ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

Наукові публікації керівників та консультантів відповідно до тематики дисертаційних досліджень

Спеціальність 051 «Економіка»

 

Грановська Вікторія Григорівна, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Грановської Вікторії Григорівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Волощук Владислав Володимирович (2 рік навчання)

Стратегії формування конкурентних переваг суб’єктів туристичного бізнесу

1. Грановська В. Г., Алєщенко Л. О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань. Економіка АПК. 2019. № 12. С. 28–37.

2. V. Hranovska, Y. Kyrylov, I. Kolokolchykova, A. Sakun, K. Nikitenko, Ya. Katsemir Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects. Journal of Environmental Accounting and Management. 2020. № 8 (4), рр. 351–363.

3. V. Hranovska, L. Marmul, О. Marchenko, К. Pylypenkom, T. Velychko Financial And Taxation Aspects Of Tourism Activities Development. International Journal of Management (IJM). 2020. 11 (3), pp. 287–293.

4. V. Hranovska, Y. Kyrylov, V. Boiko, A. Kwilinski, L. Boiko. International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: Onthe Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry. Journal of Risk and Financial Management. 2020. № 13 (12). 303.

5. Грановська В. Г., Кирилов Ю. Є., Алєщенко Л. О. Формування конкурентних переваг суб'єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 45–55.

Кравець Олександр Васильович

(3 рік навчання)

Формування стратегії конкурентоспроможного розвитку підприємств туристичного бізнесу

1. Грановська В. Г., Стукан Т. М. Культурно-пізнавальний туризм Херсонщини: стан та перспективи подальшого розвитку. Агросвіт. 2020. № 10. С. 37–42.

2. V. Hranovska, N. Trusova, Y. Kyrylov, O.Prystemskyi, V. Krykunova, А. Sakun The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of there gional tourist system. Geo Journal of Tourism and Geosites. 2020. № 29 (2), рр. 565–582.

3. V. Hranovska, Y. Kyrylov, I. Kolokolchykova, A. Sakun, K. Nikitenko, Ya. Katsemir Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects. Journal of Environmental Accounting and Management. 2020. № 8 (4), рр. 351–363.

4. V. Hranovska, L. Marmul, О. Marchenko, К. Pylypenkom, T. Velychko Financial And Taxation Aspects Of Tourism Activities Development. International Journal of Management (IJM). 2020. 11 (3), pp. 287–293.

5. V. Hranovska, Y. Kyrylov, V. Boiko, A. Kwilinski, L. Boiko. International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: Onthe Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry. Journal of Risk and Financial Management. 2020. № 13 (12). 303.

Ненько Олександра Ігорівна

(3 рік навчання)

Удосконалення внутрішніх систем якості готельних мереж

 1. Грановська В. Г., Трусова Н. В., Крикунова В. М. Ринок туристичних послуг та поляризація туристичної системи. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2020. № 2 (42).  С. 65–71.

  2. Грановська В. Г., Кирилов Ю. Є., Алєщенко Л. О. Формування конкурентних переваг суб'єктів туристичної галузі. Економіка АПК. 2020. № 5. С. 45–55.

  3. V. Hranovska, L. Morozova, Ya. Katsemir, O. Nenko Methodology of Environmental Competence Formation in Tourism. Business Management, International Journal of Management. 2020. № 11 (6). pp. 801–811.

  4. Грановська В. Г., Бойко В. О. Функціонування екоготелів в Україні як чинник активізації підприємницької діяльності. Економіка АПК. 2020. № 3. С. 57–65.

  5. V. Hranovska, N. Trusova, Y. Kyrylov, O.Prystemskyi, V. Krykunova, А. Sakun The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of there gional tourist system. Geo Journal of Tourism and Geosites. 2020. № 29 (2), рр. 565–582.

Станкова Антоніна Сергіївна

(2 рік навчання)

Підвищення конкурентоспроможності та фінансової стійкості аграрних підприємств в умовах четвертої промислової революції

 1. Грановська В. Г., Кирилов Ю. Є. Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Економіка АПК. 2019. № 11. С. 70–78.

  2. Грановська В. Г., Кирилов Ю. Є. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонської області та    обґрунтування напрямів її підвищення. Ефективна економіка. 2019. № 12.

  3. Грановська В. Г., Кирилов Ю. Є. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 5–9.

  4. Грановська В. Г., Кирилов Ю. Є. Інвестиційне середовище функціонування аграрних підприємств як  базис формування їх конкурентоспроможності. Агросвіт. 2019. № 24. С. 3–8.

  5. Грановська В. Г., Кирилов Ю. Є. Інвестиційний механізм забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Економіка та держава. № 12. 2019. С. 13–18.

  6. V. Hranovska, Y. Kyrylov, H. Zhosan, I. Dotsenko. Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. 2020. № 63 (6). pp. 1430–1448.

  7. V. Hranovska, V. Boiko, N. Verkhoglyadova, O. Volska Geomarketing as a tool forensuring the competitive development of agricultural enterprises. Scientific approaches to modernizing the economic system: vector of development: collective monograph. Lviv-Toruń : Liha-Pres, 2020. 352 р.

 

Кирилов Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Кирилова Юрія Євгеновича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Кручиненко Вікторія Анатоліївна

(4 рік навчання)

Механізми та інструменти забезпечення фінансової безпеки аграрних підприємств

1. N. S. Tanklevska, Yu. Ye. Kyrylov, О. I. Zaitseva. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (12). Ч. 1. С. 36–39.

2. Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability. Науковий вісник Полісся. 2018. № 2 (14). Ч. 2. С. 160–164.

3. Yurii Kyrylov, Natalia Kyrychenko, Tatyana Stukan and Hanna Zhosan. Formation of Enterprise Management Strategies and Entrepreneurship Training, International Journal of Management, 11 (6), 2020, pp. 793–800.

4. Bilochenko, A., Stoliarchuk, N., Matviienko, A., Kyrylov, Y., Sadovska, I., Khioni, H. Innovation as important production factor and a factor in increasing the investment attractiveness of the agricultural sector. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2021, 42 (4), 458–465. Springer, Cham.

5. Trusova N. V., Prystemskyi O. S., Hryvkivska O. V., Sakun A. Zh., Kyrylov Y. Y., Modeling of system factors of financial security of agricultural enterprises of Ukraine. Regional Science Inquiry, 2021, Vol. XIII, (1), pp. 169–182.

6. Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Інвестиційне середовище функціонування аграрних підприємств як базис формування їх конкурентоспроможності. Агросвіт. 2019. № 24. С. 3–8.

7. Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонської області та обґрунтування напрямів її підвищення. Ефективна економіка. 2019. № 12.

8. Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 5–9.

9. Кручиненко В. А.,  Кирилов Ю. Є. Проблеми та напрями зміцнення фінансової безпеки підприємств. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон : Видавничій дім «Гельветика», 2019. С. 125–128.

Присяжнюк Петро Вікторович

 (4 рік навчання, випускник)

Удосконалення механізму управління природно-заповідним фондом Херсонської області

1. Kyrylov Y.,  Yarovoy V. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. T.4. № 4. С. 188–193.

2. Trusova, N. V., Kyrylov, Y. Y., Hranovska, V. Hr., Prystemskyi, O. S., Krykunova, V. M. & Sakun, A. Zh. The imperatives of the development of the tourist services market in spatial polarization of the regional tourist system. GeoJournal of Tourism and Geosites, 2020, 29 (2), 565–582.

3. Yurii Y. Kyrylov, Viktoriia H. Hranovska, Iryna V. Kolokolchykova, Alina G. Sakun, Kateryna S. Nikitenko, Yana V. Katsemir. Regional Diversification of Rural Territories with Limited Spatial Location of Green Tourism Objects. Journal of Environmental Accounting and Management. 2020. Vol 8(4) P. 351–363.

4. Kyrylov, Yu., Hranovska, V., Boiko, V., Kwilinski, A., Boiko, L. International Tourism Development in the Context of Increasing Globalization Risks: On the Example of Ukraine’s Integration into the Global Tourism Industry. Journal of Risk and Financial Management. J. Risk Financial Manag. 2020, 13, 303.

5. Кирилов Ю. Є. Присяжнюк П. В. Стан та соціально-економічне обґрунтування створення мережі заповідних територій Херсонської області. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. Вип. № 2 (113). С. 197–201.

Фесенко Ганна Олександрівна

(4 рік навчання)

Розвиток ринку круп'яних культур в Україні

1. Kyrylov, Y., Thompson, Stanley R., Hranovska, V., Krykunova, V. The World Trends of Organic Production and Consumption. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2018. Vol. 40. № 4. Р. 514–530.

2. Kyrylov Y., Hranovska V., Zhosan H., Dotsenko I. Innovative Development of Agrarian Enterprises of Ukraine in the Context of the Fourth Industrial Revolution. Solid State Technology. 2020. Vol. 63, Issue 6. рр. 1430–1448.

3. Bilochenko, A., Stoliarchuk, N., Matviienko, A., Kyrylov, Y., Sadovska, I., Khioni, H. Innovation as important production factor and a factor in increasing the investment attractiveness of the agricultural sector. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 2021, 42 (4), 458–465. Springer, Cham.

4. Averchev O. V., Kyrylov Yu. E., Fesenko G. A. The current state of buckwheat market in Ukraine. Bulletin Of National Academy Of Sciences Of The Republic Of Kazakhstan. 2021. Vol. 2, № 390. P. 113–119.

5. Кирилов Ю. Є., Фесенко Г. О. Популяризація рису як напрям брендингу Херсонщини. Агросвіт. 2020. № 7. С. 12–17.

6. Фесенко Г. В., Кирилов Ю. Є. Тенденції розвитку ринку круп’яних культур в Україні. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон : Видавничій дім «Гельветика», 2019. С.155–160.

7. Фесенко Г. О., Кирилов Ю. Є. Брендинг рисосійних територій у Херсонській області. Економіка, фінанси, управління: наукові підходи та практика реалізації: зб. тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених (м. Херсон, 11 березня 2020 р.). Херсон, 2020. С. 231–234.

8. Аверчев О. В., Кирилов Ю. Є., Фесенко Г. В.  Сучасний стан ринку гречки в Україні. The 6 th International scientific and practical conference “Topical issues of the development of modern science” (February 12–14, 2020) Publishing House “ACCENT”, Sofia, Bulgaria. 2020. 1018 p. C. 177–180.

 

Морозов Роман Володимирович, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Морозова Романа Володимировича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Білоус  Оксана Володимирівна

(4 рік навчання)

Організаційно-економічні засади впровадження стимулюючого тарифоутворення в житлово-комунальній галузі

1. Morozov R. V., Bilous O.V. Incentive Tariff Formation in the Field of Centralized Water Supply and Drainage: Theory, Practice. Strategies of Socio-Economic Development and Mechanisms of their Implementation in the Conditions of Economic Uncertainty and Globalization Changes: International collective monograph / Aleshchenko l., Archvadze J., Ariefiew I., Averchev A., Azmaiparashvili M., Bedianashvili G., et al. Tbilisi : Publishing house – Universal, 2020. 286 p., рр. 161–171.

2. Морозов Р. В., Білоус О. В. Проблематика застосування стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Вісник Херсонського національного технічного університету : науковий журнал. 2020. № 1 (72). Частина 2. С. 46–53.

3. Білоус О. В., Морозов Р. В. Стимулююче тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16–17 квітня 2020 р. Херсон : ХДАУ, 2020. С. 14–18.

4. Білоус О. В., Морозов Р. В. Особливості застосування стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Розвиток бухгалтерського обліку, оподаткування і контролю в умовах інтеграційних процесів : зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 22–23 жовтня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 340–343.

Деркач Віктор Андрійович

(3 рік навчання)

Управління соціальною відповідальністю аграрних підприємств в умовах децентралізації влади

1. Морозов Р. В. Теоретичні засади кластерної організації агропромислового виробництва. Вісник Херсонського національного технічного університету : науковий журнал.2020. № 4 (75). С. 199–203.

2. Морозова О. Г., Морозов Р. В. Методологічні засади оцінки виробничого потенціалу і ефективності аграрних підприємств. Вісник Херсонського національного технічного університету : науковий журнал.2020. № 4 (75). С. 204–209.

3. Морозов Р. В. Теоретичні засади сталогорозвитку АПК України. Економіка, фінанси, управління: науковіпідходи та практика реалізації : зб. матеріалів здобувачів вищої освіти і молодих вчених ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 11 березня 2020 р. Херсон: ХДАУ, 2020. С. 118–120.

Левадний Денис Анатолійович (4 рік навчання, випускник)

Управління інноваційними кластерними проектами в аграрному секторі України

1. Морозов Р. В. Теоретичні засади кластерної організації агропромислового виробництва. Вісник Херсонського національного технічного університету : науковий журнал. 2020. № 4 (75). С. 199–203.

2. Морозов Р. В. Теоретичні засади сталого розвитку АПК України. Економіка, фінанси, управління: науковіпідходи та практика реалізації : зб. матеріалів здобувачів вищої освіти і молодих вчених ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 11 березня 2020 р. Херсон: ХДАУ, 2020. С. 118–120.

Потанер Лідія Дмитрівна

(3 рік навчання)

Маркетингово-логістичне забезпечення збутової діяльності аграрних підприємств

1. Морозов Р. В., Потанер Л. Д. Управління логістично-збутовою діяльністю аграрних підприємств. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2020. Вип. 1 (57). С. 157–161.

2. Потанер Л. Д., Морозов Р. В. Підвищення ефективності збутової діяльності малих і середніх аграрних підприємств. Вісник Херсонського національного технічного університету : науковий журнал. 2021. № 1 (76). С. 250–256.

3. Потанер Л. Д., Морозов Р. В. Теоретичні засади управління логістично-збутовою діяльністю аграрних підприємств. Інноваційне підприємництво та торгівля: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 16–17 квітня 2020 р.  Херсон : ХДАУ, 2020.   С. 154–158.

4. Потанер Л. Д., Морозов Р. В. Кооперація у збутовій діяльності як засіб підвищення ефективності функціонування аграрних підприємств. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві : матеріали IІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Міжнародного дня науки та Дня працівника сільського господарства, 10 листопада 2020 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 113–116.

5. Морозов Р. В., Потанер Л. Д. Теоретичні засади підвищення ефективності збутової діяльності малих та середніх аграрних підприємств. Економічні читання: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річному ювілею професора В. Й. Шияна, 19 лютого 2021 р. Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, 2021.  С. 298–301.

 

Танклевська Наталья Станіславівна, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Танклевської Наталії Станіславівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Шумаков Володимир Олександрович

(2 рік навчання)

Механізми формування інвестиційної привабливості України до країн Сходу

1. Trusova, N. V., Tanklevska, N. S., Cherniavska, T. A., Prystеmskyi О., Yeremenko, D. V., Demko, V. S. Financial provision of investment activities of the subjects of the world industry of tourist services. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. v. 11, №. 4, p. 890–902, June 2020.

2. Танклевська Н. С., Боровік Л. В. Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 26. Ч.1. С. 24–28.

3. Танклевська Н. С., Боровік Л. В. Вплив інвестиційної політики на формування екологічного інвестиційного потенціалу сільського господарства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2019. № 3. С. 121–125.

4. Танклевська Н., Зайцева О. Управління інвестиційною привабливістю в умовах четвертої промислової революції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2019. № 1 (39). С. 44–50.

5. Танклевська Н. С., Олійник В. С.  Формування інвестиційної програми регіонального розвитку аграрного сектору. Фінансовий простір. 2019. № 1 (33). С. 113–120.

6. Боровік Л. В., Танклевська Н. С. Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства. Приазовський економічний вісник. 2020. 2 (19). С. 152–156.

7. Боровік Л. В., Танклевська Н. С., Шумаков В. О. Вплив інновацій на якість управління інвестиціями. Збірник наукових праць «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО». Вип. 46, 2021. С. 48–59. 

 

Яремко Юрій Іванович, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Яремка Юрія Івановича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Пічура Іван Олександрович

(3 рік навчання)

Розвиток туристичної галузі Причорномор’я України в умовах економічних трансформацій

1. Yaremko Y., Shikova L. Methods of evaluation and conceptual-strategic directions of economic security of agricultural enterprises. Baltic Journal of Economic Studies, 2018. Volume 4. Number 5. Р. 421–430.

2. Яремко Ю. І., Дудяк Н. В.  Концептуальний підхід та еколого-економічні принципи сільськогосподарського землекористування меліорованих земель. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. Науково-виробничий журнал. 2015. № 1. С.  74 – 80.

3. Яремко Ю. І., Дудяк Н. В.  Геомоделювання ерозійної небезпеки регіонів Зони степу України за морфологічними характеристиками Збалансоване природокористування. Науково-виробничий журнал.  2019.

4. Яремко Ю. І. Еколого-економічне землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / За заг. ред. д.е.н. Яремко Ю. І. Херсон : Айлант, 2018. 170 с.

Спеціальність 201 «Агрономія»

 

АВЕРЧЕВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ,
доктор сільськогосподарських наук, професор

 


П.І.Б. аспіранта, рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, професора
Аверчева Олександра Володимировича
за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Гончарський Іван Львович (аспірант четвертого року навчання)

Розробка елементів технології вирощування гречки в умовах Півдня України

 1. Аверчев О. В. Динаміка обсягів виробництва круп’яних культур в Херсонській області. Таврійський науковий вісник. 2014. Вип. 87. С. 12–19.
 2. Аверчев О. В., Плескачев Ю. Н. Программирование урожая крупяных культур в условиях агромелиоративного поля рисового севооборота. Поиск инновационных путей развития земледелия в современных условиях: Материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., посвященной 70–летию Волгоградского государственного аграрного университета и кафедры «Земледелие и агрохимия», 14 мая 2014, Волгоград. С. 145–153.
 3. Аверчев О. В. Вплив генотипу на економічну ефективність вирощування круп’яних культур в умовах причорноморського степу України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2014. № 1 (25). С. 9–13.
 4. Аверчев О. В. Progamming of cereal yields under conditions of agromeliorational field of rise crop rotation. Програмування врожаю круп’яних культур в умовах агромеліоративного поля рисової сівозміни. Зрошуване землеробство. 2015. Вип. 63. С. 15–18.
 5. Аверчев О. В., Лавренко С. О., Осінній О. А. Розробка технології вирощування рису за краплинного зрошення. Аграрна наука: розвиток і перспективи: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 2015. С. 92.
 6. Аверчев О. В. Рост и развитие растений крупяных культур в условиях засоленных почв причерноморской степи Украины. Сборник научных трудов Азербайджанского научно-производственного объединения Гидротехники и мелиорации. 2015. № XXXIV. С. 39–43.
 7. Аверчев О. В., Аверчева Н. О. Сучасний стан виробництва та реалізації рису в умовах Причорноморського степу України. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квітня 2016, Умань. С. 7–8.
 8. Аверчев О. В., Осінній О. А. Агроекологічне обґрунтування вирощування рису на крапельному зрошенні в умовах півдня України. Селекція, насінництво і технології вирощування круп'яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квітня 2016, Кам’янець-Подільськ. С. 169–171.
 9. Аверчев О. В., Осінній О. А. Вирощування рису на крапельному зрошенні в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. С. 15–20.
 10. Аверчев О. В., Осінній О. А., Кохоров А. А. Сучасний стан та напрями підвищення ефективності виробництва рису в Україні. Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації: Зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 06–70 квітня 2017 р., Херсон. С. 8–11.
 11. Аверчев О. В., Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. Вплив регіональних змін клімату на режим зрошення сільськогосподарських культур. Кліматичні зміні та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: ІІ Міжн. наук.-практ. конф. м. Київ – Миколаїв – Херсон, 10–12 квітня 2019 р.
 12. Аверчев О. В., Лавренко С. О., Осінній О. А. Екологічні аспекти вирощування рису за краплинного зрошення. Зб. Тез доповідей ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму. 29–31 травня 2019 р. Запоріжжя. С. 45–46.
 13. Averchev O., Fesenko H. Analysis of economic aspects of buckwheat, Panicum and rice growing and production in Central and Eastern Europe and Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5 (2019). № 5. December. Riga, 2019. P. 213–221.
 14. Гончарський І. Л., Аверчев О. В. Удосконалення елементів технології вирощування рису на крапельному зрошенні в умовах півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон. С.26–30.
 15. Аверчев О. В., Гончарський І. Л. Особливості та перспективи вирощування круп’яних культур в Україні. Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права. State and trends of developmenteconomics, accounting, finance and law: зб. тез доп. Між нар.наук.-практ. конф., Полтава, 9 липня 2020 р.: у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 28–30.
 16. Аверчев О. В., Фесенко Г. В., Гончарський І. Л. Вплив факторів зовнішнього середовища на розвиток гречки в повторних посівах півдня України. Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2020 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 163–167.
 17. Аверчев О. В., Гончарський І. Л. Оцінка гречки й проса як попередників в агромеліоративному полі рисової сівозміни. Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. Barcelona. С. 98–101.
 18. Гончарський І. Л., Аверчев О. В. Агротехнічні умови підвищення врожайності гречки в умовах агромеліоративного поля рисової сівозміни півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 10 листопада 2020 р. Херсон, 2020. С. 29–34.
 19. Аверчев О. В., Фесенко Г. О., Гончарський І. Л. Сучасні тенденції та перспективи вирощування гречки в Україні та світі. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матер. Міжнар. наук. конф., 1 травня 2020 р. Чернівці: МЦНД, 2020. Т.1. С. 77–80.

Йосипенко Ігор Васильович
(аспірант другого року навчання)

 

 

Нікітенко Марія Петрівна (аспірантка другого року навчання)

Розробка елементів біологізації вирощування гречки в умовах зрошення Півдня України

 

Розробка адаптивної технології вирощування проса на Півдні України

 1. Аверчев О. В. Динаміка обсягів виробництва круп’яних культур в Херсонській області. Таврійський науковий вісник. 2014. Вип. 87. С. 12–19.
 2. Аверчев О. В., Плескачев Ю. Н. Программирование урожая крупяных культур в условиях агромелиоративного поля рисового севооборота. Поиск инновационных путей развития земледелия в современных условиях: Материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., посвященной 70–летию Волгоградского государственного аграрного университета и кафедры «Земледелие и агрохимия», 14 мая 2014, Волгоград. С. 145–153.
 3. Аверчев О. В. Вплив генотипу на економічну ефективність вирощування круп’яних культур в умовах причорноморського степу України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2014. № 1 (25). С. 9–13.
 4. Аверчев О. В. Progamming of cereal yields under conditions of agromeliorational field of rise crop rotation. Програмування врожаю круп’яних культур в умовах агромеліоративного поля рисової сівозміни. Зрошуване землеробство. 2015. Вип. 63. С. 15–18.
 5. Аверчев О. В. Рост и развитие растений крупяных культур в условиях засоленных почв причерноморской степи Украины. Сборник научных трудов Азербайджанского научно-производственного объединения Гидротехники и мелиорации. 2015. № XXXIV. С. 39–43.
 6. Аверчев О. В., Гончарський І. Л. Особливості та перспективи вирощування круп’яних культур в Україні. Стан та тенденції розвитку економіки, обліку, фінансів і права. State and trends of developmenteconomics, accounting, finance and law: зб. тез доп. Між нар.наук.-практ. конф., Полтава, 9 липня 2020 р.: у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 1. С. 28–30.
 7. Аверчев О. В., Фесенко Г. В., Гончарський І. Л. Вплив факторів зовнішнього середовища на розвиток гречки в повторних посівах півдня України. Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 жовтня 2020 р). Київ: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 163–167.
 8. Аверчев О. В., Гончарський І. Л. Оцінка гречки й проса як попередників в агромеліоративному полі рисової сівозміни. Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica y Práctica (Vol. 1), 24 de abril de 2020. Barcelona, España: Plataforma Europea de la Ciencia. Barcelona. С. 98–101.
 9. Гончарський І. Л., Аверчев О. В. Агротехнічні умови підвищення врожайності гречки в умовах агромеліоративного поля рисової сівозміни півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 10 листопада 2020 р. Херсон, 2020. С. 29–34.
 10. Аверчев О. В., Фесенко Г. О., Гончарський І. Л. Сучасні тенденції та перспективи вирощування гречки в Україні та світі. Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матер. Міжнар. наук. конф., 1 травня 2020 р. Чернівці: МЦНД, 2020. Т.1. С. 77–80.
 11. Аверчев О. В., Нікітенко М. П. Вирощування просо в умовах Півдня України. WayScience: International electronic scientific and practical journal: Development of Education, Science and Business: Results 2020. Розвиток освіти, науки та бізнесу: результати 2020: abstracts of the International Scientific and Practical Internet Conference, December 3-4, 2020. Ukraine, Dnipro, 2020. P. 1. P. 26–27.
 12. Нікітенко М. П., Аверчев О. В. Біологізація методів вирощування гречки в умовах півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 10 листопада 2020 р. Херсон, 2020. С. 34-36.

Ковшакова (Могильова) Тетяна Сергіївна (аспірантка четвертого року навчання)

Вплив біостимуляторів та мікроелементів на продуктивність сортів гороху за різних густот посіву

 1. Ковшакова Т. С., Аверчев О. В., Онищенко С. О. Агроекологічні обґрунтування застосування біостимуляторів при вирощуванню гороху на півдні України. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин. 24 травня 2019, Херсон. С. 165–167.
 2. Аверчев О. В., Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. Вплив регіональних змін клімату на режим зрошення сільськогосподарських культур. Кліматичні зміні та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 10–12 квітня 2019 р., м. Київ – Миколаїв – Херсон. С. 131–133.
 3. Могильова Т. С., Онищенко С. О., Аверчев О. В. Продуктивність сортів гороху в умовах біологізації агротехніки вирощування на Півдні України. Сучасний рух науки: V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «Way Science». 7–8 лютого 2019 р. м. Дніпро. С. 477–482.
 4. Ковшакова Т. С., Аверчев О. В. Розробка адаптивних технологій вирощування гороху в умовах півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.39–45.
 5. Аверчев О. В., Онищенко С. О., Алмашова В. С., Ковшакова Т. С. Способи корегування якості «Зеленого горошку» з допомогою біодобрив та мікроелементів. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності». Матеріали Міжн. наук.-практ. конф., м. Херсон, 14–15 березня 2019 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С.45–48.
 6. Ковшакова Т. С., Аверчев О. В. Розробка елементів органічних технологій вирощування гороху в умовах півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 10 листопада 2020 р. Херсон, 2020. С. 43–45.

 

 

 

БЕРДНІКОВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента
Берднікової Олени Геннадіївни
за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Заікін Роман Юрійович (аспірант першого року навчання)

 

 

Кучерак Едуард Мирославович (аспірант другого року навчання)

Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від позакореневих підживлень мікродобривами на Півдні України

 

Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення на Півдні України

 1. Берднікова О. Г. Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах Півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2013. Вип.85. С. 9–13.
 2. Гамаюнова В. В., Берднікова О. Г. Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах Півдня України. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2014. № 2. С. 62–67.
 3. Гамаюнова В. В., Берднікова О. Г., Сидякіна О.В. Спосіб покращення фізичних показників якості зерна пшениці озимої при зрошенні. Патент на корисну модель. UA 115299. C09K 101/00. 10.04.2017. Бюл. № 7.
 4. Domaratskiy Y., Berdnikova O., Bazaliy V., Shcherbakov V., Gamayunova V., Larchenko O., Domaratskiy A., Boychuk I. Dependence of winter wheat yielding capacity on mineral nutrition in irrigation conditions of southern steppe of Ukraine. Indian Journal of Ecology. 2019. 46 (3). Р. 594–598.
 5. Берднікова О. Г., Минкін М. В., Минкіна Г. О. Вирощування пшениці озимої за попередника ріпаку озимого в умовах Півдня України. Харків, міжвідомчий тематичний збірник "Ґрунтознавство-Агрохімія". 2019. Книга друга. С. 137–142.
 6. Берднікова О. Г., Батюх В. Ф. Ефективність вирощування пшениці озимої залежно від сортового складу та удобрення в умовах Півдня України. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 26–27 листопада 2020 р. С. 68–70.
 7. Берднікова О. Г. Аналіз впливу мінеральних добрив та підживлень на якість зерна пшениці озимої в умовах Південного Степу України. Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. P. 17–21.
 8. Берднікова О. Г., Кучерак Е. М. Підбір сортів пшениці озимої, вирощуваної в умовах Південного Степу України. Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Харків, 26–27 листопада 2020 р. С.375–379.
 9. Берднікова O. Г., Бачинський А. В. Вплив сортового складу та фону мінерального живлення на біометричні показники озимої пшениці. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, Херсон, 10 листопада 2020 р. С. 63–67.
 10. Берднікова О. Г. Вплив мінеральних добрив та підживлень для покращення фізичних показників якості зерна пшениці озимої при зрошенні. Topical issues of the development of modern science. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. Publishing House “ACCENT”. Sofia, Bulgaria. 2020. P. 129–135.
 11. Берднікова О. Г. Дослідження впливу фону живлення на продуктивність пшениці озимої сорту «Куяльник» в умовах Південного Степу України. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 1. С. 65–70.

 

ДОМАРАЦЬКИЙ ЄВГЕНІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
доктор сільськогосподарських наук

П.І.Б. докторанта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук
Домарацького Євгенія ОлександровичА
за темою дисертаційного дослідження докторанта

Ревтьо Олеся Ярославівна (докторант першого року навчання)

Агробіологічне обґрунтування інтенсивних технологій вирощування олійних культур в екстремальних умовах півдня України

 1. Добровольський А. В., Домарацький Є. О., Базалій В. В. Спосіб підвищення рівня урожайності гібридів соняшнику. Патент на корисну модель. UA 117915. A01B 79/00. A01C 21/00. 10.07.2017. Бюл. № 13.
 2. Домарацький Є. О. Вплив рістрегулюючих препаратів та мінеральних добрив на поживний режим соняшника. Наукові доповіді НУБіП України. Київ, 2018. № 1 (71). 11 с.
 3. Домарацький Є. О., Домарацький О. О. Оптимізація системи живлення в технології вирощування ріпаку озимого. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва». Харків, 25–26 жовтня 2018 р. Харків: ХНАУ, 2018. С. 105–108.
 4. Домарацький Євгеній, Базалій Валерій, Козлова Ольга, Домарацький Олександр. Вплив стимуляторів росту та біофунгіцидів на архітектоніку різних морфобіотипів соняшника. Техніка і технології АПК. 2019. № 2 (111). С. 24–28.
 5. Домарацький Є. О., Домарацький О. О., Козлова О. П. Особливості застосування деструкторів целюлози при вирощуванні соняшнику за умов змін клімату. Інноваційні технології в умовах зміни клімату: матеріали Всеукр. наук.-практич. конференції, м. Полтава,12 червня 2019 р. Полтава, 2019. С. 52–56.
 6. Домарацький Є. О., Козлова О. П., Домарацький О. О. Вплив рістрегулюючих речовин біологічного походження на формування надземної біомаси рослин соняшника. Таврійський науковий вісник. Херсон: Вид. дім "Гельветика", 2019. Вип. 106: Сільськогосподарські науки. С. 43–52.
 7. Домарацький Євгеній, Домарацький Олександр, Базалій Валерій. Продуктивність ріпаку озимого залежно від азотного живлення та рістрегулюючих препаратів за умов кліматичних змін. Вісник аграрної науки Причорномор’я. Миколаїв, 2019. Вип. 1. С. 53–62.
 8. Домарацький Євгеній, Базалій Валерій, Козлова Ольга, Домарацький Олександр. Ефективність використання деструкторів целюлози для оптимізації факторів життя рослин соняшника. Техніка і технології АПК. 2019. № 1 (114). С. 18–21.
 9. Домарацький О. О., Оніщенко С. О., Ревтьо О. Я. Вплив регуляторів росту на ріст, розвиток та формування врожайності соняшнику в умовах недостатнього зволоження Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. Херсон: Вид. дім "Гельветика", 2019. Вип. 106: Сільськогосподарські науки. С. 53–58.
 10. Домарацький Є. О., Домарацький О. О. Спосіб удосконалення технології вирощування гібридів соняшника в незрошуваних умовах зони Степу України. Патент на корисну модель. UA 142281. A01B 79/00. A01N 25/00. 25.05.2020. Бюл. № 10.
 11. Домарацький Є. О., Домарацький О. О. Спосіб підвищення якості насіння соняшнику залежно від елементів технології вирощування в незрошуваних умовах південного Степу України. Патент на корисну модель. UA 142509. A01B 79/00. 10.06.2020. Бюл. № 11.
 12. Домарацький Є. О., Козлова О. П., Домарацький О. О. Спосіб підвищення якості олії ріпаку озимого залежно від елементів технології вирощування. Патент на корисну модель. UA 142531. A01B 79/00. 10.06.2020. Бюл. № 11.
 13. Домарацький Є. О., Козлова О. П., Домарацький О. О. Спосіб зниження рівня водоспоживання агроценозу ріпаку озимого за вирощування в незрошуваних умовах зони Степу. Патент на корисну модель. UA 142543. A01B 79/00. A01C 21/00. A01N 25/00. 10.06.2020. Бюл. № 11.
 14. Домарацький Є. О., Козлова О. П., Домарацький О. О. Спосіб удосконалення технології вирощування ріпаку озимого в незрошуваних умовах зони Степу. Патент на корисну модель. UA 142532. A01B 79/00. A01C 21/00. A01N 25/00. 10.06.2020. Бюл. № 11.
 15. Домарацький Є. О., Козлова О. П., Домарацький О. О. Еколого-безпечний спосіб покращення фітосанітарного стану агроценозу ріпаку озимого за вирощування в умовах Степу. Патент на корисну модель. UA 142542. A01B 79/00. A01C 21/00. A01N 25/00. 10.06.2020. Бюл. № 11.
 16. Домарацький Є. О. Регулюємо хлорофіл у ріпаку. Агрономія сьогодні. 2020. № 3 (18). С. 82–83.
 17. Домарацький Є. О. Біобронь для ріпаку. The Ukrainian Farmer. Березень 2020 р. С. 96–97.
 18. Домарацький Є. О., Козлова О. П. Волога для соняшнику. The Ukrainian Farmer. 2020. № 12. С. 56–58.
 19. Домарацький Є. О., Козлова О. П. Еколого-економічна ефективність застосування фунгіцидів і стимуляторів росту біологічного походження за вирощування соняшника. Abstracts of III International Scientific and Practical Conference. Kharkiv, Ukraine, 17–18 February. 2020. С. 10–16.

 

ЖУЙКОВ ОЛЕКСАНДР ГЕННАДІЙОВИЧ,
доктор сільськогосподарських наук, професор

П.І.Б. аспіранта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, професора
жуйкова олександра геннадійовича
за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Бурдюг Олександр Олександрович (аспірант четвертого року навчання)

Наукове обґрунтування та розробка елементів органічної технології вирощування соняшника в умовах Півдня України

 1. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Елементи біологізації технології вирощування соняшнику в контексті їх впливу на кількісно-якісні показники врожаю в умовах Південного Степу. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2018. Вип. 104. С. 52–59.
 2. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Формування архітектоніки та функціональних властивостей асиміляційного апарату соняшнику на фоні мікробіологічної активності ґрунту за традиційної та органічної технологій вирощування культури в умовах Південного Степу. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2019. Вип. 108. С. 26–33.
 3. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Фенологічні та біометричні особливості гібридів соняшнику за органічної технології за органічної технології вирощування в умовах Півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 72. С. 20–24.
 4. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Дослідження продуктивності та якісних показників гібридів соняшника середньоранньої групи за різних технологій вирощування в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 9. Ч. 1. С. 42–48.
 5. Ходос Т. А., Жуйков О. Г. Перспективи вирощування олійних культур родини Brassica за умов біологізації сільськогосподарського виробництва на півдні України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, Херсон, 10 листопада 2020 р. С. 46–49.
 6. Zhuykov O., Burdiug O., Ushkarenko V., Lavrenko S., Lavrenko N. Photosynthetic activity and productivity of sunflower hybrids in organic and traditional cultivation technologies. AgroLife Scientific Journal (ISSN 2285-5718; ISSN - L 2285-5718). Vol. 9. No. 1. Bucharest, Romania: University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2020. Р. 374–381 (WoS).

ЖаловагаЯрослав Олександрович(аспірант першого року навчання)

 

Ходос Тетяна Анатоліївна
(аспірантка першого року навчання)

Вплив сортових особливостей та мінерального живлення на продуктивність гірчиці сарептської в Південному Степу України.

Розробка елементів біологізації технології вирощування гірчиці сарептської в південному Степу України.

 1. Жуйков О. Г. Додаткове запилення медоносними бджолами як фактор підвищення продуктивності видів гірчиці в агроценозах південного степу України. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2015. Вип. 92. С. 19–24.
 2. Жуйков О. Г. До питання доцільності та ефективності застосування фунгіцидів у агрофітоценозах різних видів гірчиці в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2015. Вип. 91. С. 38–42.
 3. Ходос Т. А., Жуйков О. Г. Перспективи вирощування олійних культур родини Brassica за умов біологізації сільськогосподарського виробництва на півдні України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, Херсон, 10 листопада 2020 р. С. 46–49.

Омелянова Вікторія Юріївна (аспірантка другого року навчання)

Агробіологічні аспекти вирощування соняшника декоративного в умовах Південного Степу України

 1. Жуйков О. Г. Сучасні кліматичні трансформації як передумова диверсифікації рослинницької галузі в Південному Степу. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. Вип. 97. С. 45–53.
 2. Омелянова В. Ю., Жуйков О. Г. Перспективи застосування соняшника багатоквіткового /Helianthus multiflorous/ в озелененні та ландшафтному дизайні на півдні України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, Херсон, 10 листопада 2020 р. С. 27–29.

 

 

ІВАНІВ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента
Іваніва Миколи Олександровича
за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Возняк Віктор Вікторович (аспірант другого року навчання)

Продуктивність сортів сої залежно від технологічних заходів в умовах Південного Степу України

 1. Жуйков О.Г., Іванів М.О., Марченко Т.Ю., Возняк В.В. Сучасне виробництво сої як елемент розв’язання проблеми харчового білка: світові тренди та вітчизняні реалії. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2020. Вип. 116. Ч. 1. с. 54 – 63.

 

Ганжа Володимир Володимирович (аспірант четвертого року навчання)

Формування продуктивності сортів сої різних груп стиглості залежно від способів поливу і рістрегулюючих речовин

 1. Ганжа В.В., Іванів М.О. Економічна та енергетична оцінка вирощування сортів сої на краплинному зрошенні. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2021. Вип. 119.  С.16-27.
 2. Іванів М., Ганжа В. Площа листкової поверхні сортів сої залежно від елементів технології за краплинного зрошення. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конференції молодих учених (Мелітополь, 01-26 лютого 2021 р.) / ТДАТУ: ред. кол. В. М. Кюрчев, В. Т. Надикто, О. Г. Скляр [та ін.]. - Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с. 89.
 3. Іванів М. О., Ганжа В. В. Динаміка площі листкової поверхні та урожайність сортів сої залежно від елементів технології за краплинного зрошення. Аграрні інновації. 2021. № 4. С. 29–37.
 4. Іванів М.О., Ганжа В.В. Біометричні показники та урожайність сортів сої різних груп стиглості залежно від елементів технології в умовах краплинного зрошення. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2021. Вип. 117. ст. 54 -64.
 5. Ivaniv M., Hanzha V. Biometric indicators and yield of soybean varieties of different maturity groups depending on the elements of technology in the conditions of drip irrigation // Actual problems of practice and science. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey 2021. Pp. 7-8.
 6. Іванів М.О., Ганжа В.В. Вплив елементів технології на показники продуктивності сортів сої в умовах краплинного зрошення. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 118. Ст 83 – 93.
 7. Ivaniv M. O., Repelevsky D. E., Ganjga V. V., Productivity of corn hybrids under different irrigation modes and moisture supply in the arid steppe of Ukraine, East European Scientific Journal, #1(52), part 2, Warsaw, Poland, 2020, p. 40 – 47.

 

Репілевський Данило Едуардович (аспірант четвертого року навчання)

Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від способів поливу і рістрегулюючих речовин

 1. Репілевський Д.Е., Іванів М.О. Структура врожаю гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від способів зрошення в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2021. Вип. 119. С. 99-111.
 2. Іванів І. М., Репілевський Д. Площа асиміляційної поверхні листків гібридів кукурудзи різних груп фао залежно від способів зрошення. Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих уч., м. Мелітополь, 1–26 лют. 2021 р. Мелітополь, 2021. С. 95.
 3. Іванів М. О., Репілевський Д. Е. Площа асиміляційної поверхні листків та урожайність гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від способів зрошення в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки. 2021. Вип. 117. С. 64–73.
 4. Ivaniv M., Repilevsky D. Area of assimilation surface and yield of maize hybrids of different FAO groups depending on irrigation methods in the conditions of the southern steppe of Ukraine // Actual problems of practice and science. Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference. Ankara, Turkey 2021. Pp. 9 – 10.
 5. Іванів М. О., Репілевський Д. Е. Фотосинтетичні показники та урожайність гібридів кукурудзи залежно від елементів технології. Аграрні інновації. 2021. № 4. С. 38–44.
 6. Іванів М.О., Репілевський Д.Е. Біометричні показники гібридів кукурудзи різних груп ФАО залежно від способів поливу. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки / Херсонський державний аграрно-економічний університет. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2021. Вип. 118. ст. 94 – 104.
 7. Ivaniv M. O., Repelevsky D. E., Ganjga V. V., Productivity of corn hybrids under different irrigation modes and moisture supply in the arid steppe of Ukraine, East European Scientific Journal, #1(52), part 2, Warsaw, Poland, 2020, p. 40 – 47.

 

ЛАВРИНЕНКО ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
доктор сільськогосподарських наук, професор

П.І.Б. аспіранта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, академіка НААН України
ЛавриненкА Юрія Олександровича
за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Ващенко Володимир Іванович (аспірант четвертого року навчання)

 

 

Продуктивність та якість зерна інтенсивних сортів пшениці озимої залежно від техно-логічних заходів в умовах Південного Степу України

 1. Bazalii V. V., Boichuk I. V., Lavrynenko Yu. О., Bazalii H. H., Domaratskyi Ye. O., Larchenko O. V. Problems and productivity of winter wheat varieties selection with increased environmental stability. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2019. Том 24. С. 20–25.
 2. Лавриненко Ю. О., Вожегова Р. А., Базалій Г. Г., Усик Л. О., Жупина А. Ю. Вплив зрошення на продуктивність різних сортотипів озимої пшениці в умовах Південного Степу України. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування. 2019. 3 (79). С. 11–21.
 3. Бакума А. О., Чеботар Г. О., Лавриненко Ю. О., Чеботар С. В. Алельний стан генів систем PPD-1 та VRN-1 у сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Вісник Одеського національного університету. Біологія. 2019. Т. 24. Вип. 1 (44). С. 49–64.
 4. Базалій В. В., Бойчук І. В., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г., Домарацький Є.О., Ларченко О. В. Особливості формування ознак продуктивності і урожайності у сортів пшениці озимої за різних умов вирощування. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020. С. 29–34.

 

 

МАРКОВСЬКА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА,
доктор сільськогосподарських наук, професор.

П.І.Б. аспіранта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, професора
Марковської Олени Євгеніївни
за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Стеценко Ірина Ігорівна (аспірантка другого року навчання)

 

 

Продуктивність лавандину (Lavandula hybrida Reverenon) за різних систем удобрення та умов зволоження темно-каштанового ґрунту півдня України

 1. Olga Makukha, Olena Markovska, Hanna Mynkina, Yevheniia Chernyshova. The Impact of Seeding Dates and Depth on the Productivity of Common Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) under the Conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. Vol. 9, 2018. issue 6. Р. 1075–1083 (WoS).
 2. Raisa Vozhehova, Mykhailo Fedorchuk, Serhii Kokovikhin, Pavlo Lykhovyd, Vasyl Nesterchuk, Ivan Mrynskii, Olena Markovska. Modelling Saffiower Seed Productivity in Dependece on Cultivation Technology by the Means of Multiple Linear Regression Model. Journal of Ecological Engineering. Vol 20. Issue 4. April 2019. P. 8–13 (WoS).
 3. Марковська О. Є., Стеценко І. І. Перспективна ефіроолійна культура для півдня України – лавандин (Lavandula hybrida Reverenon). Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур». м. Дніпро, 20 листопада 2019 р. С. 294–296.
 4. Марковська О. Є., Стеценко І. І. Порівняльна характеристика лаванди вузьколистої (lavandula angustifolia Mill.) і лавандину (lavandula hybrida Reverenon). Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 2. С. 361–365.
 5. Марковська О. Є., Свиденко Л. В., Стеценко І. І. Порівняльна оцінка морфометричних показників господарськоцінних ознак LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. та LAVANDULA HYBRIDA REV. Наукові горизонти. 2020. № 02 (87). С. 24–31.
 6. Марковська O. Є., Стеценко І. I., Свиденко Л. В. Компонентний склад ефірної олії lavandula angustifolia Mill. і lavandula hybrida Rev. за умов вирощування на півдні України. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому, викладачу, організатору сільськогосподарського виробництва, засновнику Херсонського земського сільськогосподарського училища, кандидату сільського господарства і лісівництва К.І. Тархову, 22 травня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 38–40.
 7. Дудченко В. В., Марковська О. Є., Свиденко Л. В., Стеценко І. І. Перспективні сорти рослин Monarda L. для умов Південного Степу України. Сolloquium-journal. Warszawa, 2020. № 29 (81). Część 1. С. 40–43.
 8. Dudchenko V. V., Svydenko L. V., Markovska O. Y., Sydiakina O. V. Morphobiological and Biochemical Characteristics of Monarda L. Varieties under Conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. 2020. № 21 (8). P. 99–107 (Scopus).

 

 

СИДЯКІНА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента
Сидякіної Олени Вікторівни
за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Мєлєшко Ірина Омелянівна (аспірантка другого року навчання)

Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи різних груп стиглості за умов краплинного зрошення на півдні України

 1. Іванів М. О., Сидякіна О. В. Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах зрошення півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2013. Вип. 86. С. 30–34.
 2. Іванів М. О., Сидякіна О. В., Артюшенко В. В. Еколого-генетична мінливість урожайності гібридів кукурудзи на зерно різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Технічні науки. Вип. 1 (61). Рівне, 2013. С. 47–54.
 3. Базалій В. В., Іванів М. О., Сидякіна О. В. Спосіб підвищення врожаю середньоранніх гібридів кукурудзи в різних агроекологічних умовах при зрошенні. Патент на корисну модель № 78628. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2013.
 4. Базалій В. В., Іванів М. О., Сидякіна О. В. Спосіб підвищення врожаю середньостиглих гібридів кукурудзи в різних агроекологічних умовах при зрошенні. Патент на корисну модель № 86786. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.01.2014.
 5. Іванів М. О., Сидякіна О. В. Патент на корисну модель «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» № 128972 від 10.10.2018.
 6. Іванів М. О., Сидякіна О. В. Патент на корисну модель «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» № 128942 від 10.10.2018.
 7. Raisa Anatoliivna Vozhehova, Pavlo Volodymyrovych Lykhovyd, Sergiy Olehovych Lavrenko, Serhii Vasylovych Kokovikhin, Nataliia Mykolaivna Lavrenko, Tetyana Yuriivna Marchenko, Olena Viktorivna Sydyakina, Tetyana Viktorivna Hlushko, Vasyl Volodymyrovych Nesterchuk. Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. 10 (1). January–February. Р. 354–358.
 8. Сидякіна О. В., Іванів М. О. Вплив фону мінерального живлення та стимулятору росту Зеастимулін на продуктивність зерна кукурудзи. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 3. С. 177–183.
 9. Сидякіна О. В., Іванів М. О. Формування врожайності та якості зерна кукурудзи за дії мінеральних добрив та регулятору росту Зеастимулін. II International Scientific and Practical Conference “Eurasian scientific congress”. Barca Academy Publishing. Barcelona, Spain, 24–25 February 2020. P. 31–35.
 10. Сидякіна О. В., Мєлєшко І. О. Використання рістстимулюючих речовин у технології вирощування кукурудзи на зерно. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому, викладачу, організатору сільськогосподарського виробництва, засновнику Херсонського земського сільськогосподарського училища, кандидату сільського господарства і лісівництва К.І. Тархову, 22 травня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 71–73.
 11. Мєлєшко І. О., Сидякіна О. В. Вплив структурних показників на врожайність зерна гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 10 листопада 2020 р. Херсон, 2020. С. 23–27.

 

Павленко Сніжана Георгіївна
(аспірантка першого року навчання)

Продуктивність гібридів соняшнику залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах зрошення Південного Степу України

 1. Домарацький О. О., Сидякіна О. В., Іванів М. О., Добровольський А. В. Біопрепарат нового покоління групи Хелафіт у технології вирощування гібридів соняшнику на півдні України. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. Херсон, 2017. Вип. 98. С. 51–56.
 2. Yevgenii Domaratskiy, Lesya Revtio, Valerii Bazaliy, Alexander Zhuykov, Alexander Domaratskiy, and Yelena Sidyakina. Research Of The Impact Of Growth Regulators Application On The Basic Biometric, Structural Indicators And Formation Of Sunflower Hybrids Seed Performance In The Southern Zones Of Ukraine Under The Conditions Of Global Climate Transformations. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. May–June 2018. RJPBCS 9 (3). Р. 1022–1029.
 3. Dudchenko V. V., Svydenko L. V., Markovska O. Y., Sydiakina O. V. Morphobiological and Biochemical Characteristics of Monarda L. Varieties under Conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Journal of Ecological Engineering. 2020. № 21 (8). P. 99–107 (Scopus).
 4. Gamajunova V. V., Kuvshinova A. O., Kudrina V. S., Sydiakina O. V. Influence of biologics on water consumption of winter barley and sunflower in conditions of Ukrainian Southern Steppe. New York. TK Meganom LLC. Innovative Solutions In Modern Science. 2020. № 6 (42). Р. 149–176.

 

Сахно Ігор Миколайович (аспірант третього року навчання)

Наукове обґрунтування та розробка елементів технології вирощування капусти броколі в умовах зрошення на півдні України

 1. Сахно І. М., Сидякіна О. В. Лікувальні властивості капусти броколі. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Новітні технології агропромислового виробництва України». 15–17 квітня 2015 року. Кіровоград, 2015. С. 16–18.
 2. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Особливості технології вирощування та зберігання капусти броколі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності». 14–15 березня 2019 року. Херсон, 2019.С. 549–553.
 3. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Лікувальні властивості та сучасний стан виробництва капусти броколі. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин, 24 травня 2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 227–230.
 4. Сахно І. М., Сидякіна О. В. Способи і особливості вирощування капусти броколі. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон, 2019. С. 49–53.
 5. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Сучасний стан та перспективи вирощування капусти броколі. Наукові горизонти. 2020. № 02 (87). С. 102–110.
 6. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Аналіз сортименту капусти броколі в Україні. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому, викладачу, організатору сільськогосподарського виробництва, засновнику Херсонського земського сільськогосподарського училища, кандидату сільського господарства і лісівництва К.І. Тархову, 22 травня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 56–58.

 

 

РУДІК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ,
доктор сільськогосподарських наук

П.І.Б. аспіранта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук
Рудіка Олександра Леонідовича
за темою дисертаційного дослідження  аспіранта

Варда Тетяна Владиславівна (аспірантка першого року навчання)

Агроекологiчне обґрунтування заходiв з підвищення продуктивності багаторiчних злакових трав в умовах Пiвдня України

 1. Рудік О. Л., Минкін М. В., Шепель А. В.,  Аверчев О. В. Адаптивні технології вирощування культур у проміжних посівах в умовах зрошення на півдні України. Таврійський науковий вісник. Херсон: Айлант, 2004. Вип. 34. С. 4–8.
 2. Рудік О. Л., Лавренко С.О., Лавренко Н. М., Рудік Н. М. Регулювання присутності бур’янів в сучасних агрофітоценозах. Херсон: «ОЛДІ-ПЛЮС», 2020. 104 с.
 3. Варда Т. В., Рудік О. Л. Роль багаторічних злакових трав у формуванні сучасних систем землеробства та урболандшафтів. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 10 листопада 2020 р.  Херсон, 2020. С. 16–20.

 

 

УШКАРЕНКО ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН України

П.І.Б. аспіранта / докторанта,
рік навчання

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, академіка НААН України
УшкаренкА ВікторА ОлександровичА
за темою дисертаційного дослідження  аспіранта / докторанта

Руденко Андрій Вікторович (аспірант третього року навчання)

Вплив основного обробітку ґрунту, мінеральних добрив,  строків посіву та норм висіву на продуктивність гороху озимого

 1. Ушкаренко В. О., Лавренко С. О., Максимов Д. О. Енергетична ефективність вирощування квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris l.) при зрошенні в умовах Південного Степу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Вип. 92. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. Київ: Видавництво «Основа», 2018. С. 282–291.
 2. Viktor O. Ushkarenko, Sergiy O. Lavrenko, Pavlo V. Lykhovyd, Nataliia M. Lavrenko, Dmytro O. Maksymov. Yield components of haricot beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on cultivation technology elements at the irrigated lands of the Steppe zone. Modern Phytomorphology 12: 73–79, 2018 (WoS).
 3. Ушкаренко В. О., Лавренко С. О., Максимов Д. О. Математичне моделювання врожаю зерна квасолі звичайної (phaseolus vulgaris l.) залежно від технологічних прийомів її вирощування. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 99. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С. 148–152.

 

Федоренко Андрій Васильович (аспірант третього року навчання)

Вплив агротехнічних факторів на продуктивність кукурудзи при зрошенні

 1. Лиховид П. В., Ушкаренко В. А. Мелиоративное состояние почвы в зависимости от глубины ее основной обработки на посевах кукурузы сахарной. Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». № 42 (февраль). 2017. С. 165–170.
 2. Pavlo V. Lykhovyd, Viktor O. Ushkarenko, Sergiy O. Lavrenko, Nataliia M. Lavrenko, Oleksandr H. Zhuikov, Ivan M. Mrynskyi, Nataliia O. Didenko. Leaf area index of sweet corn (Zea mays ssp. saccharata L.) crops depending on cultivation technology in the drip-irrigated conditions of the south of Ukraine. Modern Phytomorphology 13: 1–4, 2019 (WoS).
 3. Lykhovyd P., Ushkarenko V., Lavrenko S., Lavrenko N. The economic efficiency of sweet corn production in the South of Ukraine depending on the agrotechnology. AgroLife Scientific Journal (ISSN 2285–5718; ISSN–L 2285–5718). Vol. 8. № 2. Bucharest, Romania: University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2019. Р. 71–75 (WоS).

 

Чабан Віктор Олександрович
(докторант першого року навчання)

Наукове обґрунтування вирощування шавлії мускатної в умовах крапельного зрошення Південного Степу України

 1. Ушкаренко В. О., Коковіхін С. В., Чабан В. О., Лавренко С. О., Шепель А. В. Продуктивності шавлії мускатної залежно від водно-фізичних властивостей ґрунту за краплинного зрошення. Збірник наукових праць Уманського НУС. 2020. Вип. 96. Ч. 1. С. 621–635.
 2. Ушкаренко В. О., Коковіхін С. В., Чабан В. О., Шепель А. В. Енергетична та економічна ефективність вирощування шавлії мускатної в південному степу України при краплинному зрошенні.
 3. Ушкаренко В. О., Шепель А. В., Чабан В. О., Приймак В. В. Вплив добрив, обробітку ґрунту, строків та способів посіву на урожайність шавлії мускатної в зрошуваних умовах Південного степу України. Наукові доповіді НУБіП України. 2020. № 2 (84).
 4. Ushkarenko V. O., Vozhehova R. А., Kokovikhin S. V., Shepel A. V., Chaban V. O. (2020). Clary sage yield and essential oil output depending on the studied agro-technical factors. Bulletin of Poltava State Agrarian Academy. 2020. (2). Р. 57–64.

 

Спеціальність 204 «ТВППТ»

Вовченко Борис Омелянович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

П.І.П. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.г. наук, професора

Вовченко Бориса Омеляновича

за темою дисертаційного дослідження докторанта

Папакіна Наталія Сергіївна

(докторант другого року навчання)

Вплив генотипових та фенотипових факторів на формування м’ясної продуктивностіовець різних генотипів 1.  Вовченко Б.Е. Взаимодействие «генотип х среда» у овец асканийской породы Зоотехния 1991. Вип. 11. С. 30-31.

2. Штомпель М.В., Вовченко Б.О. Технологія виробництва. продукції вівчарства: Навч. видання. К.: Вища освіта,. 2005. 343 с.

3 Вовченко Б. О. Вплив деяких прийомів вирощування ярок на їхній ріст та розвиток Таврійський науковий вісник Херсон: Айлант, 1998. Вип.6. С. 179-183

4. Вовченко Б.О., Свириденко О.І. Вплив генетичних та паратипічних факторів на продуктивність овець асканійської породи Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету Дніпропетровськ, 2007. Вип. 2. С. 129-131

5. Вовченко Б.О., Горб І.М. Відтворювальна здатність вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи в залежності від генотипу плідників Таврійський науковий вісник Херсон: Грінь Д.С., 2013. Вип. 85. С.117-119.

6.Бакай О.Д., Горб К.В., Вовченко Б.О. Формування м’ясної продуктивності молодняку овець асканійської тонкорунної породи Таврійський науковий вісник: Науковий журнал:, Херсон: Видавничий дім «Гельветика» Вип 116. Ч. С.124-130.

 

Любенко Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.П. докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Любенко Оксана Іванівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Левченко І.С.

(третього року навчання)

«Вплив щільності посадки та фронту годівлі н а продуктивність курей промислового стада» (протокол №2 від 31 жовтня 2019 року засідання Вченої ради факультету по затвердженню теми)

1. Левченко І.С., Любенко О.І. Аналіз впливу зміни щільності посадки на поведінку курей промислового стада // Збірник матеріалів 74-а Всеукраїнська науково-практична конференція  «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми», м. Київ: НУБіП України  26-27 березня 2020 р. с. 142-143.

2. Любенко О.І., Левченко І.С. Дослідження впливу щільності посадки та фронту годівлі на поведінку курей промислового стада // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 111.  Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020.– С. 199-204

3. Левченко І.С., Любенко О.І. Канібалізм птиці та його профілактика // Наукові доповіді НУБіП України. Вип. 85. Київ. 2020. с. 1-10.

4. Левченко І.С., Любенко О.І. Щільність посадки як технологічний стрес-фактор у промисловому птахівництві // V Міжнародна науково-практична конференція «Priority directions of science development» (Україна, Львів, 2-3 березня 2020 року) с. 35-38.

5. Любенко О.І., Левченко І.С. Дослідження впливу щільності посадки та фронту годівлі на поведінку курей промислового стада. Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськосподарські науки, 2020. Вип. 111. с. 199-204.

6. Левченко І.С., Любенко О.І. Аналіз впливу зміни щільності посадки на поведінку курей промислового стада. «Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми»: збірник матеріалів 74-ої Всеукр. науково-практичної конференції. НУБіП України, 2020. с. 107-109.

7. Левченко І.С., Любенко О.І.. Щільність посадки як технологічний стрес-фактор у промисловому птахівництві. Птахівництво.ua, 2020.№ 8(32). с. 26-27.

8. Левченко І.С., Любенко О.І. Технологічні прийоми профілактики канібалізму птиці. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 75-ої Всеукр. науково-практичної конференції НУБіП України, 2021. с. 172-174.

9. Левченко І.С., Любенко О.І. Вплив щільності посадки на добробут курей промислового стада.  Сучасна наука: стан та перспективи розвитку матеріали ІІІ Всеукр. науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 2021р. с. 98-100.

10. Кривий В.В., Любенко О.І. Удосконалення технологічних прийомів виробництва харчових яєць//Науково - інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 11.  Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», РВВ  2018.  С.101 - 104.

11. Любенко О.І., Кривий В.В. Інноваційні методики викладання у вищій школі // VI Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», Барановичі - Житомир - Одеса - Opole – Херсон.  15-16 листопада 2018 р. С.308-314.

12. Дєбров В.В., Любенко О.І., Кривий В.В. Використання відходів плодоовочевої продукції в годівлі с.-г. птахів // Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності» Україна, м. Херсон, ДВНЗ «ХДАУ», 14-15 березня 2019 року, С. 27-29.

13. Любенко О.І., Кривий В.В. Інноваційна кормова добавка у годівлі яєчних курей // Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки» присвячена місії науково-практичного журналу «WayScience», м. Дніпро, 6-7 червня 2019 року. - С.- 890-893.

14. Любенко О.І. Обґрунтування розробки покращення технології отримання якісних яєць при промисловому виробництві // Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки - 2019», Україна, м. Кам’янець Подільський, 23 травня 2019 року.  С. 326.

15. Любенко О.І., Кривий В.В. Ефективність застосування подовженого терміну використання курей-несучок кросів «Ломанн білий» та «Ломанн коричневий» в умовах філії «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдинг Авангард»// Всеукраїнська науково-практична конференція  молодих учених, присвячена Дню науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», м. Херсон,
23 травня 2019 року. С. 70 – 75.

16. Дєбров В.В., Корбич Н.М., Любенко О.І., Кривий В.В. Способи переробки курячого посліду в органічне добриво та його вплив на родючість ґрунтів //Міжнародно-практична конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи. 20 березня 2019 р. м. Херсон, ХДАУ.  С. 101-106.

17. Любенко О.І., Кривий В.В. Особливості функціонування ринку продукції птахівництва в світі та Україні // VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», Барановичі - Житомир - Одеса - Opole – Херсон, 21-22 листопада 2019 р. С. – 107-109.

18. Любенко О.І., Кривий В.В. Підвищення якості харчових яєць в умовах виробництва філії «Чорнобаївське» Приватного акціонерного товариства «Агрохолдинг Авангард» // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 209-212.

19. Любенко О.І., Іванов І.В., Кривий В.В. Вплив якості кормів на яєчну продуктивність курей-несучок в умовах виробництва філії «Чорнобаївське» приватного акціонерного товариства «Агрохолдинг Аваногард» // Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109.- Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. C. - 83- 88 (Index Copernicus International Polish).

20. Кривий В.В. Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств з виробництва продукції птахівництва в умовах Євроінтеграції // ПІДПРИЄМНИЦТВО В АГРАРНІЙ СФЕРІ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА ЕФЕКТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 12-13 лютого 2020 року) Частина I. С. 149-150.

21. Любенко О.І., Воловоденко Є.В., Кривий В.В. Застосування примусової линьки при виробництві харчових яєць // Міжнародний науковий періодичний журнал, що рецензується «Modern scientific researches», Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ

Пасєчко Д.-В.Д.
 

(другого року навчання)

 «Інноваційні технологічні прийоми підвищення м’ясної продуктивності курчат-бройлерів» (протокол №3 від 28 жовтня 2020 року засідання Вченої ради факультету по затвердженню теми) 1. Пасєчко Д.-В.Д., Любенко О.І. Сучасні дослідження амінокислотного живлення курчат-бройлерів//Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з нагоди Міжнародного дня науки та Дня працівника сільського господарства «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку у сільському господарстві» - м. Херсон  10 листопада 2020 р. С.85-89.

2. Любенко О.І., Пасєчко Д.-В.Д. Сучасні дослідження міопатій «дерев’яні груди» і «білі смуги (огляд)» Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. 2020. Вип. 117. C. 235-244. (50/2 = 25 годин)

 

Папакіна Наталія Сергіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Папакіної Наталії Сергіївни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Мамедов Садіяр Мухтасович

 

 (аспірант четвертого року навчання, випускник)

 

 

Аспекти адаптації овець романівської породи за еколого-господарських умов степу Півдня України

1. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське» Таврійський науковий вісник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 105. С.180-185 (фахове видання)

2. Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Корбич Н.М. Динаміка вовнової продуктивності овець  ScienceandEducationaNewDimension. Natural and Technical Sciences VI(21), Issue 179. 2018 Sept.- 7-10p. (DOI prefix:10.31174)

3. Папакіна Н.С. Показатели молочной продуктивности и сервисного периода коров племзавода «Асканийское» Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов гл. редактор М. В. Шалак. Горки: БГСХА, 2019. Вып. 22. Ч. 2. С. 160-167.

4. Нежлукченко Т. І., Папакіна Н. С., Кушнеренко В. Г., Нежлукченко Н. В., Корбич Н.М., Пічура В. І. Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із врахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників. Херсон, 2018. 250 с. (Монографія)

5. Папакіна Н. С. Закономірності формування продуктивних ознак тварин – SIA Omni Scriptum Publishing, Brivibasgatve 197, LV–1039, Riga, 2018. 42 с. (Монографія).

6. Anatomy and Physiology of animals: English for specific purposes (ESP) / Olga Lebed, Larisa Dachevs`ka, Nataliia Papakina / SIA Omni Scriptum Publishing, Brivibasgatve 197, LV–1039, Riga, 2019. 172 р. (Підручник)

7. Горб К.В., Папакіна Н.С. Особливості імуногенетичних характеристик овець вітчизняної селекції Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П.Коваленка Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Херсон: ХДАУ 2019. Вип. 12. С.17-22.

8. Довмат Ю.В., Папакіна Н.С. Методи прижиттєвої оцінки м’ясної продуктивності молодняку овець Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П.Коваленка Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Херсон: ХДАУ 2019. Вип. 12. С.24-26.

9. Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Нежлукченко Т.І. Пасовища та пасовищне навантаження для овець в посушливих умовах Південного степу України Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П.Коваленка Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Херсон: ХДАУ 2019. Вип. 12. С.169-174.

10. Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Перспективи виробництва та споживання екологічно чистої баранини Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 28-29 травня 2019 р. Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». 2019. С. 60-62.

11. Папакіна Н.С. Виробництво додаткової продукції вівчарства Theoretical  and  empirical  scientific  research:  concept  and trends:Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of  the  International Scientific and Practical Conference (Vol.1), July24,  2020. Volume 1 – 2020. С. 108-110. Oxford, United  Kingdom: Oxford  Sciences  Ltd.&European Scientific Platform

12. Оскирко Т.О., Папакіна Н.С. Особливості вирощування молодняку овець Міжнародна дистанційна конференція Сучасний стан та перспективи розвитку науки 18.12.2020  С.16-19|  Ужгород, UKR

13. Папакіна Н.С. Вплив активного моціону на відтворення поголів’я овець InterConf Scientific Publishing Center  I International Scientific and Practical Conference SCIENCE, EDUCATION, INNOVATION: TOPICAL ISSUES AND MODERN ASPECTS, held of December 16-18 2020 in Tallinn, Estonia 1092-1096.

14. Сарана А.В., Довмат Ю.В., Папакіна Н.С.Показники відтворення овець, як складові комплексної оцінки Таврійський науковий вісник. 2020.  Вип. 116 (категорія Б)   Посилання на репозитарій університету

 

 

 

Пелих Віктор Григорович, завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік НААН

П.І.П. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НААН

Пелиха Віктора Гриагоровича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Гавріков Євген Демидович

(аспірант четвертого року навчання)

Підвищення м’ясної продуктивності свиней шляхом використання порід зарубіжної селекції

 1. Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней. Херсон: Айлант, 2002. 264 с.
 2. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко, К. А. Найденко, В. Г. Пелих, Б. М. Гопка, Т. І. Нежлукченко, І. А. Рудик, М. І. Сахацький, О. Л. Трофименко, Л. М. Цицюрський, В. І. Шеремета / За заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. К. : «Інтас», 2008. 445 с. file:///C:/Users/User/Downloads/(by-Melnik-YU.F.,-Kovalenko-V.P.,-Ugnvenko-A.M.-t-2986250-(z-lib.org).pdf
 3. Мировой генофонд свиней: Монография. / В. И. Герасимов, Н. Д. Березовский, В. М. Нагаевич, В. Г. Пелых [и др.]. Под ред. В. И. Герасимова, Н. Д. Березовского и В. М. Нагаевича. Харьков : Эспада, 2006. 520 с
 4. Коваленко В. П., Рябко В. М., Пелых В. Г. Перспективы свиноводства: монография Херсон: Айлант, 2000. 83 с.
 5. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопородному схрещуванні. Аграрний вісник Причорномор’я. 2015. № 4 (87). C. 145–152.
 6. Пелих В. Г., Ушакова С. В. М’ясні якості свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 94. С. 103–108.
 7. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Ефект поєднаності помісних батьківських пар на підвищення продуктивності свиней Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – С. 49–52.
 8. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. С. 129–134.
 9. Пелих В. Г., Чернишов І. В., Левченко М. В., Ушакова С. В. Інтер’єрні показники свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 151–155.
 10. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка росту молодняку свиней різних генотипів Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. 2016. №115. С.169-175.
 11. Пелих В.Г., Чернишов І.В., Левченко М.В., Ломінська О.В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей свиноматок української м’ясної породи. Таврійський науковий вісник 2016. Вип.93. С.149-154.
 12. Пелих В. Г. , Чернишов І.В., Левченко М.В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета: научно-производственный журнал. 2016, № 1. C. 48 –51, ISSN 1992-2582
 13. Спосіб оцінки материнських якостей свиноматок: патент на корисну модель № 107926 від 24.06.2016; заявл.28.12.2015; опубл.24.06.2016. Бюл. №12. Коваленко В.П., Пелих В.Г., Коваленко Т.С.
 14. Пелих В. Г.; Чернишов, И. В.; Левченко, М. В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції. МНАУ, 2017. С. 43-48. https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/abstracts2017-10-26-27.pdf#page=43
 15. Пелих В., Ушакова С. Моделювання інтенсивності росту свиней за допомогою моделі Т. Бріджеса «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»: мат. міжнародна науково-практична конференція м.Київ, 23-25 травня 2018
 16. Спосіб підвищення показників м'ясо-сальної продуктивності свиней великої білої породи заявник Херсонський державний аграрний університет, Патент на корисну модель №127101, МПК G01N 33/12 (2006.01)Заявка № u 2018 02912, заявл. 22.03.2018; опубл. 10.07.2018; Бюл.13
 17. V.G.Pelykh, S. V. Ushakova, N. L. Pelikh. Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agric. sci. pract. 2019; 6(1):67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067 (Web of Science)
 18. V.G.Pelykh The reproductive traits of sows in multibreed crossing / V.G. Pelykh, S.V. Ushakova // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.- Р.83-85
 19. Pelykh V., Ushakova S. The most highly productive variants of combinations of sows and boars imported genotypes. Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique: Collection de papiers scientifiques «λόгoσ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (vol. 1), 20 Septembre, 2019. Genève, Suisse: Plateforme scientifique Européenne. P. 37-39 DOI 10.36074/20.09.2019.v1.05
 20. Пелих В.Г., Гавріков Є.Д. Перспективи використання порід свиней зарубіжної селекції для покращення вітчизняного генофонду. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки ( 23 травня 2019 р.), С.66-
 21. 21. Пелых В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В. Продуктивность свиней зарубежной селекции Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) Февраль 2020 – http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture

 

Круподер Марія Сергіївна

(аспірант четвертого року навчання, випускник)

Підвищення продуктивних якостей свиней шляхом схрещування в умовах півдня України  
 1. Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней. Херсон: Айлант, 2002. 264 с.
 2. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко, К. А. Найденко, В. Г. Пелих, Б. М. Гопка, Т. І. Нежлукченко, І. А. Рудик, М. І. Сахацький, О. Л. Трофименко, Л. М. Цицюрський, В. І. Шеремета / За заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. К. : «Інтас», 2008. 445 с. file:///C:/Users/User/Downloads/(by-Melnik-YU.F.,-Kovalenko-V.P.,-Ugnvenko-A.M.-t-2986250-(z-lib.org).pdf
 3. Пелих В. Г., Сморочинський О. М., Назаренко І. В. Технологія продуктів забою тварин: навч. посібник. Херсон : «Олді-плюс», 2008. 264с.
 4. Мировой генофонд свиней: Монография. / В. И. Герасимов, Н. Д. Березовский, В. М. Нагаевич, В. Г. Пелых [и др.]. Под ред. В. И. Герасимова, Н. Д. Березовского и В. М. Нагаевича. Харьков : Эспада, 2006. 520 с
 5. Коваленко В. П., Рябко В. М., Пелых В. Г. Перспективы свиноводства: монография Херсон: Айлант, 2000. 83 с.
 6. Технологія виробництва продукції свинарства. Підручник / Ю.В.Засуха, В.М. Нагаєвич, М.П.Хоменко, Д.І.Барановський, В.І.Герасимов, В.Г.Пелих та ін. - за загальною редакцією М. П. Хоменко. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 336 с
 7. 7. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопородному схрещуванні. Аграрний вісник Причорномор’я. 2015. № 4 (87). C. 145–152.
 8. 8. Пелих В. Г., Ушакова С. В. М’ясні якості свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 94. С. 103–108.
 9. 9. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Ефект поєднаності помісних батьківських пар на підвищення продуктивності свиней Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – С. 49–52.
 10. 10. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. С. 129–134.
 11. 11. Пелих В. Г., Чернишов І. В., Левченко М. В., Ушакова С. В. Інтер’єрні показники свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 151–155.
 12. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка росту молодняку свиней різних генотипів Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. 2016. №115. С.169-175.
 13. Пелих В.Г., Чернишов І.В., Левченко М.В., Ломінська О.В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей свиноматок української м’ясної породи. Таврійський науковий вісник 2016. Вип.93. С.149-154.
 14. Пелих В. Г. , Чернишов І.В., Левченко М.В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета: научно-производственный журнал. 2016, № 1. C. 48 –51, ISSN 1992-2582
 15. Спосіб оцінки материнських якостей свиноматок: патент на корисну модель № 107926 від 24.06.2016; заявл.28.12.2015; опубл.24.06.2016. Бюл. №12. Коваленко В.П., Пелих В.Г., Коваленко Т.С.
 16. Пелых В. Г., Чернышов И. В., Левченко М. В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве Вестник. 2016. С. 48. http://mich-agrovestnik.ru/files/2018/02/Vestnik-1-2016.pdf#page=49
 17. Пелих В. Г.; Чернишов, И. В.; Левченко, М. В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції. МНАУ, 2017. С. 43-48. https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/abstracts2017-10-26-27.pdf#page=43
 18. Пелих В., Ушакова С. Моделювання інтенсивності росту свиней за допомогою моделі Т. Бріджеса «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»: мат. міжнародна науково-практична конференція м.Київ, 23-25 травня 2018
 19. Спосіб підвищення показників м'ясо-сальної продуктивності свиней великої білої породи заявник Херсонський державний аграрний університет, Патент на корисну модель №127101, МПК G01N 33/12 (2006.01)Заявка № u 2018 02912, заявл. 22.03.2018; опубл. 10.07.2018; Бюл.13
 20. Пелих В.Г., Левченко М.В. Сучасний стан виробництва свинини в Херсонській області. Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 12. Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2019-С. 129-130
 21. V.G.Pelykh, S. V. Ushakova, N. L. Pelikh. Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agric. sci. pract. 2019; 6(1):67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067 (Web of Science)
 22. V.G.Pelykh The reproductive traits of sows in multibreed crossing / V.G. Pelykh, S.V. Ushakova // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.- Р.83-85
 23. Pelykh V., Ushakova S. The most highly productive variants of combinations of sows and boars imported genotypes. Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique: Collection de papiers scientifiques «λόгoσ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (vol. 1), 20 Septembre, 2019. Genève, Suisse: Plateforme scientifique Européenne. P. 37-39 DOI 10.36074/20.09.2019.v1.05
 24. Пелих В.Г., Гавріков Є.Д. Перспективи використання порід свиней зарубіжної селекції для покращення вітчизняного генофонду. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки ( 23 травня 2019 р.), С.66-
 25. Пелих В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В., Підвищення відтворювальних якостей свиноматок. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва 14 лютого 2020 р. м. Дніпро (14 лютого 2020 р) – у друці
 26. Пелых В.Г., Левченко М.В., Юзюк Т.В. Эффективность оценочных индексов при селекции свиней украинской мясной породы Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture
 27. 25. Пелых В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В. Продуктивность свиней зарубежной селекции Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) Февраль 2020 – http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture
 

Спеціальність 207 «ВБА»

 

Корнієнко Володимир Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с-г. наук, доцента

Корнієнка Володимира Олександровича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Коваль Віктор Васильович (аспірант першого року навчання)

Сучасний біологічний стан кефалі-сингіль у зв’язку із промислом

 1. Хорунжий І.В., Корнієнко В.О., Мухіна І.А. Динаміка видобутку водних біоресурсів в природних та штучних водоймах Херсонської області Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 96. Херсон: Грінь Д.С., 2016. С. 276 – 282.
 2. Пилипенко Ю.А., Шевченко П.Г., Цедик В.В., Корнієнко В.О. Методи іхтіологічних досліджень: Навчальний посібник / Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.432 с.

Камінський Євген
(
аспірант першого року навчання)

Сучасний біологічний стан і репродукційний потенціал кефалі – сингіль (Liza aurata (Risso)) північно-західної частини Чорного моря.

 

 

Кутіщев Павло Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата біологічних наук, доцента

Кутіщева Павла Сергійовича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Гончаренко Андрій Борисович (аспірант другого року навчання)

Визначення групи озер з астатичною динамікою фізико-хімічних параметрів середовища у зв’язку з організацією устричних господарств

 1. Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary (case-study of the Dnieper-Bug Estuary, Ukraine) // Ecohydrology and Hydrobiology.
 2. P. S. Kutishchev, K. M. Geyna, I. M. Sherman, Yu. M. Volichenko Actual State of Phytoplankton of the Dnieper-Bug Mouth Area. Рages 3-16.
 3. Кутіщев П.С. Оцінка перспектив створення мідійного господарства морської акваторії Миколаївської області // Таврійський науковий вісник. 2018. Вип.100 Т.2. - С. 259-270.
 4. Корнієнко В.О. , Кутіщев П.С., Ладичук Д.О. Причини погіршення якості води в зрошувальних каналах. Таврійський науковий вісник. Вип. 110. (1,25/3= 0,42 ум.друк.арк.)

Жарков Максим Володимирович (аспірант другого року навчання)

Динаміка формування продуктивної системи самиць щуки (EsoxluciusL, 1758) в умовах антропогенного впливу на півдні України

 1. Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary (case-study of the Dnieper-Bug Estuary, Ukraine) // Ecohydrology and Hydrobiology.
 2. Semeniuk N., Shcherbak V., Sherman I., Kutishchev P. Response of autotrophic link in the Dnieper Estuary (Ukraine) to human impact // Hydrobiologia.
 3. Кутіщев П.С. Воліченко Ю.М., Гейна К.М. Особливості живлення цьоголіток коропових в контрольованих умовах у зв’язку з зарибленням Дніпровсь-ко-Бузької гирлової Системи // Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. – С. 161-167.
 4. Гейна К.М., Шерман І.М., Кутіщев П.С. Морфологічні особливості та темп росту білого амура (Ctenopharyngodon idella, Val., 1844) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Sciences of Europe. 2016. Vol 2. №6 (6). – Р. 88-91.

Рябов Олексій Олександрович (аспірант другого року навчання)

Біологія чорноморської креветки (Palaemonelegans) у зв’язку з промислом

 1. S. V. Mezhzherin, V. S. Kostyuk,, A. V. Garbar,, E. I . Zhalai1, P. S. Kutishchev. The thick-clawed crayfish, Astacus pachypus (crustacea, decapoda, astacidae), in Ukraine: karyotype, allozymes and morphological parameters // Vestnik Zoologii. Vol.49.Iss. 1 –P. 41–48.

 

Шевченко Віктор Юрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с-г. наук, доцента

Шевченка Віктора Юрійовича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Козлов Леонід Вікторович (аспірант першого року навчання)

Сучасний біологічний стан популяції довголапого раку (Astacus leptodactylus) пониззя Дніпра

 1. Шевченко В.Ю. Аквакультура перспективних об’єктів: навчальний посібник / Херсон: Видавництво Гринь Д. С., 2018. - 402 с.

Полтавчук Євген 
(аспірант першого року навчання)

Особливості біології і культивування чорноморської мідії (Mutilys galloprovincealis) в Ягорлицькій затоці.

 

 

Шерман Ісаак Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с-г. наук, професора

Шермана Ісаака Михайловича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Козій Олександр Михайлович (аспірант третього року навчання)

Формування ремонтно-маточних стад стерляді з метою отримання товарної ікри в індустріальних умовах

 1. К вопросу о реакклиматизации стерляди в Нижнем Днепре / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.А. Корниенко, Н.А. Горшкова // Проблемы и решения в современном рыбном хозяйстве на Азовском басейне: зб. наук-практич. конф. Азовського центру ЮжНДІРО, 2005. – С. 57-59.
 2. Шерман І.М. Проблеми стимуляції достигання статевих залоз стерляді в умовах штучного відтворення / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2006. – Вип. 46. – С. 95 – 101.
 3. Шерман І.М. Вплив щільності посадки на рибогосподарські показники вирощування мальків стерляді / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов //Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2006. – Вип. 44. – С. 154-158.
 4. Шерман І.М. Характеристика плідників стерляді у зв’язку з реакліматизацією у дельті Дніпра / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов, І.А. Лобанов // Рибне господарство / Інститут рибного господарства УААН. – К, 2006. – Вип. 65. – С. 48-53.
 5. Пластичні і меристичні ознаки на фоні росту стерляді (Acipenser Ruthenus) у зв’язку з реакліматиацією в Дніпровсько-Бузькій гирловій області / І.М. Шерман [та ін.] // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 55. – С. 96-101.
 6. Шерман І.М. Вирощування цьоголітків стерляді в умовах Півдня України / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 50. – С. 129-133.
 7. Шерман І.М. Живлення і ріст стерляді у зв’язку з вирощуванням рибопосадкового матеріалу / І.М. Шерман, В.О. Ігнатов // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 53. – С. 186-191.
 8. Шерман И.М. Перспективы реакклиматизации стерляди в Нижний Днепр и Днепровско-Бугский лиман / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко // «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», 18-19 листопада 2010 р.: тези доп. – Херсон, 2010. – С. 127-128.
 9. Козий А.М. Гистологический анализ и рыбоводные характеристики стадий зрелости икры стерляди (Аcipenser ruthenus) // ADVANCES OF SCIENCE. Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2018. – Р. 657-667.
 10. Шерман І.М., Козій О.М. Динамика микроструктурных изменений печени и гонад стерляди (Acipencer ruyhenus Linnaeus. 1758) в условиях замкнутого водоснабжения. Сучасний рух науки: тези доп.4 міжнародної науково дослідної інтернет-конференції 6-7 грудня 2018р. – Дніпро, 2018. – С. 633-638.
 11. Шерман І.М., Козій О.М Гистоморфологическая характеристика стадий зрелости икры стерляди (Acipencer ruyhenus) в условиях замкнутого водоснабжения. Водні біоресурси та аквакультура. – Херсон,2018. - №1. – С. 14-23 (фахове видання )
 12. Шерман И.М., Козий О.М Динамика микроструктурных изменнений печени и гонад стерляди (Acipencer ruyhenus) в условиях замкнутого водоснабжения. Водні біоресурси та аквакультура. – Херсон,2018 - №2 – С.18-31(фахове видання )

Нейвірт Андрій Едуардович (аспірант третього року навчання)

Оптимізація ведення ставового рибництва в умовах зони Полісся України

 1. Шерман И.М. Эффективное использование выростных прудов Цюрупинского НВРХ в связи с сокращением стока реки Днепр / И.М. Шерман // Проблемы комплексного использования водных ресурсов Нижнего Днепра, - Херсон, 1970. – С. 27-28.
 2. К вопросу об особенностях эксплуатации крупных зональных рыбопитомников / И.М. Шерман, А.К. Чижик, Е.И. Щечка, Л.Н. Жужа // Воспроизводство рыб и совершенствование выращивания посадочного материала: мат. совещ. – Кишенев, 1976. – С. 25-26.
 3. Шерман И.М. Рекомендации по интенсификации прудового рыбоводства / И.М. Шерман, А.К. Чижик, Ю.Р. Прядко. – Херсон, 1983. – 32 с.
 4. Шерман И.М. Влияние некоторых факторов интенсификации на эффективность производства товарной рыбы в прудах и малых водохранилищах Юга Украины / И.М. Шерман,Ю.В. Пилипенко, А.Е. Онученко // Корма и кормление ценных обьектов аквакультуры: сб. науч. тр. ВНИИПРХ. – Москва, 1992. – С. 47-48.
 5. Шерман І.М. Ставове рибництво / І.М. Шерман. – К.: Урожай, 1994. – 336 с.
 6. Шерман И.М. Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре / И.М Шерман, Ю.В. Пилипенко // Информационный листок. – Херсон, 1996. – 4.с.
 7. Ресурсозбереження у рибництві, якзасіб реалізації біопродукційного потенціалу водойм / М.В. Бондаренко, Г.П. Краснощок, Ю.В. Пилипенко, С.В. Кутіщев // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: зб. наук. праць. – К.: Леся, 2001. – Вип. 10, Т.1. – С. 145-149.
 8. Сучасні проблеми рибництва аридних регіонів України / І.М. Шерман / Могилянські читання: наук. праці МФ НАУКМА. – Миколаїв, 2001. – С. 85-87.
 9. Щербак В.І., Шерман І.М., Кутіщев П.С., Морозов А.А., Луценко Д.А., Семенюк Н.Б. Сучасний екологічний стан і біорізноманіття Дніпровсько-Бузької естуарної системи у зв’язку з промисловою іхтіофауною» Об’єм - 209 ст. – 2019 – 200 с.
 10. Шерман І.М., Нейвірт А.Е., Шевченко В.Ю., Скоробогатько Є.В. Вплив окремих біотичних факторів на результати вирощування посадкового матеріалу для зариблення нижнього Дніпра «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 01 - 02 листопада 2018 р., м. Херсон. С – 108 – 111.
 11. Шерман І.М., Нейвірт А.Е., Плісецький А.В., Незнамов С.О. Впровадження технології біологічної меліорації ставу «Чорна долина» «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 01 - 02 листопада 2018 р., м. Херсон. С – 82 – 85.
 12. Аксьонов К.С., Шерман І.М., Нейвірт А.Е. Вплив складу полікультури на результати вирощування цьоголітків. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон. С. 7 – 9.
 13. Нейвірт А.Е., Шерман І.М., Незнамов С.О., Панченко А.М. До питання про живлення коропових риб в процесі товарного вирощування в ставах. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон. С. 41 – 44.

Пазич Олександр Вікторович (аспірант третього року навчання)

Створення адаптованих технологій відтворення і вирощування рибо посадкового матеріалу ленського осетра в заводських умовах

 1. Шерман И.М. К вопросу об интродукции осетровых в водоемах Юга Украины / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, А.Я. Петров // Тематика научных исследований и их результативность в первые годы независимости государства: матер. выступл. на науч.-практич. конф. – Херсон, 1994, Ч.2. 95-96.
 2. Шерман И.М. Подращивание молоди осетровых в связи с перспективами интродукции в континентальные водоемы Юга Украины / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко // Пресноводная аквакультура в условиях антропогенного пресса: тез. докл. междунар. науч. конф. – К., 1994. – Ч.1. – С 32-33.
 3. Стан і перспективи осетрівництва в Азово-Чорноморському басейні / І.М. Шерман // Таврійський науковий вісник. – Херсон. – 1998. – Вип. 6. – С. 95-99.
 4. Шерман І.М. Вплив раціонів годівлі на біохімічні показники молоді російського осетра / І.М. Шерман, В.О. Корнієнко, О.О. Малишева // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: зб. наук. праць. – К.: Леся, 2001. – Вип. 10, Т.1. – С. 134-136.
 5. Культивирование осетрообразных на Юге Украины / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.А. Корниенко, Н.А. Горшкова // Стратегия развития аквакультуры в условиях ХХІ века: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск:ОДО «Тонпик», 2004. – С. 143-146.
 6. Аспекти відтворення осетроподібних в умовах ДВЕОРЗ за результатами 2004 року / І.М. Шерман // Таврійський науковий вісник: матер. конф. присвяч. 130-річчю ХДАУ. – Херсон: Колос, 2004. – С. 204-207.
 7. Шерман І.М. Сучасні проблеми і перспективи осетрівництва в Україні / І.М. Шерман, В.Ю. Шевченко // Рибне господарство. – Київ: ІРГ, 2004. – Вип. 64. – С. 102-106.
 8. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах Півдня України / І.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.О. Корнієнко // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2006. – Вип. 44.- С. 145-154.
 9. Вплив кратності годівлі на ефективність вирощування молоді сибірского осетра в УЗВ / І.М. Шерман [та ін.] // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2008. – Вип. 56. – С. 163-166.
 10. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних: монографія / І.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.О. Корнієнко, О.В. Ігнатов. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. – 348.
 11. Шерман І.М., Козій М.В., Корнієнко В.О., Шевченко В.Ю. Осетрівництво. Підручник. Херсон: «ОЛДІ_ПЛЮС», 2018.-463 с.
 12. Пазич О.В., Грудко Н.О., Шерман І.М., Ведмідь О.Ю. Актуальні питання вирощування ленського осетра в системі з замкненим водопостачанням//Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон, 2018. – С.479-482.
 13. Грудко Н.О., Пазич О.В. Перспективи вирощування ленського осетра за інтенсивною технологією. VIІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», розділ – сільськогосподарські науки, м. Дніпро. 3-4 жовтня 2019 р.
 14. Довгопол А.В., Шевченко В.Ю., Шерман І.М., Пазич О.В., Стан та перспективи відтворення стерляді в умовах ВЕДОРЗ. «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 01 - 02 листопада 2018 р., м. Херсон. С – 44 – 45.
 15. Пазич О.В., Захаров Я.В., Грудко Н.О. Товарне вирощування осетрових за інтенсивними технологіями. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон. С. 30 – 32.
 16. Пазич О.В., Старостін Д.О., Грудко Н.О. Досвід вирощування товарної стерляді в господарствах різного типу. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон. С. 55 – 57.

 

 

Гончарова Олена Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент


ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с-г. наук, доцента
Гончарової Олена Вікторівни
за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Калініна Юлія
(аспірант першого року навчання)

Біолого-екологічна характеристика калкану чорноморського в північно-західній частині Чорного моря.

Biological substantiation of improvement of biotechnological map of production of aquaculture products "eco - direction"/  Honcharova O.V., Paranjak R.P., Rudenkо О.P., Lytvyn N.А.Ukrainian Journal of Ecology, 10(1), (2020). Р.261--266  doi: 10.15421/2020_41
Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions: Collective monograph. Riga: Izdevniecība “Baltija Publishing”/ Korzhov Ye. I., Honcharova O., 2020. 684 p.