ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Бухгалтерія

 

Кальсіна Світлана Леонідівна

головний бухгалтер

 

 

 Склад відділа бухгалтерії.

Положення про бухгалтерську службу (Завантажити)

Бухгалтерський облік в університеті здійснюється бухгалтерією університету. Відділ бухгалтерії є самостійний структурний підрозділ університету, що діє на підставі Статуту університету, підпорядковується безпосередню ректору. У своїй роботі керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, наказами ректора, а також положенням про бухгалтерську службу.

Відділ бухгалтерії очолює головний бухгалтер – Кальсіна Світлана Леонідівна; заступник головного бухгалтера – Булгакова Олена Миколаївна.

Колектив бухгалтерії складають: провідні бухгалтери – Бондаренко  М.Г., Рибій Л.А., Пожернюк Т.Г., Погорелова О.І.; бухгалтери 1 категорії – Тараненко О.А., Билина А.С., Рикова С.В.,; бухгалтери – Михайлик Т.В., Неупокоєва О.В..

Основними завданнями бухгалтерської служби Університету є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності і складання звітності;

2) відображення в документах достовірної і в повному обсязі інформації щодо господарських операцій і результатів діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) і фінансовими та матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при обліку бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів у відповідності до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного і в повному обсязі відображення операцій в бухгалтерському обліку і звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів у відповідності до затверджених нормативів і кошторисів.

Бухгалтерська служба у відповідності до покладених на неї завдань:

1) веде бухгалтерський облік у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку у державному секторі, а також іншими нормативно-правовими актам відносно ведення бухгалтерського обліку, у тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку і звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову і бюджетну звітність, а також державну статистичну і іншу звітність (декларації) в порядку, установленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх  реєстрації в  органах  Державної казначейської  служби  і  здійсненням платежів у відповідності до взятих бюджетних зобов'язань;

- правильністю зарахування і використання власних надходжень.

4) своєчасно представляє звітність;

5) своєчасно і в повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) у відповідні бюджети;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів відносно:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) ресурсів під час прийому та оформленню документів відносно проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі узагальнюючої звітності, відносно причин росту дебіторської і кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи по стягненню дебіторської і погашенню кредиторської заборгованості, організує і проводе роботу по її списанню відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, які закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірність і правильність оформлення інформації, включеній в реєстри бюджетних зобов'язань і бюджетних фінансових зобов'язань;

- повноту і достовірність даних підтверджуючих документів, які формуються і представляються в процесі казначейського обслуговування;       

- зберігання, оформлення і передачу в архів оброблених первинних документів та облікових регістрів, які являються підставною для відображення в бухгалтерському обліку операцій і складання звітності, а також здачі звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою і неупередженою інформацією про фінансовий стан університету, результатах його діяльності і руху бюджетних коштів;

- відповідні структурні підрозділи університету даними бухгалтерського обліку і звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складання економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, які можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих рисків фінансово-господарської діяльності;

9) приймає участь в роботі по оформленню матеріалів відносно нестач, крадіжок грошових коштів і майна, псування активів;

10) розробляє і забезпечує здійснення заходів по дотриманню і підвищенню рівня фінансово-бюджетної дисципліни її робітників;

11) здійснює заходи по усуненню порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами.