щодо сприяння входження їх робіт у міжнародні та національні бібліометричні бази; оцінює ефективність наукових досліджень вчених університету за допомогою бібліометричних показників – рівня цитування, h-индекса, публікаційної активності автора; здійснює інформаційно-консультативну допомогу вченим щодо реєстрації в ідентифікаторах ORCID, Google Scholar, Science Indeх, ResearcherID; складає рейтинги вчених університету відповідно кількості публікацій, рівня цитувань та індексу Хірша автора по різних наукометричних базах та ін.

Наукова бібліотека проводить вебінари, відео-уроки, презентації з бібліометрики, наукометрики та інформаційної культури, знайомить з особливостями інтеграційних процесів з метою покращення розвитку публікаційної активності та цитування наукових працівників університету.

Одним із шляхів підвищення міжнародного рейтингу університету (науковців) є розміщення наукового доробку вчених та молодих науковців в Інституційному депозитарії ХДАУ, який є джерелом забезпечення вільного доступу до публікацій наукових працівників університету та фондів електронних видань бібліотеки. Формується виключно на базі відкритого програмного забезпечення Dspace, що дозволяє збирати, зберігати і поширювати контент.

Наукова бібліотека організовує й активно веде роботу зі студентами у напрямку формування духовно-моральних цінностей. Мета – виховання гармонійної, свідомої свого громадського обов’язку та поваги до історичної спадщини, відкритої до творчого розвитку особистості, формування загальної та фахової культури майбутніх фахівців. Культурно-просвітницька діяльність наукової бібліотеки включає різноманітні форми і методи інформування та популяризації літератури: це книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні перегляди, бесіди, творчі зустрічі, презентації та ін..

Для виконання поставлених завдань у відповідності до вимог часу, постійно розширюються та удосконалюються структура, функції, методи та технології діяльності наукової бібліотеки.

Сьогодні наукова бібліотека рівняється на кращий досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек закладів вищої освіти. Її діяльність спрямовується на виконання всіх стратегічних освітніх, наукових завдань Херсонського державного аграрного університету в контексті європейських вимог та у відповідності із загальними тенденціями реформування вищої освіти України.

Історія наукової бібліотеки

Історія наукової бібліотеки – це історія становлення і розвитку Херсонського державного аграрного університету, його досягнень і злетів, це – доля людей, відданих служінню її величності Книзі, справі освіти і виховання університетської молоді, це – сприяння науковим відкриттям і підтримка творчих особистостей.

Наукова бібліотека університету розпочала свою діяльність восени 1874 року при Херсонському земському сільськогосподарському училищі, пізніше сільськогосподарського технікуму, з 1928 р. – бібліотека Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи, з 1979 р. – отримала статус наукової, виконує функції головної бібліотеки Херсонського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек, з 1998 р. - наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету.

В різні роки бібліотекою керували віддані бібліотечній справі такі працівники, як: О.І. Скрипницький (1876-1877 рр.), В.П. Ємельянов, Е.Х. Бурзі (1893 р.), Ф.Д. Рубін (1895 р.), О.В. Кутітонська (1944-1958), Н.Я. Барсукова (1954-2001), Н.В. Анічкіна (2001-2017 рр.). Присвятив цій благородній справі своє життя, вони своєю працею примножували славу і авторитет наукової бібліотеки.

У 1893 році бібліотека поділялася на фундаментальну та учнівську, загальним для них був хронологічний каталог. Комплектувалася бібліотека літературою з сільського господарства та природознавства, а також вітчизняною літературою загальної тематики. На кінець 1895 року фонд бібліотеки налічував більше 16 000 примірників. Бібліотека розвивалася і збагачувала свої фонди новими виданнями наукової, навчальної і художньої літератури у відповідності до завдань навчально-виховного процесу і наукової діяльності інституту.

У 1936 році введено в дію головний навчальний корпус інституту. Під бібліотеку було відведено 7 великих світлих кімнат, 4 книгосховища, абонемент, читальна зала, кабінет завідуючої та відділення бібліотеки при гуртожитку. Бібліотека нараховувала майже 100 000 примірників книжкового фонду.
Під час тимчасової німецько-фашистської окупації майже весь бібліотечний фонд було знищено або розграбовано.

Після визволення міста у 1944 році і відновлення занять в інституті розпочалося відродження бібліотеки. Багато книг надійшло до бібліотеки від викладачів, науковців, мешканців міста та від книгозбірень навчальних закладів країни. Викладачі Е.Х. Бурзі, Г.Ф. Вацелко, Г.П. Чучко віддали свої приватні колекції. Завдяки цим колекціям у науковій бібліотеці зберігаються рідкісні видання XVІІІ – ХІХ століть. Бібліотека пишається раритетами, які входять до складу фонду. Серед них: А.А Измаильский «Как высохла наша степь», І. К. Пачоскій «Основы фитосоціологіи», І.К. Пачоскій «Дикорастущіе злаки Херсонской губерніи», И. К. Пачоский «Материалы по исследованию почв и грунтов Херсонской губернии» та ін.. На 1 липня 1945 року в бібліотеці налічується 11200 примірників, головним чином підручників. Крім того передплачувалися 17 назв газет та 61 назва журналів. Бібліотека розташувалася в одній аудиторній кімнаті, в якій містилися і книгосховище, і абонемент, і читальна зала, а вже у 1949 році перемістилася у приміщення, яке вона займала до війни.

У 1957-58 роках до послуг читачів відкрили нову читальну залу в головному корпусі загальною площею 88 кв.м. на 80 посадкових місць та при гуртожитку №1 була окрема бібліотека та читальна зала на 50 посадкових місць. Загальиий фонд налічує 68444 примірників. З 1959 року бібліотека відносилася до категорії спеціальних науково-навчальних бібліотек.

1970-90 роки в історії Наукової бібліотеки були дуже насиченими та важливими. Це період якісного комплектування бібліотечних фондів та інтенсивного його нарощування. Завдяки системному аналізу, кропіткій і наполегливій роботі працівників бібліотеки було сформовано якісний і збалансований фонд літератури понад 300 000 примірників з суспільно-політичних, економічних, природничих, юридичних, гуманітарних та інших галузей, які представлені багатьма мовами світу.

Відповідно наказу Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти СРСР №990 від 16 грудня 1976 року «Про затвердження типового положення про центри методичних об’єднань бібліотек вищих навчальних закладів міста (регіону)» було прийняте Положення про об’єднання бібліотек, яке обслуговує спеціалістів сільського господарства Української РСР. Згідно цього документу з 1979 року бібліотека була призначена головним методичним центром серед сільськогосподарських бібліотек міста та області, куди увійшли бібліотеки науково-дослідних інститутів, дослідних станцій, аграрних технікумів. Бібліотека набула статусу наукової (протокол №1 від 30 жовтня 1979 року).

Наукова бібліотека здійснює загальне методичне керівництво, координує та кооперує діяльність бібліотек об’єднання; вивчає, узагальнює та розповсюджує передовий досвід; впроваджує інноваційні технології; проводить семінари, науково-практичні конференції та інші заходи, що сприяють підвищенню професійної кваліфікації, загальноосвітнього та культурного рівня бібліотечних працівників; організовує спільні інформаційно-масові заходи (дні фахівця, презентації, книжкові виставки); створює спільні тематичні бібліографічні покажчики.

З розвитком університету, появою нових напрямків підготовки спеціалістів змінювався профіль комплектування фондів. Змінювалась структура: створювалися факультетські і кафедральні бібліотеки, пункти видачі в гуртожитках, що наближало літературу до місця навчання та проживання читачів. У 1973-76 роках відкрито відділ обслуговування та читальну залу в корпусі гідромеліоративного факультету. У 1988 році у головному корпусі відкрито нову читальну залу.

Система каталогів і картотек розкриває книжковий фонд бібліотеки. Серед них: алфавітний, систематичний, каталог зарубіжних видань, каталог дисертацій та авторефератів дисертацій, систематична картотека статей, тематичні картотеки.

Працівники бібліотеки докладають чимало зусиль для популяризації книги, читання. Увазі читачів пропонуються книжкові виставки, перегляди літератури, презентації книг, зустрічі з відомими письменниками та ін. Бібліотека бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях різного рівня, які проводяться на базі університету шляхом організації тематичних відкритих переглядів літератури.

З другої половини 2002 року розпочалось впровадження інформаційних технологій в усі бібліотечні, інформаційні та управлінські процеси на основі програмного забезпечення АБІС «ІРБІС». Дотримуючись Наказу ректора №18 від 20.02.2001 «Про створення електронного каталогу Наукової бібліотеки ХДАУ» було придбано міні-версію цієї програми. упроваджуються автоматизовані робочі місця «Адміністратор», «Каталогізатор», «Читач»; створюється електронний каталог та формуються тематичні бази даних, які розкривають бібліотечний фонд, у користувачів з’являється можливість за допомогою електронного каталогу вести багатоаспектний та комплексний інформаційний пошук (по ключовим словам, автору, редактору, року, виду видання та ін..). Створено локальну мережу, з власним потужним сервером, яку підключено до загальноуніверситетської мережі з виходом в Інтернет.

Впровадження інноваційних технологій змінює ресурсний потенціал Наукової бібліотеки. Помітно збагатилась і видова структура фондів за рахунок нетрадиційних носіїв інформації: електронних, мікроносіїв, кіно-фотодокументів, неопублікованих матеріалів. Поступово створюється електронна бібліотека. Тож з 2002 р. всі електронні видання, що надходять до наукової бібліотеки (створені або придбані науковою бібліотекою, оцифровані, подаровані науково-педагогічними працівниками університету) з різними рівнями доступу згідно з авторськими договорами, укладеними із авторами цих видань, представлені у локальній мережі університету та в електронному каталозі. Електронна бібліотека перебуває у перманентному розвитку.

У 2004 році за підсумками роботи наукова бібліотека посіла 1 місце за рейтингом серед 22 аграрних вищих навчальних закладів України.

Для вдосконалення інформаційного забезпечення навчального й наукового процесів, створено електронний каталог корпоративної бібліотечної системи ХДАУ (ЕК КБС ХДАУ), де представлені інформаційні ресурси 10 бібліотек об’єднання. Використовуючи можливості АБІС «ІРБІС», удосконалюється корпоративний процес каталогізації, здійснюється комунікативний обмін інформацією, спільно створюються бібліографічні, біобібліографічні покажчики та рекомендаційні списки літератури.
Основними цілями проекту «Корпоративна бібліотечна система ХДАУ» є:

 • створення організаційно-технічних передумов для впровадження систем автоматизації бібліотечного процесу, що забезпечують «прозору» інтеграцію бібліотек в корпоративне інформаційне середовище;
 • об'єднання інформаційних ресурсів бібліотек-учасниць і створення корпоративного інформаційного простору бібліотечних послуг;
 • підтримка сучасних стандартів організації й оформлення потоку інформаційного обміну між бібліотеками-учасницями корпоративної бібліотечної системи;
 • забезпечення відкритого й оперативного доступу користувачів до корпоративних ресурсів через телекомунікаційні технології;

У цей час в єдиному світовому інформаційному просторі Інтернет наукову бібліотеку представила Web-сторінка на сайті університету. У читача з’явилась можливість перегорнути сторінки історії нашої бібліотеки, ознайомитися з структурними підрозділами та їх функціями, отримати інформацію про послуги, культурно-масові заходи, які заплановані або відбувалися у стінах наукової бібліотеки, скористатися повнотекстовими інформаційними ресурсами, бібліографічними та біобібліографічними покажчиками, здійснити пошук по електронному каталогу та базам даних тощо.

У 2005 році започаткована видавнича діяльність наукової бібліотеки за серіями: «Історія університету» та «Вчені-аграрії» (в подальшому перейменовану на «Біобіблографія діячів сільськогосподарської науки України».

За результатами діяльності 2005-2006 навчального року Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН (нині ННСГБ НААНУ) визнала наукову бібліотеку кращою в бібліотечно-інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу серед вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації. Директора наукової бібліотеки Н.В. Анічкіну нагороджено «Почесною Грамотою» Міністерства аграрної політики України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у популяризацію нових форм господарювання. Це дуже висока оцінка висококваліфікованої і напруженої роботи всього колективу наукової бібліотеки.

У 2006 р. відбулась подія, яка значно вплинула на бібліографічне обслуговування в науковій бібліотеці – відкриття електронної читальної зали на шість автоматизованих робочих місць (АРМ). Це забезпечило доступ читачів до електронних носіїв інформації навчального та наукового характеру, дало можливість працювати з електронним каталогом наукової бібліотеки. Далеко не кожен студент в той час мав свій персональний комп’ютер вдома, отож читальна зала була завжди заповнена гомінкою молоддю. Працівники відділу із знанням справи стали обслуговувати кожного користувача в режимі "запит–відповідь", надавати індивідуальні консультації, виконувати розширені тематичні довідки (пошук та підбір повнотекстової інформації з використанням фонду наукової бібліотеки, ресурсів Інтернет). Пошук нових форм і методів бібліографічного сервісу постійно триває. Бажання йти в ногу з часом спонукає розширити зону обслуговування за рахунок віддалених користувачів.

У цей час для студентів факультету Рибного господарства та природокористування відкривається нова читальна зала на 30 посадкових місць у корпусі №4.

У 2007 році було придбано повну версію АБІС «ІРБІС 64» у складі трьох АРМів «Адміністратор», «Каталогізатор», «Читач». Обсяг електронного каталогу – 31840 анотованих бібліографічних записів.

Крім поточних надходжень електронний каталог постійно поповнюється бібліографічними описами видань з ретрофонду.
Ретрокаталогізаціякнижкового фонду – важлива ланка в забезпеченні якісного обслуговування користувачів наукової бібліотеки. Завдяки ретрокаталогізації видань формується основа майбутнього повноцінного електронного довідково-пошукового апарату всього фонду наукової бібліотеки.

Цього ж року виходить з друку перший випуск «Зведеного бюлетеня нових надходжень до фондів сільськогосподарських бібліотек Херсонського територіального об’єднання». Він інформує читачів про нові надходження та сприяє активізації спільного використання фондів, використовуючи нову сервісну послугу – електронну доставку документів.

У 2009 році з нагоди 30-річчя від дня заснування Херсонського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек підготовлено і надруковано 8 випуск видання з серії «Історія університету» - «Херсонському територіальному об’єднанню сільськогосподарських бібліотек - 30 років (1979-2009 рр.)», де представлені матеріали з історії створення та етапи розвитку об’єднання, розкрито зміст роботи, проаналізовано стан та перспективи розвитку кожної бібліотеки як єдиної системи бібліотечних фондів регіону.

У 2012 році за результатами рейтингу сільськогосподарських бібліотек ВНЗ III-IV рівнів акредитації за ознакою «Науково-методична, науково-дослідна, видавнича діяльність» наукова бібліотека зайняла 1 місце за загальними показниками та 2 місце серед 23 бібліотек ВНЗ України.

У 2014 році до 140-річчя від дня заснування Херсонського державного аграрного університету та ровесниці університету наукової бібліотеки, підготовлено і надруковано 16 випуск видання з серії «Історія університету» - «Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання».

У 2016 році загальний фонд наукової бібліотеки складав 443153 примірників. Обслуговування користувачів ведеться на 2-х абонементах та у 7 читальних залах. Окрім мережі Інтернет наукова бібліотека обладнана безкоштовними точками доступу на основі технології Wi-Fi.

Постійні контакти наукової бібліотеки з керівництвом університету, окремими викладачами та кафедрами лежать в основі систем інформування - ДОК (диференційне обслуговування керівництва університету та ВРІ (вибіркове розповсюдження інформації), відповідно до тематики науково-дослідних робіт науковців. Складаються інформаційні списки статей за галузевою тематикою, тематичні бібліографічні покажчики та біобібліографічні покажчики наукових праць, на WEB-сторінці наукової бібліотеки систематично розміщується інформація про нові надходження. Багато науковців завдячують бібліографам у пошуку джерел для наукових робіт, кандидатських та докторських дисертацій, а студенти – для курсових, дипломних, наукових, контрольних робіт, рефератів. Бібліографія завжди була і залишається вірним супутником науки в університеті.

Одним з найважливіших напрямків роботи наукової бібліотеки є сприяння підвищенню інформаційної компетентності студентів, пропаганда бібліотечно-бібліографічних знань серед студентської молоді. Вміння оперативно знаходити інформацію, оцінювати її і ефективно використовувати є необхідним для професіонала будь-якої галузі. Заняття з бібліотечно-бібліографічних знань переходять в консультування та навчання методам взаємодії з АБІС «ІРБІС». Для користувачів створено методичний посібник «Електронний каталог наукової бібліотеки ХДАУ» щодо варіантів пошуку документів у електронному каталозі. Проводяться інформаційно масовві заходи: День магістра, День фахівця, День кафедри, День аспіранта тощо. Основною метою заходів є презентація та реклама електронних ресурсів та інформаційних можливостей наукової бібліотеки.

Завдання наукової бібліотеки полягає в тому, щоб одночасно продовжувати збір, накопичення традиційних бібліотечних ресурсів задовольняючи інформаційні потреби традиційних читачів і максимально освоювати новітні інформаційні ресурси та відповідати на запити «цифрового» покоління. Працівники бібліотеки перебувають в постійному пошуку, ретельному вивченні інтересів студентів і викладачів, індивідуальному підході до кожної особистості.

СІМЕЙНИЙ АЛЬБОМ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

Методичні матеріали

Методичні матеріали

Гончаренко Т.В. Електронний каталог Наукової бібліотеки ХДАУ : метод. посіб. з пошуку документів у електронному каталозі АІБС «ІРБІС».

З 2002 року у науковій бібліотеці впроваджується автоматизована бібліотечно – інформаційна система «ІРБІС». Активно формується електронний каталог, який забезпечує вільний доступ до інформаційних ресурсів бібліотеки й реалізує багатоаспектний інформаційний пошук безпосередньо з робочого місця по локальній мережі університету та з мережі Інтернет в реальному часі здійснювати пошук інформації у ЕК НБ ХДАУ, а також переглядати повнотекстові бібліотечні ресурси.

До уваги!
(в електронному каталозі крім основних критеріїв (автор, назва, ключові слова та ін..), читач може вказувати й додаткові. Допустимо, йому необхідні усі монографії, наявні в бібліотеці, видані в 2019 році співробітниками університету. Вказуючи у пошуку критерій - автор-співробітник, характер документа - монографія, рік 2019, читач без особливих зусиль зможе одержати цю інформацію)

Колосальний потенціал інформаційних ресурсів, що зберігаються в бібліотеці, найчастіше залишається незатребуваним через низьку інформаційну культуру, невміння правильно виразити свою інформаційну потребу, оперативно знайти, проаналізувати й здобути необхідну інформацію, представити її раціональним способом.

Прагнучи стати не просто сховищем книг, а інформаційним провайдером у «океані» інформації, щоб забезпечити доступ до інформації в будь-якому форматі для всіх користувачів, ми систематично навчаємо користувачів культурі споживання інформації, навичкам її аналітичного відбору.

У продовження роботи із пропаганди інформаційної культури як одного з перспективних напрямків по якісному обслуговуванню користувача наукова бібліотека розробила цей методичний посібник з пошуку документів у електронному каталозі АІБС «ІРБІС» у АРМі «Читач» . Ми сподіваємось, що він допоможе нашим користувачам у опануванні навичок пошуку інформації й дасть можливість застосувати отримані результати пошуку в навчанні і науковій роботі.

Інформаційні видання

Інформаційні видання

Раритетна книга наукової бібліотеки Херсонського державного аграрного університету

У межах четвертої тематики здійснюється бібліографування та інформаційне розкриття наявної колекції рідкісних та цінних видань у фонді наукової бібліотеки за 1826-1949 рр.. Створено базу даних «Рідкісні та коштовні книги», яка нараховує близько 700 записів. Бібліографами підготовлено бібліографічний покажчик та віртуальну виставку. Цей ресурс рекомендовано для розширення інформаційних знань науковцям, викладачам, аспірантам, студентам, а також всім, хто цікавиться історією сільського господарства України та Херсонщини.

Зведений бюлетень нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання

З метою подальшої корпоративної взаємодії по формуванню єдиного інформаційного простору між с.-г. бібліотеками Херсонського територіального об’єднання у 2007 році наукова бібліотека започаткувала випуск інформаційного видання «Зведений бюлетень нових надходжень до фондів бібліотек об’єднання». Це щорічне видання, що інформує читачів про нові надходження літератури до с.-г. бібліотек Херсонського територіального об’єднання.

Бібліографія охоплює книги, методичні матеріали, наукові збірники, дисертації, автореферати дисертацій. Усі бібліографічні описи анотовані та зазначене місце зберігання видання. Матеріал розміщено за тематичними рубриками, а у межах рубрик за алфавітом. Для зручності використання дано: алфавітний покажчик авторів, редакторів, укладачів та перекладачів; список бібліотек – учасниць бюлетеню.

Користувачі наукової бібліотеки та бібліотек об’єднання мають можливість безкоштовно зробити замовлення та отримати по міжбібліотечному абонементу (МБА) або на електронну пошту оцифровану частину (кілька сторінок) з будь-якого видання, представленого у цьому бюлетені.

Зведений каталог періодичних видань, передплачених Херсонським територіальним об’єднанням сільськогосподарських бібліотек

Щорічно складається інформаційне видання «Зведений каталог періодичних видань, передплачених Херсонським територіальним об’єднанням сільськогосподарських бібліотек». Користувачі наукової бібліотеки та бібліотек об’єднання мають можливість безкоштовно зробити замовлення та отримати на електронну пошту оцифровану статтю з будь-якого періодичного видання, представленого у цьому каталозі.

Бібліографічні покажчики та рекомендаційні списки літератури

Бібліографічні покажчики та рекомендаційні списки літератури

Часто буває, що по темі, над якою Ви працюєте, уже складений рекомендований список літератури або бібліографічний покажчик. Доцільно довідатися про це у бібліотекаря! Одержана готова тематична добірка не тільки прискорить темпи пошуку потрібної Вам літератури, але й одночасно підвищить якість її відбору.

На підтримку освітнього та наукового процесів університету, для розкриття фондів наукової бібліотеки та с.-г бібліотек Херсонського територіального об’єднання, наукова бібліотека готує різні види тематичних покажчиків, мета яких – задовольнити інформаційні потреби користувачів наукової бібліотеки з різних галузей знань.

Вища освіта

Аграрна освіта і її роль в розвитку суспільства

Дипломне та курсове проектування

Дистанційна освіта у вищій школі

Інновації в освіті

Магістратура. Магістерська робота

Методика і методологія наукових досліджень

Організація самостійної роботи студентів

Педагогіка і психологія вищої школи

Економіка

Управління меліорованими ландшафтами

Глобалізаційно-інтеграційні процеси в АПК

Демографічна ситуація в Україні

Державне регулювання АПК України

Економіка праці та соціально-економічні відносини

Європейська та Євроатлантична інтеграція: напрями, стан, перспективи

Інституціональна економіка

Кооперативні сільськогосподарські підприємства

Продовольча безпека в АПК

Продуктивність галузі рослинництва в кліматичних умовах

Рибне господарство: перспективи розвитку

Ринок м’яса

Світова економіка та агропромисловий комплекс України

Сільський зелений туризм

Сільські території України: рівень розвитку, трансформаційні зміни, концепції реформування

Соціально-економічні та трудові відносини в АПК

Якість, стандартизація сільськогосподарської сировини та продукції

Землеробство

 Біологічне землеробство

Біотехнології в сільському господарстві

Грунтозахисне та екологічне землеробство

Мистецтво обробки грунтів NO-TILL

Мінеральні добрива

Новітні технології: точне землеробство в системі АПК

Органічне землеробство

Пестициди

Фосфорні добрива

Рослинництво

Баклажан

Баштанництво

Картопля

Корми. Кормовиробництво. Ч. 1.: Корми рослинного походження

Корми. Кормовиробництво. Ч. 2.: Корми тваринного походження та субпродукти

Кормовий буряк

Кукурудза цукрова

Лікарське рослинництво

Лісове та садово-паркове господарство

Лісне господарство. Лісівництво

Люцерна

Морква

Нут

Пестициди в рослинництві

Просо - культура великих можливостей

Пшениця м’яка озима

Рис Ч.1, Ч.2

Сафлор

Сичужні сири

Соя. Ч.1, Ч.2

Столовий буряк

Томати

Цибуля

Часник

Ячмінь ярий

Переробка сільськогосподарської продукції

Виробництво та переробка продукції рослинництва

Зберігання та переробка продукції рослинництва

Мед

Переробка продукції тваринництва. Ч.1. Молочна промисловість

Переробка продукції тваринництва. Ч.2. М’ясна промисловість

Технологія вирощування та переробка плодоовочевої та виноградарської продукції

Харчові технології та інженерія

Якість, стандартизація сільськогосподарської сировини та продукції

Тваринництво

Бджільництво

Види риб

Велика рогата худоба. Ч. 1: Розведення худоби (племінна справа, відтворення, схрещування)

Велика рогата худоба. Ч. 2: Молоді тварини: молодняк, телята. Первістки. Бугаї. Штучне запліднення

Велика рогата худоба. Ч. 3: Утримання худоби. Годування. Ветеринарія

Вівчарство - перспективна галузь

Екзотичне птахівництво (перепела, страуси)

Козівництво

Свинарство - перспективна галузь

Стреси в тваринництві

Сучасне птахівництво. Ч.1: Економіка птахівництва. Загальні питання. Розведення курей (племінна справа, відтворення, схрещування, штучне запліднення). Інкубація

Сучасне птахівництво. Ч. 2. Курчата. Яєчні кури. М’ясні кури

Сучасне птахівництво. Ч. 3. Утримання курей. Годівля. Ветеринарія

Сучасне птахівництво. Ч. 4. Породи. Загальні породи. Бройлери. Кроси

Екологія

Екологічні проблеми природокористування та охорони меліорованих ландшафтів

Екологія та охорона навколишнього середовища

Екологія та охорона навколишнього середовища

Заповідна справа. Заповідники України

Меліорація

Геоінформаційні системи і технології в аграрній освіті, науці і практиці

Гідротехнічні споруди для зрошення

Інтегроване управління водним режимом грунту в зоні Сухого Степу

Крапельне зрошення

Новітні технології: точне землеробство в системі АПК

Підземні та стічні води, підтоплення

Управління меліорованими ландшафтами

Інші

Країна світу – Японія

Нанотехнології

Охорона праці

Серії «Вчені-аграрії» та «Біобіблографія діячів сільськогосподарської науки України»

Серії «Вчені-аграрії» та «Біобіблографія діячів с.-г. науки України»

 

«Ось де, люди, наша слава, слава України!»
Тарас Шевченко


«Біографії вчених дозволяють в особах

зобразити світову повість науки».
К. А. Тимирязєв

 

Найбільш поширеним стало укладання персональних бібліографічних покажчиків про життя й діяльність педагогів університету, які виходять в серії «Вчені-аграрії» в подальшому перейменовану на «Біобіблографія діячів сільськогосподарської науки України».

Серія систематизує та популяризує наукові знання освітян Херсонського державного аграрного університету, адже оприлюднення результатів досліджень є одним із основних аспектів діяльності науковців, спрямованої на розвиток науки та суспільний поступ.

Головними елементами структури випусків цієї серії є вступна стаття про життєвий і творчий шлях вченого, література про нього, покажчик його друкованих праць, допоміжні покажчики та зміст. Біобібліографічний покажчик – не лише штрих до творчого портрету науковця, але й цінний матеріал до історії становлення і розвитку університету, його наукових шкіл, сприяє проведенню наукових досліджень.

Серія «Вчені-аграрії»

Вип.1

Вчений гідротехнік Маковський Віталій Йосипович

Вип.2

Вчений агроном Лазер Петро Нарцисович

Вип.3

Вчений агромеліоратор Лисогоров Константин Сергійович

Вип.3

Професори і наукові школи Херсонського державного аграрного університету: біобібліографічні довідки про життєвий та творчий шлях.

Вип.4

Заслужені винахідники України

Вип.5

Вчений-анатом Амаліцький Василь Григорович (100

років від дня народження)

 Серія «Біобіблографія діячів

сільськогосподарської науки України»

Вип.7

Морозов Володимир Васильович - вчений гідромеліоратор.

Вип.8

Коваленко Віталій Петрович - вчений-генетик (до 70-річчя від дня народження).

Вип.9

Ушкаренко Віктор Олександрович: 30 років на посаді ректора Херсонського державного аграрного університету.

Вип.10

Вовченко Борис Омелянович – учений зоотехнік (до 75-річчя від дня народження).

Вип.11

Мармуль Лариса Олександрівна – учений-економіст, доктор економічних наук, професор (до 50-річчя від дня народження).

Вип.12

Лазер Петро Нарцисович - вчений агроном, кандидат сільськогосподарських наук, професор (до 60-річч від дня народження)

Вип.13

Грановська Людмила Миколаївна - доктор економічних наук, професор.

Вип.14

Міхеєв Євген Костянтинович - доктор сільськогосподарських наук, профессор.

Вип.15

Нежлукченко Тетяна Іванівна - учений зоотехнік, доктор сільськогосподарських наук, професор.

Вип.16

Базалій Валерій Васильович – вчений-селекціонер.

Вип.17

Орлюк Анатолій Павлович – вчений селекціонер-генетик.

Вип.18

Шерман Ісаак Михайлович.

Вип.19

Лимар Анатолій Остапович – вчений агроном

Вип.20

Салатенко Володимир Никифорович

Вип.22

Корнбергер Володимир Глібович - вчений-гідромеліоратор, виробничник.

Вип.23

Пилипенко Юрій Володимирович - вчений іхтіолог-рибовод, еколог.

Вип.24

Дєбров Валерій Васильович.

Вип.25

Петрова Алла Терентіївна.

Вип.26

Аверчев Олександр Володимирович – вчений агроном.

Вип.27

Федорчук Михайло Іванович.

Серія «Історія університету»

Серія

«Історія університету»

 

У практиці роботи наукової бібліотеки важливе місце займає укладання бібліографічних посібників про діяльність навчального закладу, які виходять в серії «Історія університету». Вони характеризують науково-педагогічну діяльність університету і мають велике значення для створення праць з його історії.

 

Шановні друзі! Наш університет з великим історичним минулим, заснований більше століття тому назад і тому має свої традиції, як у навчальному процесі, так і в інших сферах діяльності. Щоб ближче довідатися, що таїться за словами «більше століття», запрошуємо Вас ознайомитися з документами про історію заснування факультетів, кафедр та служб університету, про їх керівників на різних етапах становлення навчального закладу.

 

Вип.1

Час, події, люди: 25 років з життя Херсонського державного аграрного університету та його ректора Ушкаренка В. О.

Вип.2

Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони ім. проф. Д.Г. Шапошникова.

Вип.3

Почесні професори і Почесні доценти Херсонського державного аграрного університету: присвячується 135-річчю від дня заснування Херсонського державного аграрного університету.

Вип.4

Духовне виховання молоді (до 10-річного ювілею від дня відродження в Херсонському державному аграрному університеті Храму-каплиці Святої мучениці Татіани).

Вип.5

Життєвий та творчий шлях Проценко Діни Йосипівни.

Вип.6.

Херсонський державний аграрний університет: історія і сучасність (до 135 річчя університету).

Вип.7

Кафедра гідромеліорацій та економіки природокористування: історія і сучасність.

Вип.8

Херсонському територіальному об’єднанню сільськогосподарських бібліотек - 30 років.

Вип.9.

ч.1

Внесок спеціалізованої вченої ради Херсонського ДАУ з агрономічних спеціальностей в підготовку наукових кадрів України.

Вип.9

Ч.2

Життєвий шлях і творчі досягнення випускників Херсонського сільськогосподарського інституту ім. О.Д. Цюрупи 1960 року.

Вип.10

Народний музей історії Херсонського державного аграрного університету

Вип.11

Аграрії України - Герої України і Герої Соціалістичної Праці Херсонщини.

Вип.12

Викладачі і співробітники Херсонського ДАУ - учасники Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр..

Вип.14

Анатомічний музей Херсонського державного аграрного університету.

Вип.15

Наукова школа академіка НААН України Ушкаренка Віктора Олександровича.

Вип.16

Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету на службі освіти, науки та виховання (до 140-річчя від дня заснування).

Вип.17

Доктори наук, професори Херсонського державного аграрного університету (присвячується 140-річчю від дня заснування Херсонського державного аграрного університету).

Вип.18

Відомі випускники Херсонського державного аграрного університету (присвячюється 140-річчю від дня заснування Херсонського державного аграрного університету).

Вип.19

Факультет водного господарства, будівництва та землевпорядкування: Декани (до 140-річчя Херсонського державного аграрного університету).

Вип.20

Еколого-меліоративна наукова школа (до 140-річчя Херсонського державного аграрного університету і 50-річчя факультету водного господарства, будівництва і землевпорядкування).

Вип.21

Агрономічний факультет Херсонського державного аграрного університету: історія та сучасність (присвячується 140-річчю створення факультету).

Вип.22

Відомі випускники Херсонського державного аграрного університету (присвячюється 140-річчю від дня заснування Херсонського державного аграрного університету).

 

Історичний калейдоскоп «Херсонського державного аграрного університету»

(видання поза серією)

Історичний калейдоскоп «Херсонського державного аграрного університету»

Аверчев, О. В. Служба дорадництва та професійне навчання дорадників і експертів-дорадників при Херсонському державному аграрному університеті / О.В. Аверчев, К.С. Лисогоров, Н.М. Шапоринська // Наука і методика : зб. наук.-метод. праць. – 2006. - №9. – С. 111-113

Детальніше...

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

Описание: logo_отдельно
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

 • Офіційний сайт ХДАУ: http://www.ksau.kherson.ua/
 • Інституціональний репозитарій ХДАУ: http://dspace.ksau.kherson.ua/
 • База даних книгозабезпеченості навчального процесу
 • Електронний каталог: http://www.ksau.ks.ua:8087
 • Facebook: https://www.facebook.com/nb.ksau/
 • Електронна пошта бібліотеки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Наші координати:
73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23
Телефон/факс: +38(0552) 41-44-24

Графік роботи:
Пн.-Пт. 8.30-17.15
Сб., Нд. Вихідні

Обідня перерва: 12.30-13.00
Останній день місяця - санітарний

«Нехай думки, укладені в книгах, будуть твоїм капіталом, а
думки, які виникнуть у тебе самого, - процентами на нього.
 (Ф. Аквінський)

Бібліотека сьогодні – це інформаційний, консультативний, ресурсний центр, платформа для навчання, місце для спілкування, місце, де допоможуть кожному.
Сьогодні бібліотечний працівник – це інформатор, бібліоменеджер, аналітик, спеціаліст з електронної обробки інформаційних ресурсів, технолог автоматизації бібліотечно-інформаційних систем.
Бібліотекарі націлені на задоволення потреб своїх користувачів та пропонують широкий спектр послуг, корисних для відвідувачів.

 

Описание: IMG_0020

Описание: IMG_0035

 

Рік заснування:

Наукова бібліотека Херсонського державного аграрного університету – одна з найстаріших книгозбірень півдня України. Заснована у 1874 році.

Місія:

Наукова бібліотека бачить свою місію у сприянні підвищенню якості освіти і науки в Херсонському державному аграрному університеті шляхом задоволення освітніх, викладацьких та дослідницьких потреб усіх членів університетської спільноти через надання вільного доступу до інформації та формування навичок інформаційної грамотності у своїх користувачів засобами якісних, сучасних та інноваційних сервісів у комфортних умовах.

Будучи невід'ємною частиною інформаційного середовища університету, його ресурсним, комунікативним і соціально-культурним центром, наукова бібліотека робить свій внесок в інтеграцію наукового та культурного потенціалу ХДАУ в український і світовий інформаційний простір.

Виконуючи функції головної бібліотеки Херсонського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек, наукова бібліотека розвиває партнерські відносини та мережеву взаємодію з бібліотеками області, впроваджує інноваційні підходи в бібліотечній справі.

Структура

 

 

Наукова бібліотека складається з трьох відділів:

1. Керівництво

2. Відділ обслуговування та зберігання фондів

3. Інформаційно-бібліографічний відділ

4. Відділ комплектування, наукової обробки літератури та наукометрії

 

Нагороди

Анічкіна Наталія Василівна:

 1. Почесна грамота Міністерства освіти та науки України «За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність»» № 126487;
 2. Почесна грамота голови Херсонської обласної державної адміністрації «За вагомі досягнення у професійній діяльності, підготовку кваліфікованих фахівців та з нагоди 130-річчя заснування навчального закладу», 2004 р.
 3. Почесна грамота Міністерства аграрної політики України «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у популяризацію нових форм господарювання, передового досвіду ведення сільського виробництва та з нагоди професійного свята – Всеукраїнського дня бібліотек», 2006 р.;
 4. Подяка міністра аграрної політики та продовольства України «За сумлінну працю та досягнуті результати в ім’я економічного зміцнення та розвитку України», 2009, 2011 рр.;
 5. Подяка ректора Херсонського державного аграрного університету «З нагоди святкування Дня робітника сільського господарства, за значний внесок в розвиток університету», 2013 р.
 6. Грамота Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви «У благословення за старанні труди на славу святої Церкви», 2006 р.
 

Гончаренко Тетяна Вікторівна:

 1. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій «За високий рівень представлення експозиції навчального закладу на XXV Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «АГРО-2013»;
 2. Нагороджена пам’ятною ювілейною медаллю «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН», №15 від 9.11.2017 р.;
 3. Подяка від ректора Херсонського державного аграрного університету «З нагоди святкування Дня Конституції України, за значний внесок у розвиток Херсонського державного аграрного університету», 2014р.;
 4. Благодарственное письмо Херсонского Епархиального Управления по благословению Митрополита Херсонского и Таврического Иоанна «За усердные труды во славу Святой Церкви», 2017 г..

Ралдугіна Ірина Дмитрівна:

 1. Грамота від ректора Херсонського державного аграрного університету «За сумлінну працю, професіоналізм,високий рівень довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування співробітників і студентів університету, участь у формуванні електронного каталогу корпоративної бібліотечної системи ХДАУ», 2014 р.

Смирнова Ірина Олександрівна:

 1. Почесна грамота Управління освіти і науки облдержадміністрації «За багаторічну плідну працю, сумлінне виконання своїх обов’язків та високий рівень представлення інноваційних розробок на Міжнародному інвестиційному форумі «Таврійські горизонти», №475, від 19.12.2012 р.;
 2. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій «За високий рівень підготовки та представлення експозиції навчального закладу на XXІІІ Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «АГРО-2011».

Ткаченко Вікторія Іванівна:

 1. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій «За високий рівень підготовки та представлення експозиції навчального закладу на XXIV Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «АГРО-2012»;
 2. Лист подяки Херсонської державної адміністрації, Управління освіти і науки «За особистий вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування Херсонщини та формування у молоді активної життєвої позиції й національної свідомості, 2016р;
 3. Грамота від ректора Херсонського державного аграрного університету «За підготовку презентації та активну участь в роботі Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти:екологічні інвестиції, співпраця, економічний розвиток» та виставки «Таврійський ярмарок»;
 4. Подяка від профспілкового комітету викладачів та співробітників Херсонського державного університету «За активну участь у роботі профспілкової організації, створення оптимальних умов праці і відпочинку з нагоди святкування Дня агрономічного факультету», 2011 р..