ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Статті

Наукові публікації керівників та консультантів відповідно до тематики дисертаційних досліджень

Спеціальність 051 «Економіка»

 

Боровик Любов Володимирівна, доктор економічних наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, доцента

Боровик Любові Володимирівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Левадний Д.А.

Управління інноваційними кластерними проектами в аграрному секторі України

 1.  Петіна Л.В. Вплив інновацій на економічний розвиток сільського господарства. Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. 2015. Спец вип.  С.254-259.

2.   Петіна Л.В. Лізинг – інноваційний чинник активізації інвестиційних процесів у сільському господарстві. Економіка. Фінанси. Право.   2015. №7.  С. 4-7.

3.   Петіна Л.В. Вплив агарно-промислової інтеграції на інвестиційну привабливість сільського господарства. Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету.  2015.  Вип. 28. Ч.4.  С.42-44.

4. Петіна Л. В., Боровік Д.В. Сільськогосподарський кластер – добровільне об’єднання товаровиробників різних форм власності. Таврійський науковий вісник. - 2010. - Вип. 72. - С. 367-372.

5.   Петіна Л.В. Принципи та перспективи побудови кластерів АПК регіону. Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles Monreal. Canada. 2014. Vol.2. P. 24-27.

6.   Боровік Л.В Інноваційний розвиток аграрної галузі як метод активізації інвестиційних процесів. Вісник придніпровської державної академії будівництва та архітектури.  2018. С. 112 – 116.

7. Петіна Л.В., Вермієнко Т.Г. Інноваційна діяльність як об’єкт інвестування. Науковий збірник: Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2013. Вип.9. Т.1.  С.129-133.

8. Боровік Л.В. Регіональна інвестиційна політика розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика [Монографія].  Херсон: Айлант. 2018. 275 с.

9. Боровік Л.В. Методологія реалізації інвестиційної політики у аграрній галузі. Причорноморські економічні студії.  Одеса: Видавн.дім «Гельветика».  2017.  Вип.14.  С.110-114.

 

 

Вольська Олена Михайлівна, доктор наук з державного управління, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора наук з державного управління,  професора

Вольської Олени Михайлівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Барсук

Юлія Володимирівна

«Трансформація зовнішньоекономічних зв᾿язків суб᾿єктів аграрного ринку в умовах глобалізації»

1. Вольська О.М. Складові державного управління конкурентоспроможним розвитком регіону. Економіка будвництва та міського господарства.- Макіївка: ДонНАБА, 2014.  Т. 10, № 2.  С.166-174.

2. О.М. Вольська, Л.О. Потравка, Н.Л. Сапельнікова. Теоретичні засади державного регулювання аграрного сектору економіки. Збiрник наукових праць національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.  2019.  № 2(476).  С. 45-51

3. Вольська О.М. Формування зовнішньоекономічних зв’язків суб’єктів аграрного ринку в умовах глобалізації. Збірник наукових праць ДонДУУ.  2019. № 4. С.22-30

4. Вольська О.М. Перспективи розвитку експортної політики просування плодоовочевої та ягідної продукції України до Європейського Союзу. Міжнародна науково-практична конференція «інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності». - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. - С.183-186

5. Вольська О.М. Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком. Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. праць Асоціації докторів наук з державного управління. Х.: Вид-во «ДокНаукДержУпр». Випуск 1(13). 2013. С 30-34.

 

Грановська Вікторія Григорівна, доктор економічних наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, доцента

Грановської Вікторії Григорівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Хірса І.М.

Маркетингове управління збутовою діяльністю сільськогосподарських підприємств

 1. Hranovska V.H. Geomarketing in the system of managing selling activities of agrarian enterprises / V.H. Hranovska // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 37 – 45.
 2. Грановська В. Г. Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності / В. Г. Грановська // Агросвіт. – 2018. – № 6 – С. 32 – 39.        
 3. Грановська В. Г. Система управління підприємством: іноземний досвід / В. Г. Грановська // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії"/ - Одеса, 2017. - № 13 - 2. – С. 70 - 75.
 4. Грановська В.Г. Формування стратегії підприємств аграрного сектору в умовах глобальної конкуренції / В.Г. Грановська // Глобальні та національні проблеми економіки 

 

Алєщенко Л.О.

Стратегічні інструменти управління розвитком суб’єктів туристичного бізнесу

 1. Грановсъка В. Г., Алєщенко Л.О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань. Економіка АПК 2019.  №   12.  - С.   28 -  37 (включено  до  міжнародних наукометричних   баз   Index   Copernicus,   РШЦ,   EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS) (0,9 друк. арк.).
 2. Грановська В. Г. Система управління підприємством: іноземний досвід / В. Г. Грановська // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії"/ - Одеса, 2017. - № 13 - 2. – С. 70 - 75.
 3. Грановська В. Г. Методичні підходи та критерії діагностики конкурентоспроможності аграрних підприємств / В. Г. Грановська //  Проблеми економіки. – 2018. – № 1(35). – С. 174 – 181. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, J-Gatе, EBSCOhost, Academic Journals Database) (0,98 друк. арк.).
 4. Грановська В. Г. Агротехнопарки як інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств агарного сектору / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Економіка АПК. – 2017. – № 6 - С. 65-73.
 5. Грановська В.Г. Формування стратегії підприємств аграрного сектору в умовах глобальної конкуренції / В.Г. Грановська // Глобальні та національні проблеми економіки

Кравець О.В.

Формування  стратегії конкурентоспроможного розвитку підприємств туристичного бізнесу

 1. Кирилов  Ю.Є.,   Грановська  В.   Г.   Модель  забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств. Економіка АПК. 2019. № 11. - С. 70 - 78
 2. Грановсъка В. Г., Алєщенко Л.О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань. Економіка АПК 2019.  №   12.  - С.   28 -  37 (включено  до  міжнародних наукометричних   баз   Index   Copernicus,   РШЦ,   EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS) (0,9 друк. арк.).
 3. Грановська В. Г. Методичні підходи та критерії діагностики конкурентоспроможності аграрних підприємств / В. Г. Грановська //  Проблеми економіки. – 2018. – № 1(35). – С. 174 – 181. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, J-Gatе, EBSCOhost, Academic Journals Database) (0,98 друк. арк.).
 4. Грановська В. Г. Агротехнопарки як інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств агарного сектору / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Економіка АПК. – 2017. – № 6 - С. 65-73.
 5. Грановська В.Г. Формування стратегії підприємств аграрного сектору в умовах глобальної конкуренції / В.Г. Грановська // Глобальні та національні проблеми економіки

Ненько О.І.

Удосконалення  внутрішніх  систем якості готельних мереж

 1. Грановсъка В. Г., Алєщенко Л.О. Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності агроформувань. Економіка АПК 2019.  №   12.  - С.   28 -  37 (включено  до  міжнародних наукометричних   баз   Index   Copernicus,   РШЦ,   EBSCO, Ulrich's Periodicals Directory, AGRIS) (0,9 друк. арк.).
 2. Грановська В. Г. Система управління підприємством: іноземний досвід / В. Г. Грановська // Науково-практичний журнал "Причорноморські економічні студії"/ - Одеса, 2017. - № 13 - 2. – С. 70 - 75.
 3. Грановська В. Г. Методичні підходи та критерії діагностики конкурентоспроможності аграрних підприємств / В. Г. Грановська //  Проблеми економіки. – 2018. – № 1(35). – С. 174 – 181. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, J-Gatе, EBSCOhost, Academic Journals Database) (0,98 друк. арк.).
 4. Грановська В. Г. Агротехнопарки як інноваційний напрям конкурентоспроможного розвитку підприємств агарного сектору / Ю. Є. Кирилов, В. Г. Грановська // Економіка АПК. – 2017. – № 6 - С. 65-73.
 5. Грановська В.Г. Формування стратегії підприємств аграрного сектору в умовах глобальної конкуренції / В.Г. Грановська // Глобальні та національні проблеми економіки

Пітєров В.Ю.

Розвиток експортно-імпортної діяльності сільськогосподарських товаровиробників Херсонської області

 1. Кирилов Ю.Є., Грановсъка В. Г. Інвестиційне середовище функціонування      аграрних      підприємств      як      базис формування їх конкурентоспроможності Агросвіт. № 24. 2019. С. 3-8
 2. Кирилов Ю.Є., Грановсъка В. Г.  Інвестиційний механізм забезпечення          конкурентоспроможності          аграрних підприємств. Економіка та держава. №12. 2019. С.13-18
 3. Грановська В. Г. Експортний потенціал аграрних підприємств України як індикатора їх конкурентоспроможності / В. Г. Грановська // Агросвіт. – 2018. – № 6 – С. 32 – 39.        
 4. Грановська В. Г. Організаційні трансформації в аграрному секторі економіки України / В. Г. Грановська, В. М. Крикунова // Економіка АПК. – 2018. – № 3 – С. 63 – 74.
 5. Hranovska V.H. Geomarketing in the system of managing selling activities of agrarian enterprises / V.H. Hranovska // Економіка АПК. – 2017. – № 1. – С. 37 – 45.

 

Кирилов Юрій Євгенович, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Кирилова Юрія Євгеновича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Стукан

Тетяна Миколаївна

«Удосконалення механізмів економічного управління аграрними підприємствами»

1. Kyrylov Y. E. Mechanism for ensuring food security under globalization / Y.E. Kyrylov // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 11(161). – С.99-106.

2. Kyrylov Yu. Forming the paradigm of competitive development of the Ukrainian agricultural sector under conditions of globalization // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Scientific Journal. – Lithuania. – 2015. Vol. 37. No. 1: 70-79.

3. Kyrylov Y. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine / Y. Kyrylov, V. Hranovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2016. Vol. 38. No. 3: 239 – 251.

4. Kyrylov Y. Y. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, О. I. Zaitseva // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – с. 36-39. Web of Science Quarterly ISSN: 2410-9576 DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-36-39.

5. Kyrylov Y. Y. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 160-164. Web of Science Quarterly DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164.

6. Kyrylov, Yurii; Thompson, Stanley R.; Hranovska, Viktoriia, Krykunova, Viktoriia The world trends of organic production and consumption / Yurii, Kyrylov,; Stanley R., Thompson,; Viktoriia, Hranovska, Viktoriia, Krykunova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, No. 4: 514-530. DOI: http://doi.org/10.15544/mts.2018.46.

7. Kyrylov Y. Y. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements / Y. Kyrylov, V. Yarovoy // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga. – 2018. - Volume 4 Number 4: 188-193.

8. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г. Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств України на основі впровадження інновацій. Інвестиції. 2019. № 24. С. 5-9.

9. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г. Забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств шляхом впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси. Агросвіт. 2019. № 23. С. 33-37.

Желуденко Крістіна Володимирівна

«Формування конкурентних стратегій підприємств аграрного сектору»

1. Kyrylov Y. E. Mechanism for ensuring food security under globalization / Y.E. Kyrylov // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 11(161). – С.99-106.

2. Kyrylov Yu. Forming the paradigm of competitive development of the Ukrainian agricultural sector under conditions of globalization // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Scientific Journal. – Lithuania. – 2015. Vol. 37. No. 1: 70-79.

3. Kyrylov Y. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine / Y. Kyrylov, V. Hranovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2016. Vol. 38. No. 3: 239 – 251.

4. Kyrylov Y. Y. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, О. I. Zaitseva // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – с. 36-39. Web of Science Quarterly ISSN: 2410-9576 DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-36-39.

5. Kyrylov Y. Y. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 160-164. Web of Science Quarterly DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164.

6. Kyrylov, Yurii; Thompson, Stanley R.; Hranovska, Viktoriia, Krykunova, Viktoriia The world trends of organic production and consumption / Yurii, Kyrylov,; Stanley R., Thompson,; Viktoriia, Hranovska, Viktoriia, Krykunova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, No. 4: 514-530. DOI: http://doi.org/10.15544/mts.2018.46.

7. Kyrylov Y. Y. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements / Y. Kyrylov, V. Yarovoy // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga. – 2018. - Volume 4 Number 4: 188-193.

8. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г. Модель забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств: теоретико-методичний аспект. Економіка АПК. 2019. №11.

Стрельченко Ольга Володимирівна

«Управління ризиками аграрних підприємств»

1. Kyrylov Y. E. Mechanism for ensuring food security under globalization / Y.E. Kyrylov // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 11(161). – С.99-106.

2. Kyrylov Yu. Forming the paradigm of competitive development of the Ukrainian agricultural sector under conditions of globalization // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Scientific Journal. – Lithuania. – 2015. Vol. 37. No. 1: 70-79.

3. Kyrylov Y. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine / Y. Kyrylov, V. Hranovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2016. Vol. 38. No. 3: 239 – 251.

4. Kyrylov Y. Y. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, О. I. Zaitseva // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – с. 36-39. Web of Science Quarterly ISSN: 2410-9576 DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-36-39.

5. Kyrylov Y. Y. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 160-164. Web of Science Quarterly DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164.

6. Kyrylov, Yurii; Thompson, Stanley R.; Hranovska, Viktoriia, Krykunova, Viktoriia The world trends of organic production and consumption / Yurii, Kyrylov,; Stanley R., Thompson,; Viktoriia, Hranovska, Viktoriia, Krykunova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, No. 4: 514-530. DOI: http://doi.org/10.15544/mts.2018.46.

7. Kyrylov Y. Y. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements / Y. Kyrylov, V. Yarovoy // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga. – 2018. - Volume 4 Number 4: 188-193.

8. Кирилов Ю. Є., Грановська В. Г. Комплексне оцінювання конкурентоспроможності аграрних підприємств Херсонської області та обґрунтування напрямів її підвищення. Ефективна економіка. 2019. № 12

9. Кирилов Ю.Є., Грановська В.Г. Забезпечення конкурентних переваг аграрних підприємств шляхом впровадження технологічних інновацій у виробничі процеси. Агросвіт. 2019. № 23. С. 33-37.

Присяжнюк Петро Вікторович

«Удосконалення механізму управління природно-заповідним фондом Херсонської області»

1. Kyrylov Y. E. Mechanism for ensuring food security under globalization / Y.E. Kyrylov // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 11(161). – С.99-106.

2. Kyrylov Yu. Forming the paradigm of competitive development of the Ukrainian agricultural sector under conditions of globalization // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Scientific Journal. – Lithuania. – 2015. Vol. 37. No. 1: 70-79.

3. Kyrylov Y. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine / Y. Kyrylov, V. Hranovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2016. Vol. 38. No. 3: 239 – 251.

4. Kyrylov Y. Y. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, О. I. Zaitseva // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – с. 36-39. Web of Science Quarterly ISSN: 2410-9576 DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-36-39.

5. Kyrylov Y. Y. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 160-164. Web of Science Quarterly DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164.

6. Kyrylov, Yurii; Thompson, Stanley R.; Hranovska, Viktoriia, Krykunova, Viktoriia The world trends of organic production and consumption / Yurii, Kyrylov,; Stanley R., Thompson,; Viktoriia, Hranovska, Viktoriia, Krykunova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, No. 4: 514-530. DOI: http://doi.org/10.15544/mts.2018.46.

7. Kyrylov Y. Y. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements / Y. Kyrylov, V. Yarovoy // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga. – 2018. - Volume 4 Number 4: 188-193.

8. Кирилов Ю.Є. Андрієнко І.О. Сучасний стан та особливості суббасейну нижнього Дніпра. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск №6 (74)/2019. Частина 3. 2019. С. 34-39.

9. Кирилов Ю.Є. Андрієнко І.О. Басейновий принцип управління водними ресурсами: регіональний аспект. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Випуск №6 (111). 2019. С. 112-115.

10. Кирилов Ю.Є. Присяжнюк П.В. Стан та соціально-економічне обґрунтування створення мережі заповідних територій Херсонської області. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. Випуск № 2 (113) 2020. (у друці)

Кручиненко Вікторія Анатоліївна

«Механізми та інструменти забезпечення фінансової безпеки агропідприємств»

1. Kyrylov Y. E. Mechanism for ensuring food security under globalization / Y.E. Kyrylov // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 11(161). – С.99-106.

2. Kyrylov Yu. Forming the paradigm of competitive development of the Ukrainian agricultural sector under conditions of globalization // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Scientific Journal. – Lithuania. – 2015. Vol. 37. No. 1: 70-79.

3. Kyrylov Y. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine / Y. Kyrylov, V. Hranovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2016. Vol. 38. No. 3: 239 – 251.

4. Kyrylov Y. Y. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, О. I. Zaitseva // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – с. 36-39. Web of Science Quarterly ISSN: 2410-9576 DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-36-39.

5. Kyrylov Y. Y. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 160-164. Web of Science Quarterly DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164.

6. Kyrylov, Yurii; Thompson, Stanley R.; Hranovska, Viktoriia, Krykunova, Viktoriia The world trends of organic production and consumption / Yurii, Kyrylov,; Stanley R., Thompson,; Viktoriia, Hranovska, Viktoriia, Krykunova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, No. 4: 514-530. DOI: http://doi.org/10.15544/mts.2018.46.

7. Kyrylov Y. Y. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements / Y. Kyrylov, V. Yarovoy // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga. – 2018. - Volume 4 Number 4: 188-193.

Фесенко Ганна Олександрівна

«Розвиток ринку круп'яних культур в Україні»

1. Kyrylov Y. E. Mechanism for ensuring food security under globalization / Y.E. Kyrylov // Actual Problems of Economics. – 2014. – № 11(161). – С.99-106.

2. Kyrylov Yu. Forming the paradigm of competitive development of the Ukrainian agricultural sector under conditions of globalization // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development / Scientific Journal. – Lithuania. – 2015. Vol. 37. No. 1: 70-79.

3. Kyrylov Y. Innovative alternative agricultural formations in Ukraine / Y. Kyrylov, V. Hranovska // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. – Lithuania. – 2016. Vol. 38. No. 3: 239 – 251.

4. Kyrylov Y. Y. Management of conscious adaptive organizations in the context of socioeconomic changes and financial turbulence / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, О. I. Zaitseva // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 4 (12), ч. 1. – с. 36-39. Web of Science Quarterly ISSN: 2410-9576 DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-36-39.

5. Kyrylov Y. Y. Viral management as a subset of creative management in conditions of financial instability / Y. Y. Kyrylov, N. S. Tanklevska, G. V. Zhosan // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 2 (14). Ч. 2. – С. 160-164. Web of Science Quarterly DOI: 10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-160-164.

6. Kyrylov, Yurii; Thompson, Stanley R.; Hranovska, Viktoriia, Krykunova, Viktoriia The world trends of organic production and consumption / Yurii, Kyrylov,; Stanley R., Thompson,; Viktoriia, Hranovska, Viktoriia, Krykunova // Management theory and studies for rural business and infrastructure development. – 2018. – Vol. 40, No. 4: 514-530. DOI: http://doi.org/10.15544/mts.2018.46.

7. Kyrylov Y. Y. State regulation and support of tourism services in the rural regions in accordance with European requirements / Y. Kyrylov, V. Yarovoy // Baltic Journal of Economic Studies. – Riga. – 2018. - Volume 4 Number 4: 188-193.

8. Кирилов Ю.Є., Фесенко Г.О. Популяризація рису як напрям брендингу Херсонщини. Агросвіт. 2020. № 7. (у друці)

 

Морозов Роман Володимирович, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Морозова Романа Володимировича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Зябрев Ілля Анатолійович

Формування та підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств регіону

1. Морозов Р. В. Методологічні підходи до визначення і оцінювання виробничого потенціалу рисівницьких господарств. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції: науковий журнал. 2014. № 15(4). С. 46–52. (0,5  друк. арк.).

2. Володін С. А., Морозов Р. В., Чекамова О. І., Морозова О. С. Теоретичні підходи до оцінювання інноваційного потенціалу розвитку рисівництва. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2017. Вип. 3(42). С. 39–42. (особ. внесок 0,1  друк. арк.).

3. Морозов Р. В., Дудченко В. В., Чекамова О. І. Формування інноваційного потенціалу науково-інноваційної діяльності в галузі рисівництва України.  Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2018. Вип. 2–1 (45). С. 46–50. (Реферативні бази даних: Index Copernicus). (особ. внесок 0,2  друк. арк.).

4. Морозов Р. В., Морозова О. Г. Наукові підходи до оцінки економічного потенціалу підприємств аграрної сфери. Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 5–6 квітня 2018 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 251 с. С. 121–124. (особ. внесок 0,05  друк. арк.).

5. Морозов Р. В., Чекамова О. І. Принципи створення науково-технічної продукції з високим інноваційним потенціалом. Інтеграція економічної освіти і науки у міжнародний простір : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф.,19 жовтня 2018 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 207 с. С. 112–113. (особ. внесок 0,05  друк. арк.).

6. Морозов Р. В., Морозова О. Г. Методологічні засади оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств.  Науково-економічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21–22 листопада 2019 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 365 с. С. 282–285. (особ. внесок 0,05  друк. арк.).

Потанер Лідія Дмитрівна

Маркетингово-логістичне забезпечення збутової діяльності аграрних підприємств

1. Морозов Р. В., Федорчук Є. М. Оцінка біоенергетичного потенціалу рослинних відходів та енергетичних культур у сільському господарстві Херсонської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон: ХДУ, 2015. Вип. 10. С. 30–47. (особ. внесок 0,25  друк. арк.).

2. Морозов Р. В., Морозова О. Г. Стале функціонування АПК України: теоретичні аспекти. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ : зб. тез ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 17 жовтня 2018 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 221 с. С. 155–157. (особ. внесок 0,05 друк. арк.).

3. Морозов Р. В., Петрова О. О., Морозов І. Р. Теоретичні засади стратегічного управління розвитком аграрних підприємств. Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18–19 квітня 2019 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 213 с. С. 107–110. (особ. внесок 0,04 друк. арк.).

4. Морозов Р. В., Потанер Л. Д. Проблеми та перспективи вдосконалення логістично-збутової діяльності аграрних підприємств. Сучасна наука : стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 170 с. С. 144–148. (особ. внесок 0,05 друк. арк.).

5. Морозов Р. В., Морозова О. Г. Теоретичні аспекти сталого розвитку АПК України.  Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ: збірник тез доповідей ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19 листопада 2019 р. – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 368 с. С. 244–247. (особ. внесок 0,05 друк. арк.).

6. Морозов Р. В., Морозова О. Г. Трансформація менеджменту підприємств на всіх рівнях функціонування у міжнародному бізнесі. Вісник Херсонського національного технічного університету : науковий журнал. 2019. № 4 (71). С. 187–192. (особ. внесок 0,25 друк. арк.).

7. Морозов Р. В., Потанер Л. Д. Управління логістично-збутовою діяльністю аграрних підприємств. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2020. Вип. 1 (57). С. 39–46. Режим доступу : www.business-navigator.ks.ua (Реферативні бази даних: Index Copernicus).

 

Білоус Оксана Володимирівна

Організаційно-економічні засади впровадження стимулюючого тарифоутворення в житлово-комунальній галузі

1. Морозов Р. В., Дудченко В. В. Методологічні аспекти ціноутворення на ринку рису. Таврійський науковий вісник. 2017. Вип. 97. С. 27–35. (особ. внесок 0,25  друк. арк.).

2. Морозов Р. В., Бойко Л. О. Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку.  Агросвіт. 2018. № 9. С. 3–8. (Індексація видання в наукометричних базах : SIS; Google Scholar) (особ. внесок 0,25  друк. арк.).

3. Морозов Р. В., Нікітіна О. М. Принципи формування вартості сільськогосподарської продукції.  Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 5–6 квітня 2018 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 251 с. С. 124–127. (особ. внесок 0,05 друк. арк.).

4. Морозов Р. В. Вплив фінансового менеджменту на організацію розрахунків. Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах глобалізації : матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 24–25 травня 2018 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2018. 305 с. С. 27–29. (0,1 друк. арк.).

5. Морозов Р. В., Білоус О. В. Переваги переходу підприємств, надавачів комунальних послуг на стимулююче тарифоутворення. Сучасна наука : стан та перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. 170 с. С. 115–120. (особ. внесок 0,05 друк. арк.).

6. Морозов Р. В., Білоус О. В. Перспективи запровадження стимулюючого тарифоутворення у житлово-комунальній галузі. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2020. Вип. 1 (57). С. 49–54. Режим доступу : www.business-navigator.ks.ua (Реферативні бази даних: Index Copernicus).

7. Морозов Р. В., Білоус О. В. Проблематика застосування стимулюючого тарифоутворення у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Вісник Херсонського національного технічного університету : науковий журнал. 2020. № 2. С. 86–91.

 

Савченко Марина Владиславівна

Управління інвестиційними проектами аграрних підприємств

1. Морозова О. С., Морозов О. В., Морозов Р. В., Бабушкіна Р. О. Інвестиційна привабливість туристичного бізнесу південного регіону України. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2017. Вип. 3(42). С. 71–75.

2. Морозов Р. В., Бойко Л. О. Економічна роль біржової торгівлі та сучасні тенденції її розвитку. Агросвіт. 2018. № 9. С. 3–8. (Індексація видання в наукометричних базах : SIS; Google Scholar).

3. Морозов Р. В., Потанер Л. Д. Управління логістично-збутовою діяльністю аграрних підприємств. Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. 2020. Вип. 1 (57). С. 157–161. Режим доступу : www.business-navigator.ks.ua (Реферативні бази даних: Index Copernicus).

4. Морозов Р. В., Морозова О. Г. Наукові підходи до оцінки економічного потенціалу підприємств аграрної сфери. Актуальні проблеми розвитку аграрного сектору економіки України : зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернетконф., 5–6 квітня 2018 р.) – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2018. – 251 с. – С. 121–124.

5. Морозов Р. В., Петрова О. О., Морозов І. Р. Теорети чні засади стратегічного управління розвитком аграрних підприємств. Розвиток підприємницької діяльності в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 18–19 квітня 2019 р. – Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. – 213 с. – С. 107–110.

6. Морозов О. В., Морозова О. С., Морозов Р. В. Управління земельними ресурсами в умовах децентралізаціїї (на прикладі Херсонської області). Сучасні тренди та перспективи логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху цифрових технологій : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 вересня 2019 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2019. – 336 с. – С. 249–251.

7. Морозов Р. В., Морозова О. Г. Методологічні засади оцінки виробничого потенціалу аграрних підприємств. Науково-економічні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, оподаткування і контроль : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 21– 22 листопада 2019 р. Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. 365 с. С. 282–285.

 

Потравка Лариса Олександрівна, доктор економічних наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Потравки Лариси Олександрівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Пічура Іван Олександрович

«Розвиток туристичної галузі Причорномор’я України в умовах економічних трансформацій»

1. Nemchenko D., Kobets V., Potravka L. Neuro-Fuzzy Model of Development Forecasting and Effective Agrarian Sector Transformations of Ukraine. The  14th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume II: Workshops Kyiv, Ukraine, May 14-17, 2018 Scopus

2. Потравка Л. О. Сталий сільський розвиток з урахуванням розбудови галузі зеленого туризму. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». № 8(2). 2015. С. 45-56.

3. Потравка Л. О. Розвиток сільського туризму в контексті аграрної структурної політики України: [електронний ресурс] // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 20.

4. Потравка Л. О. Туристична галузь як пріоритет соціально-економічного розвитку країни. «Збірнику наукових праць ДонДУУ», 2019 № 4. С.34-45.

5. Потравка Л. О. Формування галузі туризму в умовах трансформаційних перетворень аграрного сектору України // VI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні аспекти підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування», 21-22 листопада, Херсон, 2017 р.,  С. 42–44.7.

6.  Потравка Л. О., Карташова О.Г. Теоретичні засади трансформацій соціально-економічної системи України в умовах Четвертої революції [електронний ресурс] // Економіка та суспільство. 2018. № 14.

 

Деркач Віктор Андрійович

«Управління соціальною відповідальністю аграрних підприємств в умовах децентралізації влади»

1. Потравка Л.О. Напрями аграрної структурної політики в умовах трансформаційних перетворень аграрного сектору економіки України Науковий вісник Ужгородського національного університету Випуск 19, частина 2 2018 рік с. 144-148 . (Index Сореrnicus)

2. Пічура В.І., Потравка Л.О. Основи моделювання трансформаційних перетворень аграрного сектору в умовах нестійкості економічного середовища Вісник Одеського національного університету. Економіка 2018 т.23 випуск 3 с.44-49 (Index Сореrnicus)

3. Потравка Л. О., Карташова О.Г. Теоретичні засади трансформацій соціально-економічної системи України в умовах Четвертої революції [електронний ресурс] // Економіка та суспільство. 2018. № 14. Режим доступу до журналу: http:economyandsociety.in.ua.

4. Potravka L., Dudiak N., Strohanov O. A new paradigm of Ukraine’s economic security in the context of sustainable development. Development of the innovative environmental and economic system. Collective monograph. OKTAN PRINT s.r.o. Prague, 2019, P. 317-327.

5. Pichura V.I., Potravka L.A., Dudiak N.V., Skrypchuk P.M. Conceptual structure and model of managing the organic agricultural production the basis of the system approach. Ceo-management in organic agriculture. Monografia viacerych autorov. Podhajska. 2019. P.81-103.

 

Пристемський Олександр Станіславович, доктор економічних наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, доцента

Пристемського Олександра Станіславовича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Чечоткін Володимир Володимирович

«Стимулювання фінансового розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграційних процесів»

1. Пристемський О.С. Оцiнка джерел фiнансових ресурсiв сiльськогосподарських підприємств як основа забезпечення їх фінансової безпеки. Науковий журнал «Молодий вчений». 2016. Вип. 11 (38), ч. 4. С. 669-674 (включено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus, 0,40 друк. арк.).

2. Пристемський О.С. Аналiз iндикаторiв фінансової безпеки розвитку сільськогосподарського підприємства. Науковий вiсник Ужгородського нацiонального унiверситету. Сер. Мiжнароднi економiчнi вiдносини та свiтове господарство. 2017. С. 80-83 (включено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus, 0,30 друк. арк.).

3. Пристемський О.С. Сучасний стан та дієвість державної підтримки сільського господарства. Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір». 2017. №3(27). С. 32-38 (включено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus, 0,30 друк. арк.).

4. Пристемський О.С. Фінансове забезпечення розвитку сільського господарства як фактор його фінансової безпеки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. 2017. С. 18-21 (включено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus, 0,30 друк. арк.).

5. Пристемський О.С., Танклевська Н.С. Резерви посилення фінансової безпеки розвитку сільського господарства. Бізнес Інформ. 2017. С. 274-280 (включено до міжнародної науково-метричної бази Index Copernicus 0,40 друк. арк., особистий внесок здобувача: визначені резерви посилення фінансової безпеки - 0,30 друк. арк.).

 

 

Сакун Аліна Жоржовна, кандидат економічних наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата економічних наук, доцента

Сакун Аліни Жоржовни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Пантюк Ігор Петрович

«Логістична підтримка виробничо-збутової кооперації промислових підприємств»

1. Gryshova, I., Sakun, A. (2020). Influence of the Commercialization of Innovations on Leadership Positions of the Agro-Industrial Sector. Proceedings of the  5th International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEALV 2019), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Vol. 386, pp. 39-44

URL:https://doi.org/10.2991/assehr.k.191221.175

2. Сакун А. Ж., Пантюк І.П. Системний підхід до організації та управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. 2017. № 2 (38). С. 55–59.

3. Сакун А.Ж., Перевозова І.В. Логістична концепція виробничо-промислового підприємства Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. В.14. Ч.2. С. 58-65 (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, Google Scholar)

4. Сакун А.Ж., Марчук Л.Л. Бінарна природа економічних конфліктів у контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання. Економічний аналіз. Тернопільський національний економічний університет. 2018. Том 27. №3. С.261-265 (Збірник індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах Index Copernicus, WorldCat, Google Scholar, Windows Live Academic, ResearchBible, Open Academic Journals Index, CiteFactor )

5. Сакун А.Ж. Сучасні маркетингові заходи в аграрному секторі. Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка”. Хмельницький. 2015. С.64-68

 

Танклевська Наталья Станіславівна, доктор економічних наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, професора

Танклевської Наталії Станіславівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Вибранський

Віталій Володимирович

«Управління маркетингом організацій спортивної сфери»

1. Танклевська Н. С., Вибранський В.В. Основи маркетингу в спортивній сфері. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2019. № 6 (140). С. 20-25.  

2. Танклевська Н. С., Вибранський В.В. Сучасні концепції спортивного менеджменту. Фінансовий простір. 2020. 1(37). С. 32-37

3. Н.С. Танклевська, Ю.Є. Кирилов, О.І. Зайцева. Управління усвідомленими адаптивними організаціями в умовах соціально-економічних трансформацій та фінансової турбулентності. Науковий вісник Полісся.  Чернігів: ЧНТУ.  2017. № 4 (12). С. 36-39 (включено до 10 міжнародних науково-метричних баз, зокрема: Web of Science, EBSCO, Index Copernicus, BASE,  РІНЦ, Ulrichweb, Crossref).

4. Ю.Є. Кирилов, Н.С. Танклевська,  Г.В. Жосан. Вірусний менеджмент як підвид креативного менеджменту в умовах фінансової нестабільності. Науковий вісник Полісся.  Чернігів: ЧНТУ. 2018. № 2 (14). Ч. 2. С. 160-164 (включено до 10 міжнародних науково-метричних баз, зокрема: Web of Science, EBSCO, Index Copernicus, BASE,  РІНЦ, Ulrichweb, Crossref).

5. Танклевська Н. С.,  Руснак А.В. The essence of domestic trade as a sectoral economic system. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університет (екон. науки). 2018.  № 2 (37).  С. 111-118.

6. Танклевська Н. С. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками суб’єктів господарювання. Управління розвитком. 2016.  № 4. С. 156-159.

 

Олійник

 Віктор Сергійович

«Стратегічні напрями підвищення інноваційно-інвестиційної активності в аграрному секторі економіки України в умовах євроінтеграції»

1. Natalia V. Trusova, Nataliya S. Tanklevska, Oleksandr S. Prystemskiy, Oksana V. Hryvkivska, Nadiia O. Advokatova. Determinants of the development venture financing of the subjects of agrarian market of Ukraine. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences.2019. 21 (1). P. 377-391.  ISSN 0117-3375 (Scopus, Web of Science)

2. Танклевська Н.С., Боровик Л.В. Концептуальні засади удосконалення інвестиційної політики розвитку сільського господарства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип.26. Ч.1. С. 24-28  

3. Танклевська Н.С., Боровик Л.В. Вплив інвестиційної політики на формування економічного інвестиційного потенціалу сільського господарства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». 2019. №3. С. 121-125

4. Танклевська Н.С., Олійник В.С. Формування інвестиційної програми регіонального розвитку аграрного сектору. Фінансовий простір. 2019. № 2 (34). с. 113-120.

5. Танклевська Н.,Зайцева О. Управління інвестиційною привабливістю в умовах четвертої промислової революції. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2019. №1 (39). С. 44-50

6. Танклевська Н.С., Кальченко М.М. Економічна ефективність залучення і використання фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами: [Монографія]. Херсон: Айлант, 2017.  224 с.

7. Танклевська Н.С.,  Карнаушенко А.С. Розвиток фінансування інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: [Монографія]. Херсон: Айлант. 2015. 184 с.

8. Танклевська Н.С., Кириченко Н.В. Активізація та ефективність впровадження інновацій аграрними підприємствами: [Монографія].  Херсон: Грінь Д.С. 2015. 216 с.

Ярмоленко

Віталіна Вікторівна

«Страхування ризиків функціонування сільськогосподарських підприємств»

1. Natalia V. Trusova, Oksana V. Hryvkivska, Nataliya S. Tanklevska, Larysa A. Vdovenko, Oleksandr S. Prystemskiy, Svitlana V. Skrypnyk. Regional aspect of formation: The potential of financial safety in agrarian enterprises of Ukraine. Asia Life Sciences. The Asian International Journal of Life Sciences. 2019. 21 (1). P. 169-181.  ISSN 0117-3375 (Scopus, Web of Science)

2. Танклевська Н. С., Ярмоленко В.В Методичні підходи до визначення сутності та класифікації страхування. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 3. No. 4.147–159.

3.Танклевська Н. С., Ярмоленко В. В. Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні.  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка».  2018.  Вип.1(51). 381-386.

4.Танклевська Н.С. Вдосконалення механізму страхування діяльності аграрних підприємств. Науковий вісник НАУ. 2008. Вип. 118. С.320-325.

5. Танклевська Н.С.,  Супрун О.О. Розвиток фінансування діяльності аграрних підприємств: [Монографія]. Херсон: Айлант, 2018. 160 с.

6. Танклевська Н.С., Кальченко М.М. Економічна ефективність залучення і використання фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами: [Монографія]. Херсон: Айлант, 2017.  224 с.

7. Танклевська Н. С.,  Синенко О.О. Адаптація зарубіжного досвіду формування фінансового механізму функціонування аграрних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університет (екон. науки). 2018. № 2 (37). С. 250-256

Яремко Юрій Іванович, доктор економічних наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора економічних наук, доцента

Яремка Юрія Івановича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Куракова Л.Г.

Інституціональний механізм управління земельним банком сільськогосподарських підприємств

1. Yaremko Y. Methods of evaluation and conceptual-strategic directions of economic security of agricultural enterprises / Y. Yaremko, L. Shikova  // Baltic Journal of Economic Studies, 2018. – Volume 4. ‑Number 5. Р. 421-430. (WebofScience).

2. Яремко Ю.І. Теоретико-методичне обґрунтування інтегральної оцінки стану меліорованих земель внаслідок нераціонального землекористування / Ю.І.Яремко, Н.В. Дудяк //  Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК. – 2015. – № 23(1).

3. Яремко Ю.І. Методичний підхід щодо оцінки екологічної стійкості стану земельних ресурсів / Ю.І.Яремко, Н.В. Дудяк // Вісник Житомирського національного агроекологічного університету: наук.-теорет. Зб. 1 (48) Т.2 - Житомир, 2015. – С. 32 – 38.

4. Яремко Ю.І. Облік земель аграрних підприємств  /  Яремко Ю.І., Куракова Л.Г.// Матеріали VІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції  ”Актуальні аспекти розвитку підприємств аграрної сфери: облік, аудит та оподаткування”  21-22 листопада  2017 року – м. Херсон. –  с. 169-171.

5. Яремко Ю.І. Наукове обґрунтування землеустрою на землях сільськогосподарського призначення в умовах децентралізації влади / Ю.І. Яремко, І.М. Мартинов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. - С. 26-30.    

Музика О.С.

Організаційно-інституціональний механізм управління земельним капіталом в сільськогосподарських підприємствах

1.Yaremko Y. Methods of evaluation and conceptual-strategic directions of economic security of agricultural enterprises / Y. Yaremko, L. Shikova  // Baltic Journal of Economic Studies, 2018. – Volume 4. ‑Number 5. Р. 421-430. (WebofScience). 

2.Яремко Ю.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти ефективності використання земельних ресурсів в Україні // Ю.І. Яремко, Н.В.Дудяк, Л.В. Шикова// Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. – Київ. – №2. – 2018. – С. 82 – 90.

3. Яремко Ю.І. Методи проведення державного контролю за використанням та охороною земель/ Ю.І. Яремко,
І.В. Пєсков// Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. – Херсон: ПП «Резнік», 2018. – 180 с. – С. 54-65.

4.Яремко Ю.І.   Вимоги до проведення перевірок при здійсненні державного контролю за використанням і охороною земель / Ю.І. Яремко, О.О. Строганов// Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. – Херсон: ПП «Резнік», 2018. – 180 с. – С. 65-71.

5. Яремко Ю.І.   Оформлення розпорядчих документів при здійсненні державного контролю/ Ю.І. Яремко, С.В. Фокіна// Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. – Херсон: ПП «Резнік», 2018. – 180 с. – С. 72-75.

Строганов О.О.

Соціально-економічні аспекти розвитку інфраструктури землі в сільськогосподарських підприємствах

 1. Yaremko Y. Methods of evaluation and conceptual-strategic directions of economic security of agricultural enterprises/ Y. Yaremko, L. Shikova  // Baltic Journal of Economic Studies, 2018. – Volume 4. ‑Number 5. Р. 421-430. (WebofScience).
 2. Yaremko Yu.І. Determinants of sustainable development of the agricultural sector under the conditions/ Yu.І. Yaremko, N.V. Dudyak, T.A. Mazievich // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. –  Київ: НУБіП - №2. – 2019.
 3. Яремко Ю.І. Основні аспекти еколого-економічного механізму сільсько-господарського землекористування в новостворених територіальних громадах / Ю.І. Яремко, Н.В. Дудяк, О.О. Строганов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління та раціональне використання земельних ресурсів в новостворених територіальних громадах: проблеми та шляхи їх вирішення» (05-06 березня 2019 р.). –  Херсон: Херсонський державний аграрний університет, 2019.-С.40-45.
 4. Яремко Ю.І.   Вимоги до проведення перевірок при здійсненні державного контролю за використанням і охороною земель / Ю.І. Яремко, О.О. Строганов// Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах південно-степової зони України: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. – Херсон: ПП «Резнік», 2018. – 180 с. – С. 65-71.
 5. Яремко Ю.І. Управління земельними ресурсами територіальної громади міста Берислава/ Ю.І.Яремко, О.О. Строганов // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади». – Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018. - С. 107-109.

 

Спеціальність 201 «Агрономія»

 

Аверчев Олександр Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, професор

П.І.Б. аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, професора

Аверчева Олександра Володимировича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Біловол Сергій Геннадійович (аспірант третього року навчання)

Продуктивність гібридів соняшника залежно від густоти стояння та захисту рослин в умовах Півдня України

 1. Аверчев О. В. Сучасний стан розвитку зернової галузі в Україні. Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки: Зб. тез Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Херсон, 2016.
 2. Аверчев О. В., Дімітрієв С. М. Сучасний стан та перспективи вирощування соняшнику в умовах краплинного зрошення Причорноморського степу України. Таврійський науковий вісник. 2017. Вип. 98, С. 3–9 (фахове видання).
 3. Аверчев О. В., Дімітрієв С. М. Сучасний стан та перспективи вирощування соняшнику в умовах Причорноморського степу України. Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації: Зб. тез Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Херсон, 6–7 квітня 2017. С. 3–5.
 4. Аверчев О. В., Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. Вплив регіональних змін клімату на режим зрошення сільськогосподарських культур. Кліматичні зміні та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: ІІ Міжн. наук.-практ. конф. м. Київ – Миколаїв – Херсон, 10–12 квітня 2019 р.
 5. Averchev O. V., Balashova H. S., Biliaieva I. M., Holoborodko S. P. Current situation and prospects of cereal crops growing in Ukraine. Natural sciences and modern technological solutions: knowledge integration in the XXI century : collective monograph etc. Lviv–Toruń : Liha–Pres, 2019. 236 p. P. 1–22 (SENSE).

Василенко Наталія Євгенівна (докторант другого року навчання)

Агроекологічне обґрунтування насінництва багаторічних трав та сучасні технології їх вирощування в умовах зміни клімату

 1. Аверчев О. В., Василенко Н. Є. Sowing qualities and formation of yield of red fescue depending on foliar fertilizing. Biotechnology Insights. 2019 (фахове видання).
 2. Аверчев О. В., Василенко Н. Є. Насіннєва продуктивність і посівні якості стоколосу безостого залежно від передпосівної обробки насіння азотфіксуючими біопрепаратами. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 107. С. 3–11 (фахове видання).
 3. Аверчев О. В., Василенко Н. Є. Формування врожаю насіння низових злакових трав та його посівних якостей залежно від строків його збирання. Таврійський науковий вісник. 2019. Вип. 108. С. 3–11 (фахове видання).
 4. Аверчев О. В., Василенко Н. Є. Економічна ефективність вирощування стоколосу безостого шляхом застосування мінеральних, водорозчинних добрив. Економіка та фінанси в умовах глобальних змін: національний та міжнародний дискурс: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 28 жовтня 2019 р. Херсон, 2019. С. 24–32.
 5. Аверчев О. В., Василенко Н. Є. Необхідність досягнення удосконалення системи удобрення стоколосу безостого для отримання найкращих врожаїв. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2019. № 6 (276). С. 20–25 (фахове видання).
 6. Аверчев О.В, Василенко Н.Є., Вплив добрив на насіннєву продуктивність та посівні якості насіння стоколосу Матеріали доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції, – Херсон, 2019,  С. 17 – 22
 7. Аверчев О. В., Василенко Н. Є СТРОКИ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ БАГАТОРІЧНИХ ЗЛАКОВИХ НИЗОВИХ ТРАВ ЗАЛЕЖНО ВІД ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 6 (276). С. 175–181 (фахове видання).
 8. Аверчев О. В., Василенко Н. Є Система удобрення насінницьких посівів на основі економічних розрахунків   I Міжнародної  науково практичної конференції «Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» 2020 р.с 21-25
 9. Аверчев О.В., Василенко Н.Є. Посевные качества и формирование урожая овсяницы красной в зависимости от внекорневых подкормок. «Сборник научных трудов» Азербайджанского НПО Гид-ротехники и Мелиорации т.XLI. 

Гончарський Іван Львович (аспірант третього року навчання)

Розробка елементів технології вирощування рису на краплинному зрошенні

 1. Аверчев О. В. Динаміка обсягів виробництва круп’яних культур в Херсонській області. Таврійський науковий вісник. 2014. Вип. 87. С. 12–19.
 2. Аверчев О. В., Плескачев Ю. Н. Программирование урожая крупяных культур в условиях агромелиоративного поля рисового севооборота. Поиск инновационных путей развития земледелия в современных условиях: Материалы Междунар. науч.-практ. интернет-конф., посвященной 70-летию Волгоградского государственного аграрного университета и кафедры «Земледелие и агрохимия», 14 мая 2014, Волгоград. С. 145–153.
 3. Аверчев О. В. Сучасний стан розвитку виробництва круп’яних культур в Україні. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 170-річчю з дня заснування Уманського національного університету садівництва. 24–25 квітня 2014, Умань. С. 6–8.
 4. Аверчев О. В. Вплив генотипу на економічну ефективність вирощування круп’яних культур в умовах причорноморського степу України. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. 2014. № 1 (25). С. 9–13 (фахове видання).
 5. Аверчев О. В. Сучасний стан розвитку виробництва круп’яних культур в Україні. Актуальні питання сучасної економіки: Матеріали VІ Всеукр. заоч. наук. конф., 24 грудня 2014, Умань. С. 7–8.
 6. Аверчев О. В. Progamming of cereal yields under conditions of agromeliorational field of rise crop rotation. Програмування врожаю круп’яних культур в умовах агромеліоративного поля рисової сівозміни. Зрошуване землеробство. 2015. Вип. 63. С. 15–18 (фахове видання).
 7. Аверчев О. В., Лавренко С. О., Осінній О. А. Розробка технології вирощування рису за краплинного зрошення. Аграрна наука: розвиток і перспективи : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 2015. С. 92.
 8. Аверчев О. В. Рост и развитие растений крупяных культур в условиях засоленных почв причерноморской степи Украины. Сборник научных трудов Азербайджанского научно-производственного объединения Гидротехники и мелиорации. 2015. № XXXIV. С. 39–43.
 9. Аверчев О. В. Вирощування рису на крапельному зрошені в умовах Півдня України. Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 15–18 березня 2016, Братислава. С. 11–12.
 10. Аверчев О. В., Аверчева Н. О. Сучасний стан виробництва та реалізації рису в умовах Причорноморського степу України. Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин: Матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 квітня 2016, Умань. С. 7–8.
 11. Аверчев О. В., Осінній О. А. Агроекологічне обґрунтування вирощування рису на крапельному зрошенні в умовах півдня України. Селекція, насінництво і технології вирощування круп'яних та інших сільськогосподарських культур: досягнення і перспективи: Зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 квітня 2016, Кам’янець-Подільськ. С. 169–171.
 12. Аверчев О. В. Сучасний стан розвитку зернової галузі в Україні. Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки: Зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф. Херсон, 2016.
 13. Аверчев О. В., Осінній О. А. Вирощування рису на крапельному зрошенні в умовах півдня України. Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. С. 15–20 (фахове видання).
 14. Аверчев О. В. Сучасний стан та напрями підвищення ефективності виробництва рису в Україні. Економічний потенціал аграрного сектору України: наукові підходи та практика реалізації: Зб. тез міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 06–70 квітня 2017, Херсон. С. 8–11.
 15. Аверчев О. В., Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. Вплив регіональних змін клімату на режим зрошення сільськогосподарських культур. Кліматичні зміні та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: ІІ Міжн. наук.-практ. конф. м. Київ – Миколаїв – Херсон, 10–12 квітня 2019 р.
 16. Аверчев О. В., Лавренко С. О., Осінній О. А. Екологічні аспекти вирощування рису за краплинного зрошення. Зб. Тез доповідей ІІІ спеціалізованого міжнародного Запорізького екологічного форуму. 29–31 травня 2019 р. Запоріжжя. С. 45–46.
 17. Averchev O., Fesenko H. Analysis of economic aspects of buckwheat, Panicum and rice growing and production in Central and Eastern Europe and Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 5 (2019). № 5. December. Riga, 2019. P. 213–221.
 18. Аверчев О.В., Гончарський І.Л. Удосконалення елементів технології вирощування рису на крапельному зрошені в умовах півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон. С.26-30.

Ковшакова (Могильова) Тетяна Сергіївна (аспірант другого року навчання)

Вплив біостимуляторів та мікроелементів на продуктивність сортів гороху за різних густот посіву

 1. Аверчев О. В. Сучасний стан розвитку зернової галузі в Україні. Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки: Зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Херсон, 2016.
 2. Аверчев О. В., Ковшакова Т. С., Онищенко С. О. Агроекологічні обґрунтування застосування біостимуляторів при вирощуванню гороху на півдні України. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: Матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин. 24 травня 2019, Херсон. С. 165–167.
 3. Аверчев О. В., Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. Вплив регіональних змін клімату на режим зрошення сільськогосподарських культур. Кліматичні зміні та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 10–12 квітня 2019 р., м. Київ – Миколаїв – Херсон.
 4. Аверчев О. В., Могильова Т. С., Онищенко С. О. Продуктивність сортів гороху в умовах біологізації агротехніки вирощування на Півдні України. Сучасний рух науки: V Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. Міжнародний електронний науково-практичний журнал «Way Science». 7–8 лютого 2019 р. м. Дніпро.

Куліш Вікторія Юріївна (аспірант четвертого року навчання)

Продуктивність пшениці дворучки залежно від строків сівби та норм добрив в умовах Півдня України

 1. Аверчев О. В. Сучасний стан розвитку зернової галузі в Україні. Організаційно-економічний механізм функціонування аграрного сектору економіки: Зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет- конф. Херсон, 2016.
 2. Аверчев О. В., Гамаюнова В. В., Панфілова А. В. Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного степу України. Таврійський науковий вісник. 2018. Вип. 103. С. 16-22 (фахове видання).
 3. Аверчев О. В., Ладичук Д. О., Шапоринська Н. М. Вплив регіональних змін клімату на режим зрошення сільськогосподарських культур. Кліматичні зміні та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 10–12 квітня 2019 р., м. Київ – Миколаїв – Херсон.
 4. Averchev O. V., Balashova H. S., Biliaieva I. M., Holoborodko S. P. Current situation and prospects of cereal crops growing in Ukraine. Natural sciences and modern technological solutions : knowledge integration in the XXI century: collective monograph etc. Lviv–Toruń: Liha–Pres, 2019. 236 p. P. 1–22 (SENSE).
 5. Аверчев А. В., Кулиш В. Ю. Агроэкологическое обоснование выращивания пшеницы двуручки в условиях юга Украины. Dynamics of the development of world science: Abstracts of V International scientific and practical conference. January 22–24, 2020. Vancouver, Canada. P 294–300.

Базалій Валерій Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор

П.І.Б. докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, професора

Базалія Валерія Васильовича

за темою дисертаційного дослідження докторанта

Бойчук Інна Володимирівна (докторант першого року навчання)

Наукове обґрунтування і практичне використання принципів адаптивної селекції пшениці різного типу розвитку на півдні України

 1. Базалій В. В., Бойчук І. В., Ларченко О. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. Характер прояву зимостійкості та врожайності сортів пшениці м’якої різного типу розвитку залежно від умов вирощування. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2013. Т. 13. С. 10–14 (фахове видання).
 2. Базалій В. В., Бойчук І. В., Бабенко Д. В., Базалій Г. Г. Характер формування та прояв зимостійкості гібридів і сортів пшениці м’якої озимої за умов Південного Степу. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. 2016. Вип. 95. С. 9–15 (фахове видання).
 3. Базалій В. В., Бойчук І. В., Базалій Г. Г., Ларченко О. В., Бабенко Д. В.Характер формування продуктивності у сортів пшениці різного типу розвитку за різних умов вирощування. Таврійський науковий вісник. Сільськогосподарські науки. 2016. Вип. 96. С. 3–9 (фахове видання).
 4. Базалій В., Бойчук І., Домарацький Є., Ларченко О., Базалій Г. Реалізація генетичного потенціалу продуктивності сортів пшениці м'якої озимої за різних умов вирощування. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Агрономія. 2018. № 22 (1). С. 319–325 (фахове видання).
 5. Базалій В. В., Бойчук І. В., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г., Домарацький Є. О., ЛарченкоО. В.Створенні сортів пшениці різного типу розвитку ,адаптованих для різних умов вирощування. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2018. № 23. С. 14–18 (фахове видання).
 6. Бойчук І. В. Обгрунтування підбору сортів пшениці озимої для умов Південного степу України.Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference,Sofia, Bulgaria,11-13 March 2020.-с.151-161.
 7. Бойчук І. В. Підбір сортів пшениці озимої для  умов південного степу України. Тези.,International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects” (March 16-17, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020.-с.22-25

 

Берднікова Олена Геннадіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Берднікової Олени Геннадіївни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Кучерак Едуард Мирославович (аспірант першого року навчання)

Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від фону живлення на Півдні України

 1. Берднікова О. Г. Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів сортів пшениці озимої в умовах півдня України. Зрошуване землеробство: Збірник наукових праць. 2013. Вип. 60. С. 56–58 (фахове видання).
 2. Гамаюнова В. В., Берднікова О. Г. Вплив мінеральних добрив та зрошення на динаміку ростових процесів рослин сортів пшениці озимої в умовах Півдня України. Вісник Уманського національного університету садівництва. 2014. № 2. С. 62–67 (фахове видання).
 3. Ye. Domaratskiy, O. Berdnikova, V. Bazaliy, V. Shcherbakov, V. Gamayunova, O. Larchenko, A. Domaratskiy and I. Boychuk. Dependence of Winter Wheat Yielding Capacity on Mineral Nutrition in Irrigation Conditions of Southern Steppe of Ukraine. Indian journal of ecology. Volume 46 (3), September, 2019. С. 594–599 (Web of Science).

Жуйков Олександр Геннадійович, доктор сільськогосподарських наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, професора

Жуйкова Олександра Геннадійовича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Бурдюг Олександр Олександрович (аспірант третього року навчання)

Наукове обґрунтування та розробка елементів органічної технології вирощування соняшника в умовах Півдня України

 1. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Елементи біологізації технології вирощування соняшнику в контексті їх впливу на кількісно-якісні показники врожаю в умовах Південного Степу. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2018. Вип. 104. С. 52–59 (фахове видання).
 2. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Формування архітектоніки та функціональних властивостей асиміляційного апарату соняшнику на фоні мікробіологічної активності ґрунту за традиційної та органічної технологій вирощування культури в умовах Південного Степу. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2019. Вип. 108. С. 26–33 (фахове видання).
 3. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Фенологічні та біометричні особливості гібридів соняшнику за органічної технології за органічної технології вирощування в умовах Півдня України. Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Вип. 72. С. 20–24 (фахове видання).
 4. Жуйков О. Г., Бурдюг О. О. Дослідження продуктивності та якісних показників гібридів соняшника середньоранньої групи за різних технологій вирощування в умовах Південного Степу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 9. Ч. 1. С. 42–48 (фахове видання).

Лагутенко Костянтин Володимирович (аспірант четвертого року навчання)

Вплив базисних елементів технології вирощування на формування кількісно-якісних показників урожаю гороху посівного (PisumsativumL) в умовах Південного Степу України

 1. Жуйков О. Г. Лагутенко К. В. Горох посівний в Україні – стан, проблеми, перспективи. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. Вип. 98. С. 65–70 (фахове видання).

 

Омелянова Вікторія Юріївна (аспірант першого року навчання)

Агробіологічні аспекти вирощування соняшника декоративного в умовах Південного Степу України

 

 1. Жуйков О. Г. Сучасні кліматичні трансформації як передумова диверсифікації рослинницької галузі в Південному Степу. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2017. Вип. 97. С. 45–53 (фахове видання).

Іванів Микола Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Іваніва Миколи Олександровича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Возняк Віктор Вікторович (аспірант першого року навчання)

 

Продуктивність сортів сої залежно від технологічних заходів в умовах Південного Степу України

 1. Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Боровик В. О., Михаленко І. В., Іванів М. О., Клубук В. В. Прояв і мінливість ознаки «маса насіння з рослини» у гібридів та сортів сої різних груп стиглості. Зернові культури. Том 2. № 2, 2018. С. 201–211 (фахове видання).

Ганжа Володимир Володимирович (аспірант третього року навчання)

Формування продуктивності сортів сої різних груп стиглості залежно від способів поливу і рістрегулюючих речовин

 1. Лавриненко Ю. О., Марченко Т. Ю., Боровик В. О., Михаленко І. В., Іванів М. О., Клубук В. В. Прояв і мінливість ознаки «маса насіння з рослини» у гібридів та сортів сої різних груп стиглості. Зернові культури. Том 2. № 2, 2018. С. 201–211 (фахове видання).

Репілевський Данило Едуардович (аспірант третього року навчання)

Формування продуктивності гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від способів поливу і рістрегулюючих речовин

 1. Іванів М. О., Сидякіна О. В. Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах зрошення півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2013. Вип. 86. С. 30–34 (фахове видання).
 2. Іванів М. О., Сидякіна О. В., Артюшенко В. В. Еколого-генетична мінливість урожайності гібридів кукурудзи на зерно різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Технічні науки. Вип. 1 (61). Рівне, 2013. С. 47–54 (фахове видання).
 3. Базалій В. В., Іванів М. О., Сидякіна О. В. Спосіб підвищення врожаю середньоранніх гібридів кукурудзи в різних агроекологічних умовах при зрошенні. Патент на корисну модель № 78628. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2013.
 4. Базалій В. В., Іванів М. О., Сидякіна О. В.Спосіб підвищення врожаю середньостиглих гібридів кукурудзи в різних агроекологічних умовах при зрошенні. Патент на корисну модель № 86786. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.01.2014.
 5. Іванів М. О., Сидякіна О. В. НДР за госпдоговірною тематикою: «Технологія вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості при зрошенні на півдні України». Договір з ТОВ «Агробізнес» Каховського району Херсонської області (2018 р.).
 6. Іванів М. О., Сидякіна О. В.Патент на корисну модель «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» № 128972 від 10.10.2018.
 7. Іванів М. О., Сидякіна О. В. Патент на корисну модель «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» № 128942 від 10.10.2018.
 8. Сидякіна О. В., Іванів М. О. Вплив фону мінерального живлення та стимулятору росту Зеастимулін на продуктивність зерна кукурудзи. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 3. С. 177–183.
 9. Сидякіна О. В., Іванів М. О. Формування врожайності та якості зерна кукурудзи за дії мінеральних добрив та регулятору росту Зеастимулін. II International Scientific and Practical Conference “Eurasian scientific congress”. 24–25 February 2020.

Каращук Геннадій Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Каращука Геннадія Васильовича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Ільчук Вадим Тарасович (аспірант четвертого року навчання)

Продуктивність сортів гарбуза столового залежно від агротехнічних прийомів вирощування на півдні України

 1. Каращук Г. В., Лавренко С. О., Рыбалкина Т. С. Влияние способа підготовки рассады на урожайность сортов земляники садовой в условиях орошения Юга Украины. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Науч.-практ. журн. Новочеркасск, 2015. Вып. 1 (57). С. 143–146.
 2. Каращук Г. В., Лавренко С. О., Томчук А. О. Урожай, показатели качества и товарность плодов огурца гибридов разных групп спелости в условиях капельного орошения на юге Украины. Сб. материалов конф. Пенза, 2016. С. 125–128.
 3. Каращук Г. В., Лавренко С. О., Оберемок С. С. Влияние сортового состава на урожайность и товарность клубней картофеля при весенней посадке в орошаемых условиях Юга Украины. Сб. материалов конф. Пенза, 2016. С.154–157.
 4. Каращук Г. В., Лавренко С. О. Урожай, показатели качества и товарность плодов томата гибридов разных групп спелости в условиях капельного орошения на юге Украины. Современное экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты раціонального природопользования: Сб. материалов I Международной науч.-практ. Интернет-конференции. ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2016. С. 2054–2062.
 5. Каращук Г. В., Лавренко С. О., Ништа В. В. Продуктивность и товарность плодов томата гибридов разных групп спелости на капеланом орошении в условиях юга Украины. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: науч. – практ. журн. Новочеркасск: 2016. Вып. № 1 (61). С. 90–94.
 6. Каращук Г. В.,Берегова Г. Ю., Коваль О. Д. Показники якості бульб картоплі залежно від сортового складу на півдні України. Актуальные научные исследования в современном мире: ХХХІ Междунар. научн. конф., 26-27 ноября 2017 г., Переяслав-Хмельницкий. Сб. научных трудов., 2017. Вып. 11 (31). Ч. 1. С. 31–35.
 7. Каращук Г. В., Казанок О. О. Вплив способу підготовки розсади на продуктивність сортів суниці садової різних груп стиглості за зрошення на півдні України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 101. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. С. 49–55 (фахове видання).
 8. Ільчук В. Т., Каращук Г. В. Кількість бур’янів у посівах сортів гарбуза та їх повітряно-суха маса залежно від ширини міжрядь та фону живлення. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ.конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 34–39.
 9. Каращук Г. В., Кобіцька В. П. Урожайність, якість та товарність плодів огірка залежно від гібридного складу в умовах Півдня України. Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства: Матеріали Міжнародної наук.-практ. інтернет-конференції молодих учених (до 90-річчя ІВПіМ НААН). К., 20 грудня 2019 р. С. 66–69.
 10. Каращук Г. В., Кобіцька В. П. Вплив гібридного складу на урожайність, показники якості та товарності плодів огірка на Півдні України. Сучасні підходи до післязбиральних технологій та маркетингу плодоовочевої продукції: матеріали Міжнародної студентської науково-практичної конференції, м. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Lux», 2019. С.79–83.

Федоненко Ганна Юріївна

(аспірант четвертого року навчання)

Продуктивність сортів пшениці озимої твердої залежно від технологічних прийомів вирощування на півдні України

 1. Базалій В. В., Гамаюнова В. В., Панкєєв С. В., Каращук Г. В.Оцінка якості зерна сортів пшениці озимої при зрошенні на півдні України під впливом мінеральних добрив. Зрошуване землеробство: Зб. наук. пр. Вип. 59. Херсон: Айлант, 2013. С. 12–14 (фахове видання).
 2. Базалій В. В., Панкєєв С. В., Каращук Г. В., Жужа О. О. Урожайність зерна сортів пшениці м’якої і твердої озимої залежно від фону живлення в умовах південного Степу України. Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Вип. 83. Херсон: Айлант, 2013. С. 10–18 (фахове видання).
 3. Базалій В. В., Панкєєв С. В., Каращук Г. В. Урожайність зерна сортів пшениці озимої м’якої та твердої залежно від фону живлення в умовах зрошення півдня України Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр. Вип. 84. Херсон: Айлант, 2013. С. 3–9 (фахове видання).
 4. Каращук Г. В., Жужа А. А., Лавренко С. О., Панкеев С. В. Влияние абиотических факторов на зимостойкость сортов озимой пшеницы на юге Украины. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: Материалы конференции «Актуальные научные исследования в области мелиорации». Науч. практ. журн. Новочеркасск, 2015. Вип. 3 (59). С. 109–112.
 5. Каращук Г. В., Панкеев С. В., Лавренко С. О. Экономическая эффективность выращивания сортов озимой мягкой и твердой пшеницы в зависимости от фона питания на юге Украины. Актуальные вопросы развития аграрной науки в современных экономических условиях: Материалы IV-ой Международной научно-практической конференции молодых учёных. 22-23 мая 2015 г. Т. I (растениеводство, земледелие, овощеводство, садоводство). Сб. науч. тр. ФГБНУ «ПНИИАЗ», 2015. С. 43–49.
 6. Каращук Г. В., Панкєєв С. В. Хлібопекарські показники якості зерна сортів пшениці озимої залежно від фону живлення в неполивних умовах та при зрошенні. Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах: Матеріали міжнародної конференції 10–11 червня 2016 р., Херсон: ХДАУ.
 7. Каращук Г. В., Панкєєв С. В., Лавренко С. О. Економічна ефективність застосування мінеральних добрив при вирощуванні сортів пшениці озимої на півдні України. Актуальні проблеми агрохімії та ґрунтознавства: Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. Львів, 2016. С. 259–267.
 8. Каращук Г. В., Панкеев С. В. Влияние минеральных удобрений на содержание белка в зерне и его условный выход при выращивании озимой пшеницы в условиях южной Степи Украины. Элементы технологии возделывания сельскохозяйственных культур в условиях орошения: сборник трудов Международной научно-практической конференции. Астрахань. Издатель: Сорокин Роман Васильевич, 2016. С. 96–103.
 9. Каращук Г. В., Панкеев С. В. Влияние агроэкологических факторов на хлебопекарные качества зерна сортов озимой пшеницы в условиях Южной Степи Украины. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия: науч. – практ. журн. Новочеркасск, 2016. Вып. №1 (61). С. 97–102.
 10. Каращук Г. В., Панкеев С. В. Применение расчетной дозы удобрений при выращивании сортов озимой мягкой и твердой пшеницы на Юге Украины. Сб. матер. конф. Пенза, 2016. С.157–160.
 11. Федоненко Г. Ю., Каращук Г. В. Урожайність сортів пшениці озимої твердої залежно від норм висіву та регуляторів росту рослинна півдні України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 53–57.
 12. Казанок О. О., Каращук Г. В.Урожайність та якість зерна озимої твердої пшениці залежно від вологозабезпечення та рівня мінерального живлення при вирощуванні в умовах півдня України. Way Science, V: Міжнародна науково – практична конференція «Сучасний рух науки». Зб. наук. пр. 7–8 лютого 2019 р., м. Дніпро, С. 283–287.
 13. Каращук Г. В., Панкєєв С. В. Патент на корисну модель «Спосіб вирощування пшениці озимої з високими хлібопекарськими показниками якості зерна». 2019 (патент на корисну модель).
 14. Kokovikhin S. V., Zaporozhchenko V. Y., Karashchuk G. V., Kazanok O. O., Kozychar M. V., Levchenko M. V., Podakov Y. S., Prystemskyi O. S. The influence off arming activities on seeds productivity of winter wheat varieties in the conditions of the South of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2019. Vol. 10 (1). P. 449–456 (Web of Science).
 15. Lavrenko S., Lavrenko N., Kazanok O., Karashchuk G., Kozychar M., Podakov Y., Sakun A. Сhickpea yields and water use efficiency depending on cultivation technology elements and irrigation. Agro Life Scientific Journal. Bucharest, 2019. Vol. 8, № 2. P. 59–65 (Web of Science).
 16. Каращук Г. В., Поліщук О. В. Урожай і якість зерна сортів пшениці озимої залежно від регуляторів росту рослин під час зрошення на півдні України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 105. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 90–94 (фахове видання).

Лавриненко Юрій Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, член-кореспондента НААН України

Лавриненка Юрія Олександровича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Ващенко Володимир Іванович (аспірант третього року навчання)

 

Продуктивність та якість зерна інтенсивних сортів пшениці озимої залежно від техно-логічних заходів в умовах Південного Степу України

 1. Базалій В. В., Бойчук І. В., Лавриненко Ю. О., Базалій Г. Г., Домарацький Є. О., Ларченко О. В. Створення сортів пшениці різного типу розвитку, адаптованих до різних умов вирощування. Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. 2018. Том 23. С. 14–18 (фахове видання).
 2. Bazalii V. V., Lavrynenko Yu. O., Boichuk I. V., Bazalii H. H., Domaratskyi Ye. O., Larchenko O. V. Problems and productivity of winter wheat varieties selection with increased environmental stability. Фактори експериментальної еволюції організмів 2019. Том 24. С. 20–25 (фахове видання).
 3. Лавриненко Ю. О., Вожегова Р. А., Базалій Г. Г., Усик Л. О., Жупина А. Ю. Вплив зрошення на продуктивність різних сортотипів озимої пшениці в умовах Південного Степу України. Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування. 2019. 3 (79). С. 11–21 (фахове видання).
 4. Бакума А. О., Чеботар Г. О., Лавриненко Ю. О., Чеботар С. В. Алельний стан генів систем PPD-1 та VRN-1 у сортів озимої м’якої пшениці Інституту зрошуваного землеробства НААН України. Вісник Одеського національного університету. Біологія. 2019. Т. 24. Вип. 1 (44). С. 49–64 (фахове видання).

 

Марковська Олена Євгеніївна, доктор сільськогосподарських наук, професор.

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук

Марковської Олени Євгеніївни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Гречишкіна Тамара Андріївна (аспірант четвертого року навчання)

Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від удобрення та засобів захисту рослин в умовах Півдня України

 1. Шелудько О. Д., Марковська О. Є., Найдьонов В. Г., Нижеголенко В. М. Захист зрошуваної пшениці озимої від шкідливих організмів. Зрошуване землеробство: Міжв. тем. наук. зб. Херсон: Айлант. 2012 Вип. 57. С. 73–79(фахове видання)
 2. Марковська О. Є. Ефективність бакових сумішей гербіцидів та регуляторів росту на пшениці озимій в південному степу України. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 87. Херсон: Грінь Д. С., 2014. С. 60–64 (фахове видання).
 3. Марковська О. Є., Біляєва І. М. Ефективність захисту зрошуваних посівів пшениці озимої від приховано стеблових шкідників. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 89. Херсон: Грінь Д. С. 2014. С. 55–59 (фахове видання).
 4. Sheludko O. D., Markovska O. E., Bilayeva I. M., Kaminska M. O. Efficiency of the protectant celest top 312,5fs in irrigated winter wheat treatment against cereal flies in various sowing periods. Зрошуване землеробство. Херсон, 2015. Вип. 63. С. 32–34 (фахове видання). 
 5. Markovskaya O. Ye., Lavrenko S. O., Kaminska M. O. New plant growth stimulant in the technology of cultivating spiked cereals in Southern Steppe of Ukraine. Зрошуване землеробство. Херсон, 2015. Вип. 64. С. 32–34 (фахове видання)
 6. Шелудько О. Д., Марковська О. Є., Біляєва І. М. Зброя проти злакових мух. The Ukrainian farmer. 2015. № 8. С. 92–93.
 7. Марковська О. Є., Біляєва І. М., Малярчук А. С., Малярчук В. М. Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на продуктивність сільськогосподарських культур в сівозміні на зрошенні півдня України. Зрошуване землеробство. Херсон, 2016. Вип. 66. С. 71–74 (фахове видання)
 8. Вожегова Р. А., Лавриненко Ю. О., Коковіхін С. В., Марковська О. Є. та ін. Технології вирощування зернових і технічних культур на зрошуваних землях Півдня України. Інтегроване управління водними і земельними ресурсами на меліорованих територіях: кол. моногр. / [відп. ред. П.І. Коваленко]. Київ: Аграрна наука, 2016. С. 578–596 (монографія).
 9. Вожегова Р. А., Марковська О. Є., Біляєва І. М. Продуктивність сівозмін. Наукові засади розвитку аграрного сектору економіки Південного регіону України / за наук. ред. Ромащенка М. І., Вожегової Р. А., Шатковського А. П. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017. С. 94–98 (монографія).
 10. Марковська О. Є. Оптимізація боротьби з бур’янами в короткоротаційній сівозміні за умов зрошення на півдні України. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Серія: Сільськогосподарська екологія. Рослинництво. Землеробство. 2017. Вип. 4 (46). C. 26–29 (фахове видання).
 11. Марковська О. Є. Вплив систем основного обробітку та удобрення на гумусовий стан ґрунту і продуктивність сорго зерновогоусівозміні на зрошенні. Біоресурси і природокористування. 2019. Том 11. № 1–2. C. 98–104  (фахове видання).
 12. Markovska O. E. Рrotection of winter wheat from harmful organisms in crop rotation on irrigation of the south of Ukraine. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин. Херсон, 2019. С. 32–35.
 13. Марковська О.Є., Гречишкіна Т. А. Оптимізація технології вирощування пшениці озимої в умовах півдня України. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки. Херсон, 2019. С. 30–34.
 14. Марковська О. Є. Наукові підходи до елементів сучасних агротехнологій за умов зрошення. Сучасний рух науки: V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. м. Дніпро, 7-8 лютого 2019 р. С. 424–427.
 15.  Коковихин С.В., Гречишкина Т.А. Влияние агрометеорологических условий на продуктивность растений сельскохозяйственных культур в условиях юга Украины. Стратегические направления развития АПК стран СНГ: материалы XVI международной научно-практической конференции СФНЦА РАН.  Барнаул, 2017. С. 257-259.
 16. Коковіхін С.В., Гречишкина Т.А. Вплив добрив на формування продуктивності зерна пшениці озимої в умовах півдня України. Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця, Нілан‐ЛТД, 2018.С.150-153. 
 17.  Марковська О.Є., Гречишкіна Т.А.Продуктивність сортів пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах Південного Степу України. Агробіологія. Біла Церква, 2020, Вип.1.

Стеценко Ірина Ігорівна (аспірант першого року навчання)

Продуктивність лавандину (LavandulahybridaReverenon) за різних систем удобрення та умов зволоження темно-каштанового ґрунту півдня України

 1. Olga Makukha, Olena Markovska, Hanna Mynkina, Yevheniia Chernyshova. The Impact of Seeding Dates and Depth on the Productivity of Common Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) under the Conditions of the Southern Steppe of Ukraine. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. Vol. 9, 2018. issue 6. Рр. 1075–1083 (Web of Science).
 2. Raisa Vozhehova, Mykhailo Fedorchuk, Serhii Kokovikhin, Pavlo Lykhovyd, Vasyl Nesterchuk, Ivan Mrynskii, Olena Markovska. Modelling Saffiower Seed Productivity in Dependece on Cultivation Technology by the Means of Multiple Linear Regression Model. Journal of Ecological Engineering. Vol 20. Issue 4. April 2019. P. 8–13 (Web of Science).
 3. Марковська О. Є., Стеценко І. І.Перспективна ефіроолійна культура для півдня України – лавандин (LavandulahybridaReverenon.). Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур». м. Дніпро, 20 листопада 2019 р. С. 294–296.
 4. Марковська О. Є., Стеценко І. І. Порівняльна характеристика лаванди вузьколистої (lavandulaangustifolia Mill.) і лавандину (lavandulahybrida Reverenon). Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 2. С. 361–365.
 5. Марковська О. Є., Свиденко Л. В., Стеценко І. І. Порівняльна оцінка морфо метричних показників господарськоцінних ознак LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL. та LAVANDULA  HYBRIDA
 6. REV. Наукові горизонти. 2020. № 02 (87). С. 24–31. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-24-31 (фахове видання).

 

Сидякіна Олена Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Сидякіної Олени Вікторівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Мєлєшко Ірина Омелянівна (аспірант першого року навчання)

Удосконалення елементів технології вирощування кукурудзи різних груп стиглості за умов краплинного зрошення на півдні України

 1. Іванів М. О., Сидякіна О. В. Біоенергетична оцінка технології вирощування гібридів кукурудзи різних груп ФАО в умовах зрошення півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2013. Вип. 86. С. 30–34 (фахове видання).
 2. Іванів М. О., Сидякіна О. В., Артюшенко В. В. Еколого-генетична мінливість урожайності гібридів кукурудзи на зерно різних груп стиглості в умовах зрошення півдня України. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Технічні науки. Вип. 1 (61). Рівне, 2013. С. 47–54 (фахове видання).
 3. Базалій В. В., Іванів М. О., Сидякіна О. В. Спосіб підвищення врожаю середньоранніх гібридів кукурудзи в різних агроекологічних умовах при зрошенні. Патент на корисну модель № 78628. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.03.2013.
 4. Базалій В. В., Іванів М. О., Сидякіна О. В. Спосіб підвищення врожаю середньостиглих гібридів кукурудзи в різних агроекологічних умовах при зрошенні. Патент на корисну модель № 86786. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 10.01.2014.
 5. Іванів М. О., Сидякіна О. В. НДР за госпдоговірною тематикою: «Технологія вирощування гібридів кукурудзи різних груп стиглості при зрошенні на півдні України». Договір з ТОВ «Агробізнес» Каховського району Херсонської області (2018 р.).
 6. Іванів М. О., Сидякіна О. В.Патент на корисну модель «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» № 128972 від 10.10.2018.
 7. Іванів М. О., Сидякіна О. В. Патент на корисну модель «Спосіб підвищення врожаю гібридів кукурудзи різних груп стиглості у різних агроекологічних умовах при зрошенні» № 128942 від 10.10.2018.
 8. Raisa Anatoliivna Vozhehova, Pavlo Volodymyrovych Lykhovyd, Sergiy Olehovych Lavrenko, Serhii Vasylovych Kokovikhin, Nataliia Mykolaivna Lavrenko, Tetyana Yuriivna Marchenko, Olena Viktorivna Sydyakina, Tetyana Viktorivna Hlushko, Vasyl Volodymyrovych Nesterchuk. Artificial Neural Network Use For Sweet Corn Water Consumption Prediction Depending On Cultivation Technology Peculiarities. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2019. 10 (1). January–February. Р. 354–358 (Web of Science).
 9. Сидякіна О. В., Іванів М. О. Вплив фону мінерального живлення та стимулятору росту Зеастимулін на продуктивність зерна кукурудзи. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: зимові диспути: тези доп. І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6–7 лютого 2020 р. Дніпро, 2020. Т. 3. С. 177–183.
 10. Сидякіна О. В., Іванів М. О. Формування врожайності та якості зерна кукурудзи за дії мінеральних добрив та регулятору росту Зеастимулін. II International Scientific and Practical Conference “Eurasian scientific congress”. 24–25 February 2020.
 11. Сидякіна О. В., Мєлєшко І. О. Використання рістстимулюючих речовин у технології вирощування кукурудзи на зерно. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому, викладачу, організатору сільськогосподарського виробництва, засновнику Херсонського земського сільськогосподарського училища, кандидату сільського господарства і лісівництва К.І. Тархову, 22 травня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 71–73.

Сахно Ігор Миколайович (аспірант другого року навчання)

Наукове обґрунтування та розробка елементів технології вирощування капусти броколі в умовах зрошення на півдні України

 1. Сахно І. М., Сидякіна О. В. Лікувальні властивості капусти броколі. Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Новітні технології агропромислового виробництва України». 15–17 квітня 2015 року. Кіровоград, 2015. С. 16–18.
 2. Сахно І. М., Сидякіна О. В. Народногосподарське значення капусти броколі. Матеріали доповідей Всеукраїнського науково-практичного семінару студентів та молодих учених «Підвищення урожайності сільськогосподарських культур – запорука економічної безпеки України (27 серпня 2015 року). Миколаїв, 2015. С. 14–16.
 3. Сахно І. М., Сидякіна О. В. Народногосподарське значення капусти броколі і роль позакореневих підживлень у формуванні її продуктивності. Перспектива. 2016. Вип. 24. С. 149–152.
 4. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Вплив позакореневих підживлень комплексним мікродобривом на елементи структури врожаю капусти броколі при краплинному зрошенні на півдні України. Матеріали Міжнародної конференції «Онтогенез – стан, проблеми та перспективи вивчення рослин в культурних та природних ценозах», присвячена 110-річчю від дня народження декана агрономічного факультету Ліпеса Веніаміна Ельєвича. 10-11 червня 2016 р. Херсон, 2016. С. 162–165.
 5. Сахно І. М., Сидякіна О. В. Вплив позакореневих підживлень на продуктивність капусти броколі в умовах краплинного зрошення на півдні України. Перспектива. 2018. Вип. 29. Ч. 1. С. 114–118.
 6. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Особливості технології вирощування та зберігання капусти броколі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності». 14–15 березня 2019 року. Херсон, 2019.С. 549–553.
 7. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Лікувальні властивості та сучасний стан виробництва капусти броколі. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 145-річчю від заснування кафедри ботаніки та захисту рослин, 24 травня 2019 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 227–230.
 8. Сахно І. М., Сидякіна О. В. Способи і особливості вирощування капусти броколі. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки, 23 травня 2019 р. Херсон, 2019. С. 49–53.
 9. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Сучасний стан та перспективи вирощування капусти броколі. Наукові горизонти. 2020. № 02 (87). С. 102–110. doi: 10.33249/2663-2144-2020-87-02-102-110 (фахове видання).
 10. Сидякіна О. В., Сахно І. М. Аналіз сортименту капусти броколі в Україні. Перспективні напрями та інноваційні досягнення аграрної науки: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої видатному вченому, викладачу, організатору сільськогосподарського виробництва, засновнику Херсонського земського сільськогосподарського училища, кандидату сільського господарства і лісівництва К.І. Тархову, 22 травня 2020 р. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2020. С. 56–58.

 

Ушкаренко Віктор Олександрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.-г. наук, академіка НААН України

Ушкаренка Віктора Олександровича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Руденко Андрій Вікторович (аспірант другого року навчання)

Вплив основного обробітку ґрунту, мінеральних добрив,  строків посіву та норм висіву на продуктивність гороху озимого

 1. Агротехнічні вимоги та методи визначення показників якості польових робіт: навчальний посібник / В. О. Ушкаренко, О. В. Свиридов, С. О. Лавренко, О. Л. Рудік, Н. М. Лавренко, М. В. Максимов. Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. 136 с.
 2. Ушкаренко В. О., Лавренко С. О., Максимов Д. О. Урожайність зерна квасолі звичайної залежно від обробітку ґрунту, мінеральних добрив та ширини міжряддя при зрошенні. Меліорація і водне господарство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон: Олді-Плюс, 2017. Том 1. № 106 (2). С. 71–76.
 3. Ушкаренко В. О., Лавренко С. О., Максимов Д. О. Енергетична ефективність вирощування квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris l.) при зрошенні в умовах Південного Степу України. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Київ: видавництво «Основа», 2018. Вип. 92. Ч. 1: Сільськогосподарські науки. С. 282–291 (фахова стаття).
 4. Viktor O. Ushkarenko, Sergiy O. Lavrenko, Pavlo V. Lykhovyd, Nataliia M. Lavrenko, Dmytro O. Maksymov. Yield components of haricot beans (Phaseolus vulgaris L.) depending on cultivation technology elements at the irrigated lands of the Steppe zone. Modern Phytomorphology 12: 73–79, 2018 (Web of Science).
 5. Ушкаренко В. О., Лавренко С. О., Максимов Д. О. Математичне моделювання врожаю зерна квасолі звичайної (phaseolus vulgaris l.) залежно від технологічних прийомів її вирощування. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 99. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С. 148–152 (фахова стаття).

Федоренко Андрій Васильович (аспірант другого року навчання)

Вплив агротехнічних факторів на продуктивність кукурудзи при зрошенні

 1. Ушкаренко В. А., Лиховид П. В. Нейронные сети в прогнозировании урожайности сельскохозяйственных культур на основании результатов многофакторных опытов на примере кукурузы сахарной. Успехи современной науки и образования : Международный научно-исследовательский журнал. Белгород: Эпицентр, 2017. Том 4. № 1. С. 174–176.
 2. Лиховид П. В., Ушкаренко В. А. Мелиоративное состояние почвы в зависимости от глубины ее основной обработки на посевах кукурузы сахарной. Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU». № 42 (февраль). 2017. С. 165–170.
 3. Ушкаренко В. О., Дементьєва О. І. Якість поливної води та її вплив на урожайність зернових культур. Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Агрохімія і ґрунтознавство». Спеціальний випуск до XІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України (17–21 вересня 2018 року, м. Харків). «Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра». Книга друга «Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство». Харків, 2018. С. 67–69.
 4. Pavlo V. Lykhovyd, Viktor O. Ushkarenko, Sergiy O. Lavrenko, Nataliia M. Lavrenko, Oleksandr H. Zhuikov, Ivan M. Mrynskyi, Nataliia O. Didenko. Leaf area index of sweet corn (Zea mays ssp. saccharata L.) crops depending on cultivation technology in the drip-irrigated conditions of the south of Ukraine. Modern Phytomorphology 13: 1–4, 2019 (Web of Science).
 5. Lykhovyd P., Ushkarenko V., Lavrenko S., Lavrenko N. The economic efficiency of sweet corn production in the South of Ukraine depending on the agrotechnology. AgroLife Scientific Journal (ISSN 2285–5718; ISSN–L 2285–5718). Vol. 8. № 2. Bucharest, Romania: University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest, 2019. Р. 71–75 (Web of Science).

Спеціальність 204 «ТВППТ»

 

Пелих Віктор Григорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НААНУ

П.І.П. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора сільськогосподарських наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, член-кореспондент НААНУ

Пелиха Віктора Григоровича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Гавріков Євген Демидович

(аспірант другого року навчання)

Підвищення м’ясної продуктивності свиней шляхом використання порід зарубіжної селекції

 1. Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней. Херсон: Айлант, 2002. 264 с.
 2. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко, К. А. Найденко, В. Г. Пелих, Б. М. Гопка, Т. І. Нежлукченко, І. А. Рудик, М. І. Сахацький, О. Л. Трофименко, Л. М. Цицюрський, В. І. Шеремета / За заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. К. : «Інтас», 2008. 445 с. file:///C:/Users/User/Downloads/(by-Melnik-YU.F.,-Kovalenko-V.P.,-Ugnvenko-A.M.-t-2986250-(z-lib.org).pdf
 3. Мировой генофонд свиней: Монография. / В. И. Герасимов, Н. Д. Березовский, В. М. Нагаевич, В. Г. Пелых [и др.]. Под ред. В. И. Герасимова, Н. Д. Березовского и В. М. Нагаевича. Харьков : Эспада, 2006. 520 с
 4. Коваленко В. П., Рябко В. М., Пелых В. Г. Перспективы свиноводства: монография Херсон: Айлант, 2000. 83 с.
 5. 5. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопородному схрещуванні. Аграрний вісник Причорномор’я. 2015. № 4 (87). C. 145–152.
 6. 6. Пелих В. Г., Ушакова С. В. М’ясні якості свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 94. С. 103–108.
 7. 7. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Ефект поєднаності помісних батьківських пар на підвищення продуктивності свиней Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – С. 49–52.
 8. 8. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. С. 129–134.
 9. 9. Пелих В. Г., Чернишов І. В., Левченко М. В., Ушакова С. В. Інтер’єрні показники свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 151–155.
 10. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка росту молодняку свиней різних генотипів Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. 2016. №115. С.169-175.
 11. Пелих В.Г., Чернишов І.В., Левченко М.В., Ломінська О.В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей свиноматок української м’ясної породи. Таврійський науковий вісник 2016. Вип.93. С.149-154.
 12. Пелих В. Г. , Чернишов І.В., Левченко М.В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета: научно-производственный журнал. 2016, № 1. C. 48 –51, ISSN 1992-2582
 13. Спосіб оцінки материнських якостей свиноматок: патент на корисну модель № 107926 від 24.06.2016; заявл.28.12.2015; опубл.24.06.2016. Бюл. №12. Коваленко В.П., Пелих В.Г., Коваленко Т.С.
 14. Пелих В. Г.; Чернишов, И. В.; Левченко, М. В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції. МНАУ, 2017. С. 43-48. https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/abstracts2017-10-26-27.pdf#page=43
 15. Пелих В., Ушакова С. Моделювання інтенсивності росту свиней за допомогою моделі Т. Бріджеса «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»: мат. міжнародна науково-практична конференція м.Київ, 23-25 травня 2018
 16. Спосіб підвищення показників м'ясо-сальної продуктивності свиней великої білої породи заявник Херсонський державний аграрний університет, Патент на корисну модель №127101, МПК G01N 33/12 (2006.01)Заявка № u 2018 02912, заявл. 22.03.2018; опубл. 10.07.2018; Бюл.13
 17. V.G.Pelykh, S. V. Ushakova, N. L. Pelikh. Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agric. sci. pract. 2019; 6(1):67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067 (Web of Science)
 18. V.G.Pelykh The reproductive traits of sows in multibreed crossing / V.G. Pelykh, S.V. Ushakova // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.- Р.83-85
 19. Pelykh V., Ushakova S. The most highly productive variants of combinations of sows and boars imported genotypes. Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique: Collection de papiers scientifiques «λόгoσ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (vol. 1), 20 Septembre, 2019. Genève, Suisse: Plateforme scientifique Européenne. P. 37-39 DOI 10.36074/20.09.2019.v1.05
 20. Пелих В.Г., Гавріков Є.Д. Перспективи використання порід свиней зарубіжної селекції для покращення вітчизняного генофонду. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки ( 23 травня 2019 р.), С.66-
 21. 21. Пелых В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В. Продуктивность свиней зарубежной селекции Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) Февраль 2020 – http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture

Круподер Марія Сергіївна

(аспірант третього року навчання)

Підвищення продуктивних якостей свиней шляхом схрещування в умовах півдня України

 1. Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней. Херсон: Айлант, 2002. 264 с.
 2. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко, К. А. Найденко, В. Г. Пелих, Б. М. Гопка, Т. І. Нежлукченко, І. А. Рудик, М. І. Сахацький, О. Л. Трофименко, Л. М. Цицюрський, В. І. Шеремета / За заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. К. : «Інтас», 2008. 445 с. file:///C:/Users/User/Downloads/(by-Melnik-YU.F.,-Kovalenko-V.P.,-Ugnvenko-A.M.-t-2986250-(z-lib.org).pdf
 3. Пелих В. Г., Сморочинський О. М., Назаренко І. В. Технологія продуктів забою тварин: навч. посібник. Херсон : «Олді-плюс», 2008. 264с.
 4. Мировой генофонд свиней: Монография. / В. И. Герасимов, Н. Д. Березовский, В. М. Нагаевич, В. Г. Пелых [и др.]. Под ред. В. И. Герасимова, Н. Д. Березовского и В. М. Нагаевича. Харьков : Эспада, 2006. 520 с
 5. Коваленко В. П., Рябко В. М., Пелых В. Г. Перспективы свиноводства: монография Херсон: Айлант, 2000. 83 с.
 6. Технологія виробництва продукції свинарства. Підручник / Ю.В.Засуха, В.М. Нагаєвич, М.П.Хоменко, Д.І.Барановський, В.І.Герасимов, В.Г.Пелих та ін. - за загальною редакцією М. П. Хоменко. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 336 с
 7. 7. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопородному схрещуванні. Аграрний вісник Причорномор’я. 2015. № 4 (87). C. 145–152.
 8. 8. Пелих В. Г., Ушакова С. В. М’ясні якості свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 94. С. 103–108.
 9. 9. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Ефект поєднаності помісних батьківських пар на підвищення продуктивності свиней Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – С. 49–52.
 10. 10. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. С. 129–134.
 11. 11. Пелих В. Г., Чернишов І. В., Левченко М. В., Ушакова С. В. Інтер’єрні показники свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 151–155.
 12. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка росту молодняку свиней різних генотипів Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. 2016. №115. С.169-175.
 13. Пелих В.Г., Чернишов І.В., Левченко М.В., Ломінська О.В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей свиноматок української м’ясної породи. Таврійський науковий вісник 2016. Вип.93. С.149-154.
 14. Пелих В. Г. , Чернишов І.В., Левченко М.В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета: научно-производственный журнал. 2016, № 1. C. 48 –51, ISSN 1992-2582
 15. Спосіб оцінки материнських якостей свиноматок: патент на корисну модель № 107926 від 24.06.2016; заявл.28.12.2015; опубл.24.06.2016. Бюл. №12. Коваленко В.П., Пелих В.Г., Коваленко Т.С.
 16. Пелых В. Г., Чернышов И. В., Левченко М. В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве Вестник. 2016. С. 48. http://mich-agrovestnik.ru/files/2018/02/Vestnik-1-2016.pdf#page=49
 17. Пелих В. Г.; Чернишов, И. В.; Левченко, М. В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції. МНАУ, 2017. С. 43-48. https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/abstracts2017-10-26-27.pdf#page=43
 18. Пелих В., Ушакова С. Моделювання інтенсивності росту свиней за допомогою моделі Т. Бріджеса «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»: мат. міжнародна науково-практична конференція м.Київ, 23-25 травня 2018
 19. Спосіб підвищення показників м'ясо-сальної продуктивності свиней великої білої породи заявник Херсонський державний аграрний університет, Патент на корисну модель №127101, МПК G01N 33/12 (2006.01)Заявка № u 2018 02912, заявл. 22.03.2018; опубл. 10.07.2018; Бюл.13
 20. Пелих В.Г., Левченко М.В. Сучасний стан виробництва свинини в Херсонській області. Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 12. Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2019-С. 129-130
 21. V.G.Pelykh, S. V. Ushakova, N. L. Pelikh. Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agric. sci. pract. 2019; 6(1):67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067 (Web of Science)
 22. V.G.Pelykh The reproductive traits of sows in multibreed crossing / V.G. Pelykh, S.V. Ushakova // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.- Р.83-85
 23. Pelykh V., Ushakova S. The most highly productive variants of combinations of sows and boars imported genotypes. Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique: Collection de papiers scientifiques «λόгoσ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (vol. 1), 20 Septembre, 2019. Genève, Suisse: Plateforme scientifique Européenne. P. 37-39 DOI 10.36074/20.09.2019.v1.05
 24. Пелих В.Г., Гавріков Є.Д. Перспективи використання порід свиней зарубіжної селекції для покращення вітчизняного генофонду. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки ( 23 травня 2019 р.), С.66-
 25. Пелих В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В., Підвищення відтворювальних якостей свиноматок. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва 14 лютого 2020 р. м. Дніпро (14 лютого 2020 р) – у друці
 26. Пелых В.Г., Левченко М.В., Юзюк Т.В. Эффективность оценочных индексов при селекции свиней украинской мясной породы Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture
 27. 25. Пелых В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В. Продуктивность свиней зарубежной селекции Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) Февраль 2020 – http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture

 

Юзюк Тетяна Володимирівна

(аспірант четвертого року навчання)

Селекційно-генетичні методи підвищення продуктивності свиней вітчизняного гонофонду 

 1. Пелих В. Г. Селекційні методи підвищення продуктивності свиней. Херсон: Айлант, 2002. 264 с.
 2. Селекція сільськогосподарських тварин / Ю. Ф. Мельник, В. П. Коваленко, А. М. Угнівенко, К. А. Найденко, В. Г. Пелих, Б. М. Гопка, Т. І. Нежлукченко, І. А. Рудик, М. І. Сахацький, О. Л. Трофименко, Л. М. Цицюрський, В. І. Шеремета / За заг. ред. Ю. Ф. Мельника, В. П. Коваленка та А. М. Угнівенка. К. : «Інтас», 2008. 445 с. file:///C:/Users/User/Downloads/(by-Melnik-YU.F.,-Kovalenko-V.P.,-Ugnvenko-A.M.-t-2986250-(z-lib.org).pdf
 3. Пелих В. Г., Сморочинський О. М., Назаренко І. В. Технологія продуктів забою тварин: навч. посібник. Херсон : «Олді-плюс», 2008. 264с.
 4. Мировой генофонд свиней: Монография. / В. И. Герасимов, Н. Д. Березовский, В. М. Нагаевич, В. Г. Пелых [и др.]. Под ред. В. И. Герасимова, Н. Д. Березовского и В. М. Нагаевича. Харьков : Эспада, 2006. 520 с
 5. Коваленко В. П., Рябко В. М., Пелых В. Г. Перспективы свиноводства: монография Херсон: Айлант, 2000. 83 с.
 6. Технологія виробництва продукції свинарства. Підручник / Ю.В.Засуха, В.М. Нагаєвич, М.П.Хоменко, Д.І.Барановський, В.І.Герасимов, В.Г.Пелих та ін. - за загальною редакцією М. П. Хоменко. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 336 с
 7. 7. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Підвищення продуктивності свиней шляхом поєднаності батьківських пар у двопородному схрещуванні. Аграрний вісник Причорномор’я. 2015. № 4 (87). C. 145–152.
 8. 8. Пелих В. Г., Ушакова С. В. М’ясні якості свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2015. Вип. 94. С. 103–108.
 9. 9. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Ефект поєднаності помісних батьківських пар на підвищення продуктивності свиней Вісник аграрної науки. – 2016. – № 1. – С. 49–52.
 10. 10. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка живої маси та показники інтенсивності росту свиней у чотирьохпородному схрещуванні Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. С. 129–134.
 11. 11. Пелих В. Г., Чернишов І. В., Левченко М. В., Ушакова С. В. Інтер’єрні показники свиней різних генотипів Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 151–155.
 12. Пелих В. Г., Ушакова С. В. Динаміка росту молодняку свиней різних генотипів Науково-технічний бюлетень ІТ НААН. 2016. №115. С.169-175.
 13. Пелих В.Г., Чернишов І.В., Левченко М.В., Ломінська О.В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей свиноматок української м’ясної породи. Таврійський науковий вісник 2016. Вип.93. С.149-154.
 14. Пелих В. Г. , Чернишов І.В., Левченко М.В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве. Вестник Мичуринского государственного аграрного университета: научно-производственный журнал. 2016, № 1. C. 48 –51, ISSN 1992-2582
 15. Спосіб оцінки материнських якостей свиноматок: патент на корисну модель № 107926 від 24.06.2016; заявл.28.12.2015; опубл.24.06.2016. Бюл. №12. Коваленко В.П., Пелих В.Г., Коваленко Т.С.
 16. Пелых В. Г., Чернышов И. В., Левченко М. В. Исследования компенсаторного роста в свиноводстве Вестник. 2016. С. 48. http://mich-agrovestnik.ru/files/2018/02/Vestnik-1-2016.pdf#page=49
 17. Пелих В. Г.; Чернишов, И. В.; Левченко, М. В. Використання селекційних індексів для оцінки відтворювальних якостей Біологічні аспекти технологій тваринництва і виробництва продукції. МНАУ, 2017. С. 43-48. https://www.mnau.edu.ua/files/nauk_prof_konf/abstracts2017-10-26-27.pdf#page=43
 18. Пелих В., Ушакова С. Моделювання інтенсивності росту свиней за допомогою моделі Т. Бріджеса «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя»: мат. міжнародна науково-практична конференція м.Київ, 23-25 травня 2018
 19. Спосіб підвищення показників м'ясо-сальної продуктивності свиней великої білої породи заявник Херсонський державний аграрний університет, Патент на корисну модель №127101, МПК G01N 33/12 (2006.01)Заявка № u 2018 02912, заявл. 22.03.2018; опубл. 10.07.2018; Бюл.13
 20. Пелих В.Г., Левченко М.В. Сучасний стан виробництва свинини в Херсонській області. Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 12. Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». – 2019-С. 129-130
 21. V.G.Pelykh, S. V. Ushakova, N. L. Pelikh. Index evaluation of pigs and determination of selection limits. Agric. sci. pract. 2019; 6(1):67-74. https://doi.org/10.15407/agrisp6.01.067 (Web of Science)
 22. V.G.Pelykh The reproductive traits of sows in multibreed crossing / V.G. Pelykh, S.V. Ushakova // Aktuelle Themen im Kontext der Entwicklung der modernen Wissenschaften: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz, Dresden, 23 Januar, 2019.- Р.83-85
 23. Pelykh V., Ushakova S. The most highly productive variants of combinations of sows and boars imported genotypes. Perspectives et mise en oeuvre de l'innovation dans le domaine scientifique: Collection de papiers scientifiques «λόгoσ» avec des matériaux de la conférence scientifique et pratique internationale (vol. 1), 20 Septembre, 2019. Genève, Suisse: Plateforme scientifique Européenne. P. 37-39 DOI 10.36074/20.09.2019.v1.05
 24. Пелих В.Г., Гавріков Є.Д. Перспективи використання порід свиней зарубіжної селекції для покращення вітчизняного генофонду. Сучасна наука: стан та перспективи розвитку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених з нагоди Дня науки ( 23 травня 2019 р.), С.66-
 25. Пелих В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В., Підвищення відтворювальних якостей свиноматок. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Актуальні проблеми підвищення якості та безпеки виробництва й переробки продукції тваринництва 14 лютого 2020 р. м. Дніпро (14 лютого 2020 р) – у друці
 26. Пелых В.Г., Левченко М.В., Юзюк Т.В. Эффективность оценочных индексов при селекции свиней украинской мясной породы Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture
 27. 25. Пелых В.Г., Круподер М.С., Ушакова С.В. Продуктивность свиней зарубежной селекции Современные научные исследования и инновации.- № 2 (106) Февраль 2020 – http://web.snauka.ru/issues/category/06-00-00-agriculture

 

 

Вовченко Борис Омелянович, доктор сільськогосподарських наук, професор.

П.І.П. докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с.г. наук, професора

Вовченко Бориса Омеляновича

за темою дисертаційного дослідження докторанта

Нежлукченко Наталя Валентинівна

(докторант другого року навчання)

Методологія оцінки біології адаптаційної здатності овець в екстремальних умовах півдня України

1. Вовченко Б.Е. Нежлукченко Т.И., Сморочинский А.М. Повышение племенных и продуктивных качеств овец в условиях промышленной технологии ведения овцеводства на юге Украины Херсон, 1987. 22с.

2. Вовченко Б. О. Удосконалення продуктивних ознак овець. К.: Урожай, 1990. 117с.

3. Вовченко Б.Е. Взаимодействие «генотип х среда» у овец асканийской породы Зоотехния 1991. Вип. 11. С. 30-31.

4. Штомпель М.В., Вовченко Б.О. Технологія виробництва. продукції вівчарства: Навч. видання. К.: Вища освіта,. 2005. 343 с.

5. Вовченко Б. О. Вплив деяких прийомів вирощування ярок на їхній ріст та розвиток Таврійський науковий вісник Херсон: Айлант, 1998. Вип.6. С. 179-183

6. Вовченко Б.О., Свириденко О.І. Вплив генетичних та паратипічних факторів на продуктивність овець асканійської породи Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету Дніпропетровськ, 2007. Вип. 2. С. 129-131

7. Вовченко Б.О., Горб І.М. Відтворювальна здатність вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи в залежності від генотипу плідників Таврійський науковий вісник Херсон: Грінь Д.С., 2013. Вип. 85. С.117-119.

Любенко Оксана Іванівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.Б. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Любенко Оксана Іванівни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Кривий
Владислав
Валерійович

(аспірант четвертого року навчання)

Розробка і практичне впровадження елементів новітніх (енергозберігаючих) технологій виробництва та підвищення якості харчових яєць

1. Любенко О.І. Вплив йодовмісних препаратів на інкубаційні якості яєць та гістологічну будову шкіри ембріонів гусей. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 30. Херсон: РВВ «Колос», 2004. С.154-157 (фахове видання).

2. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І. Вплив йодо- та селеновмісних препаратів на інкубаційні якості гусей. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 39. Херсон: РВВ «Колос», 2005. С.143-147 (фахове видання).

3. Дєбров В.В., Любенко О.І. Продуктивні якості гусей при пероральному введенні препаратів йоду і селену. Птахівництво. Вип. 58. Матеріали VІІ Української конференції по птахівництву з міжнародною участю. с.Бірки. 2006. С.255-260 (фахове видання).

4. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І. Застосування біологічно-активних добавок йоду та селену в комплексі з токоферолом для підвищення пір´яно-пухової продуктивності гусей. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 48. Херсон: «Айлант», 2007. С.242-247 (фахове видання).

5. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І.. Спосіб йодування корму для сільськогосподарської птиці: пат. 4570 МПК (2005) А23К 1/12 u2005; заяв. 08.05.2005; опубл. 17.01.2005, Бюл.№1.

6. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І. Спосіб підвищення пухо-перової продуктивності сільськогосподарської птиці: пат. 20273 МПК (2006) А23К 1/22 № u2006 08142; заяв. 20.07.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.

7. Дєбров В.В., Ляшенко Є.В., Любенко О.І. Спосіб підвищення пухо-перової продуктивності сільськогосподарської птиці: пат. 20273 МПК (2006) А23К 1/22 № u2006 08142; заяв. 20.07.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. №1.

8. А.с. 29223 Україна, Застосування біологічно-активної добавки йоду та селену в комплексі з токоферолом для підвищення пір´яно-пухової продуктивності гусей /Дєбров В.В., Любенко О.І. № 29223; опубл. 16.06.2009.

9. Любенко О.І., Кривий В.В. Підвищення якості харчових яєць в умовах виробництва філії «Чорнобаївське» Білозерського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 107. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019.С. 209-212 (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

10. Любенко О.І., Бойко А.О. Вирощування гусей для отримання жирної печінки в умовах фермерського господарства «Нива-2011» Голопристанського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 77-83 (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

11. Любенко О.І., Кривий В.В., Іванов І.В. Вплив якості кормів на яєчну продуктивність курей-несучок в умовах виробництва філії «Чорнобаївське» Білозерського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 83-89 (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

15. Любенко О.І., Панасюк І.Д. Удосконалення елементів технології вирощування курчат-бройлерів в умовах фермерського господарства «Нива-2011» Голопристанського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2019. С. 9 стор. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

16. Дєбров В.В., Любенко О.І., Гулак В.О. Застосування інноваційних технологічних прийомів виробництва харчових яєць. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. С. 9 стор. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

17. Любенко О.І., Суббот Ю.І. Вирощування гусей на м'ясо в умовах фермерського господарства. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2019. С. 9 стор. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

18. Любенко О. І., Зозуля Є. О. Шляхи підвищення виробництва м’яса курчат-бройлерів в умовах ПрАТ «Миронівська птахофабрика». Науково - інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Вип. 11. - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», РВВ. - 2018. - С.97-101.

19. Кривий В.В., Любенко О.І. Удосконалення технологічних прийомів виробництва харчових яєць. Науково - інформаційний вісник біолого-технологічного факультету. Вип. 11. - Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», РВВ. – 2018. - С.101 - 104.

20. Кривий В.В., Любенко О.І. Інноваційні методики викладання у вищій школі. Філософські обрії сьогодення. VІ Міжнародна науково-практична конференція. 15-16 листопада 2018 р. Барановичі – Житомир – Одеса – Ороle - Херсон - С. 309 -312.

21. Гулак В.О., Любенко О.І. Стан та перспективи розвитку птахівництва в Україні та Херсонській області. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – К.: НУБіП України, 2019. С. 128 – 129.

22. Іванов І. В., Любенко О. І. Застосування триптофану в кормових засобах для годівлі курей-несучок. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю – К.: НУБіП України, 2019. С.210-213.

23. Панасюк І.Д., Любенко О.І. Досвід вирощування курчат-бройлерів в умовах фермерського господарства. Сучасні технології у тваринництві та рибництві: навколишнє середовище – виробництво продукції – екологічні проблеми: збірник матеріалів 73-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. К.: НУБіП України, 2019. С.272 - 274.

24. Дєбров В.В., Корбич НМ., Любенко О.І., Кривий В.В. Способи переробки курячого посліду в органічне добриво та його вплив на родючість ґрунтів. Міжнародно-практична конференція «Роль наук про землю в народному господарстві: стан і перспективи. 20 березня 2019 р. м. Херсон, ХДАУ. С. 101-106.

25. Дебров В.В., Любенко О.І., Кривий В.В. Використання відходів плодоовочевої продукції і годівлі сільськогосподарських птахів. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології та актуальні питання післязбиральної доробки плодоовочевої продукції як важіль підвищення економічної ефективності» 14 - 15 березня, м. Херсон, 2019, С. 27-29.

26. Кривий В.В., Любенко О.І. Ефективність застосування подовженого терміну використання курей-несучок кросів Ломан білий та Ломан коричневий у філії «Чорнобаївське» ПАТ «Агрохолдинг Авангард». Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, присвячена Дню науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», м. Херсон, 13.05. 2019 року, С. 70 – 75.

27. Кривий В.В., Любенко О.І. Обґрунтування розробки покращення технології утримання якісних яєць при промисловому виробництві. 8 Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки - 2019» молодих учених, присвячена Дню науки «Сучасна наука: стан та перспективи розвитку», м. Кам’янець - Подільський, 23 травня 2019 року, С. – 326.

28. Кривий В.В., Любенко О.І. Інноваційна кормова добавка у годівлі яєчних курей., Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Сучасний рух науки» присвячена місії науково-практичного журналу «WayScience», м. Дніпро, 6-7 червня 2019 року.

29. Кривий В.В., Любенко О.І. Особливості функціонування ринку продукції птахівництва в світі та Україні. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Філософські обрії сьогодення», Барановичі - Opole - Херсон 21-22 листопада 2019 р., С. 107-109.

 

 

Левченко
Інна
Сергіївна

(аспірант першого року навчання)

Вплив щільності посадки та фронту годівлі на продуктивність курей промислового стада

1. Любенко О.І., Панасюк І.Д. Удосконалення елементів технології вирощування курчат-бройлерів в умовах фермерського господарства «Нива-2011» Голопристанського району Херсонської області. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 110. Херсон: Видавничий дім «Гельветика». 2019. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

2. Любенко О.І., Левченко І.В. Дослідження щільності посадки та фронту годівлі на поведінку курей промислового стада. Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 111. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. (включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

 

Папакіна Наталія Сергіївна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

П.І.П. аспіранта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с.-г. наук, доцента

Папакіної Наталії Сергіївни

за темою дисертаційного дослідження аспіранта

Мамедов Садіяр Мухтасович

 

 

(аспірант третього року навчання)

Аспекти адаптації овець романівської породи за еколого-господарських умов степу Півдня України

 1. Папакіна Н.С., Архангельська М.В., Кушнеренко В.Г. Зв’язок сервіс-періоду з молочною продуктивністю корів ДП ДГ «Асканійське» Таврійський науковий вісник. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. Вип. 105. С.180-185 (фахове видання)
 2. Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г., Корбич Н.М. Динаміка вовнової продуктивності овець ScienceandEducationaNewDimension. Natural and Technical Sciences VI(21), Issue 179. 2018 Sept.- 7-10p. (DOI prefix:10.31174)
 3. Папакіна Н.С. Показатели молочной продуктивности и сервисного периода коров племзавода «Асканийское» Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов гл. редактор М. В. Шалак. Горки: БГСХА, 2019. Вып. 22. Ч. 2. С. 160-167.
 4. Нежлукченко Т. І., Папакіна Н. С., Кушнеренко В. Г., Нежлукченко Н. В., Корбич Н.М., Пічура В. І. Комерціалізація селекційної роботи з вівцями із врахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників. Херсон, 2018. 250 с. (Монографія)
 5. Папакіна Н. С. Закономірності формування продуктивних ознак тварин – SIA Omni Scriptum Publishing, Brivibasgatve 197, LV–1039, Riga, 2018. 42 с. (Монографія).
 6. Anatomy and Physiology of animals: English for specific purposes (ESP) / Olga Lebed, Larisa Dachevs`ka, Nataliia Papakina / SIA Omni Scriptum Publishing, Brivibasgatve 197, LV–1039, Riga, 2019. 172 р. (Підручник)
 7. Горб К.В., Папакіна Н.С. Особливості імуногенетичних характеристик овець вітчизняної селекції Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П.Коваленка Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Херсон: ХДАУ 2019. Вип. 12. С.17-22.
 8. Довмат Ю.В., Папакіна Н.С. Методи прижиттєвої оцінки м’ясної продуктивності молодняку овець Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П.Коваленка Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Херсон: ХДАУ 2019. Вип. 12. С.24-26.
 9. Кушнеренко В.Г., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Нежлукченко Т.І. Пасовища та пасовищне навантаження для овець в посушливих умовах Південного степу України Сучасний стан та перспективи розвитку тваринництва України в умовах Євроінтеграції Всеукраїнська інтернет конференція пам’яті професора В.П.Коваленка Науково- інформаційний вісник біолого- технологічного факультету. Херсон: ХДАУ 2019. Вип. 12. С.169-174.
 10. Папакіна Н.С. Результативність застосування традиційних підходів та індивідуального математичного прогнозування для попередньої оцінки живої маси молодняку овець – 2019- С.532-537
 11. Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Кушнеренко В.Г. Перспективи виробництва та споживання екологічно чистої баранини Актуальні питання харчової промисловості та перспективи розвитку галузі Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції 28-29 травня 2019 р. Херсон: ХДАУ, ВЦ «Колос». 2019. С. 60-62.

 

 

Спеціальність 207 «ВБА»

Корнієнко Володимир Олександрович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с-г. наук, доцента

Корнієнка Володимира Олександровича

 за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Бушуєв Віталій Сергійович (аспірант четвертого року навчання)

Оптимізація основних технологічних параметрів при вирощуванні цьоголіток осетрових в умовах півдня України

 1. Корниенко В.А. Влияние плотности посадки на результативность зимовки маточного стада стерляди в условиях Днепровского осетрового завода Матеріали УШ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології».- Херсон, 2015. - С. 93 – 96
 2. Корнієнко В.О., Плугатарьов В.А., Мошнягул К.І.Аналіз впливу технологічних складових на результати вирощування ремонту стерляді в ставах Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології / Матеріали ІХ Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції. Одеса, 2016- С. 134-137.
 3. Васильева Л., Пилипенко Ю., Корниенко В., Шевченко В., Кальман В., Лендел П., Плугатарёв В.А Акваукультура осетрообразных. Учебное пособие. Херсон: Гринь Д.С., 2016 –238 с. + ил.
 4. Пилипенко Ю.В., Корниенко В.А., Плугатарев В.А., Мошнягул К.И. Итоги работ по восстановлению численности днепровских осетровіх Вопросы рыбного хозяйства Беларуси.  Вып. 30.  Минск:РУП «Институт рыбного хозяйства», 2016.  С.180-186
 5. Шерман І.М., Козій М.В., Корнієнко В.О., Шевченко В.Ю.  Осетрівництво. Підручник. Херсон: «ОЛДІ_ПЛЮС», 2018.-463 с.
 6. Корнієнко В.О., Білик А.В. Пошук оптимальних щільностей посадки при вирощуванні цьоголіток стерляді для зариблення нижнього Дніпра Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 100. Т.2. Херсон: Грінь Д.С., 2018.  С. 253 – 258
 7. Корнієнко В.О., Плугатарьов В.А., Мошнягул К.І. Визначення оптимальної щільності посадки мальків стерляді під час формування ремонтно-маточних стад. Водні біоресурси та аквакультура, Херсон, 2018. С. 16-26.
 8. Корнієнко В.О., Плугатарьов В.А., Мошнягул К.І. Характер живлення цьоголітків стерляді при вирощуванні в ставах півдня України. Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф.: тези доп. Херсон, 2018. С.430-433.
 9. Корнієнко В.О. Аналіз впливу екологічних параметрів на результати вирощування мальків–покатників російського осетра в ставах. Водні біоресурси та аквакультура, Вип. 2. Херсон, 2019. С. 77-90.
 10. Грудко Н.О. Корнієнко В.О.,  Бушуєв В.С., Стець О.І. Екологічні умови вирощування молоді осетрових в умовах ВЕДОРЗ. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів: «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє». 01 - 02 листопада 2018 р. м. Херсон. С.30-32.
 11. Незнамов С.О., Корнієнко В.О.,  Бушуєв В.С., Кольцова А.О. Оцінка стану вирошування мальків стерляді в умовах ВЕДОРЗ. Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів: «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України». 20 - 21 березня 2019 р. м. Херсон. С.52-55.
 12. Корнієнко В.О., Бушуев В.С. Вирощування живих кормів для годівлі личинок стерляді в басейнах. Матеріали наукової Інтернет-конференції: «Наукове забезпечення раціонального використання природних ресурсів акваторій та територій степової зони України». 02 - 03 жовтня 2019 р. м. Херсон. С.32-34.
 13. Корнієнко В.О., Бушуев В.С. Моделювання окремих елементів біотехніки штучного відтворення стерляді. The 4  International scientific and practical conference “Science, society,education: topical issues and development prospects (March 16-17, 2020) SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2020.C. 32-35.

Коваль Віктор Васильович (аспірант першого року навчання)

Сучасний біологічний стан кефалі-сингіль у зв’язку із промислом

 1. Хорунжий І.В., Корнієнко В.О., Мухіна І.А. Динаміка видобутку водних біоресурсів в природних та штучних водоймах Херсонської області Таврійський науковий вісник. Науковий журнал. Вип. 96. Херсон: Грінь Д.С., 2016. С. 276 – 282.
 2. Пилипенко Ю.А., Шевченко П.Г., Цедик В.В., Корнієнко В.О. Методи іхтіологічних досліджень: Навчальний посібник / Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2017.432 с.

Кутіщев Павло Сергійович, кандидат біологічних наук, доцент

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата біологічних наук, доцента

Кутіщева Павла Сергійовича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Гончаренко Андрій Борисович (аспірант другого року навчання)

Визначення групи озер з астатичною динамікою фізико-хімічних параметрів середовища у зв’язку з організацією устричних господарств

 1. Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary (case-study of the Dnieper-Bug Estuary, Ukraine) // Ecohydrology and Hydrobiology.
 2. P. S. Kutishchev, K. M. Geyna, I. M. Sherman, Yu. M. Volichenko Actual State of Phytoplankton of the Dnieper-Bug Mouth Area. Рages 3-16.
 3. Кутіщев П.С. Оцінка перспектив створення мідійного господарства морської акваторії Миколаївської області // Таврійський науковий вісник. 2018. Вип.100 Т.2. - С. 259-270.
 4. Корнієнко В.О. , Кутіщев П.С., Ладичук Д.О. Причини погіршення якості води в зрошувальних каналах. Таврійський науковий вісник. Вип. 110. (1,25/3= 0,42 ум.друк.арк.)

Жарков Максим Володимирович (аспірант другого року навчання)

Динаміка формування продуктивної системи самиць щуки (EsoxluciusL, 1758) в умовах антропогенного впливу на півдні України

 1. Shcherbak V., Sherman I., Semeniuk N., Kutishchev P. Autotrophic communities’ diversity in natural and artificial water-bodies of a river estuary (case-study of the Dnieper-Bug Estuary, Ukraine) // Ecohydrology and Hydrobiology.
 2. Semeniuk N., Shcherbak V., Sherman I., Kutishchev P. Response of autotrophic link in the Dnieper Estuary (Ukraine) to human impact // Hydrobiologia.
 3. Кутіщев П.С. Воліченко Ю.М., Гейна К.М. Особливості живлення цьоголіток коропових в контрольованих умовах у зв’язку з зарибленням Дніпровсь-ко-Бузької гирлової Системи // Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 95. – С. 161-167.
 4. Гейна К.М., Шерман І.М., Кутіщев П.С. Морфологічні особливості та темп росту білого амура (Ctenopharyngodon idella, Val., 1844) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Sciences of Europe. 2016. Vol 2. №6 (6). – Р. 88-91.

Рябов Олексій Олександрович (аспірант другого року навчання)

Біологія чорноморської креветки (Palaemonelegans) у зв’язку з промислом

 1. S. V. Mezhzherin, V. S. Kostyuk,, A. V. Garbar,, E. I . Zhalai1, P. S. Kutishchev. The thick-clawed crayfish, Astacus pachypus (crustacea, decapoda, astacidae), in Ukraine: karyotype, allozymes and morphological parameters // Vestnik Zoologii. Vol.49.Iss. 1 –P. 41–48.

Шевченко Віктор Юрійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці кандидата с-г. наук, доцента

Шевченка Віктора Юрійовича

за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Козлов Леонід Вікторович (аспірант першого року навчання)

Сучасний біологічний стан популяції довголапого раку (Astacus leptodactylus) пониззя Дніпра

 1. Шевченко В.Ю. Аквакультура перспективних об’єктів: навчальний посібник / Херсон: Видавництво Гринь Д. С., 2018. - 402 с.

Шерман Ісаак Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор

ПІБ аспіранта / докторанта

Тема дисертаційного дослідження

Наукові праці доктора с-г. наук, професора

Шермана Ісаака Михайловича

 за темою дисертаційного дослідження аспіранта / докторанта

Козій Олександр Михайлович (аспірант третього року навчання)

Формування ремонтно-маточних стад стерляді з метою отримання товарної ікри в індустріальних умовах

 1. К вопросу о реакклиматизации стерляди в Нижнем Днепре / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.А. Корниенко, Н.А. Горшкова // Проблемы и решения в современном рыбном хозяйстве на Азовском басейне: зб. наук-практич. конф. Азовського центру ЮжНДІРО, 2005. – С. 57-59.
 2. Шерман І.М. Проблеми стимуляції достигання статевих залоз стерляді в умовах штучного відтворення / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2006. – Вип. 46. – С. 95 – 101.
 3. Шерман І.М. Вплив щільності посадки на рибогосподарські показники вирощування мальків стерляді / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов //Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2006. – Вип. 44. – С. 154-158.
 4. Шерман І.М. Характеристика плідників стерляді у зв’язку з реакліматизацією у дельті Дніпра / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов, І.А. Лобанов // Рибне господарство / Інститут рибного господарства УААН. – К, 2006. – Вип. 65. – С. 48-53.
 5. Пластичні і меристичні ознаки на фоні росту стерляді (Acipenser Ruthenus) у зв’язку з реакліматиацією в Дніпровсько-Бузькій гирловій області / І.М. Шерман [та ін.] // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 55. – С. 96-101.
 6. Шерман І.М. Вирощування цьоголітків стерляді в умовах Півдня України / І.М. Шерман, О.В. Ігнатов // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 50. – С. 129-133.
 7. Шерман І.М. Живлення і ріст стерляді у зв’язку з вирощуванням рибопосадкового матеріалу / І.М. Шерман, В.О. Ігнатов // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2007. – Вип. 53. – С. 186-191.
 8. Шерман И.М. Перспективы реакклиматизации стерляди в Нижний Днепр и Днепровско-Бугский лиман / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко // «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», 18-19 листопада 2010 р.: тези доп. – Херсон, 2010. – С. 127-128.
 9. Козий А.М. Гистологический анализ и рыбоводные характеристики стадий зрелости икры стерляди (Аcipenser ruthenus) //  ADVANCES OF SCIENCE. Proceedings of articles the international scientific conference Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 2018. – Р. 657-667.
 10. Шерман І.М., Козій О.М. Динамика микроструктурных изменений печени и гонад стерляди (Acipencer ruyhenus Linnaeus. 1758) в условиях замкнутого водоснабжения. Сучасний рух науки: тези доп.4 міжнародної науково дослідної інтернет-конференції 6-7 грудня 2018р. – Дніпро, 2018. – С. 633-638.
 11. Шерман І.М., Козій О.М Гистоморфологическая характеристика стадий зрелости икры стерляди (Acipencer ruyhenus) в условиях замкнутого водоснабжения. Водні біоресурси та аквакультура. – Херсон,2018. - №1. – С. 14-23 (фахове видання )
 12. Шерман И.М., Козий О.М Динамика микроструктурных изменнений печени и гонад стерляди (Acipencer ruyhenus) в условиях замкнутого водоснабжения. Водні біоресурси та аквакультура. – Херсон,2018 - №2 – С.18-31(фахове видання )

Нейвірт Андрій Едуардович (аспірант третього року навчання)

Оптимізація ведення ставового рибництва в умовах зони Полісся України

 1. Шерман И.М. Эффективное использование выростных прудов Цюрупинского НВРХ в связи с сокращением стока реки Днепр / И.М. Шерман // Проблемы комплексного использования водных ресурсов Нижнего Днепра, - Херсон, 1970. – С. 27-28.
 2. К вопросу об особенностях эксплуатации крупных зональных рыбопитомников / И.М. Шерман, А.К. Чижик, Е.И. Щечка, Л.Н. Жужа // Воспроизводство рыб и совершенствование выращивания посадочного материала: мат. совещ. – Кишенев, 1976. – С. 25-26.
 3. Шерман И.М. Рекомендации по интенсификации прудового рыбоводства / И.М. Шерман, А.К. Чижик, Ю.Р. Прядко. – Херсон, 1983. – 32 с.
 4. Шерман И.М. Влияние некоторых факторов интенсификации на эффективность производства товарной рыбы в прудах и малых водохранилищах Юга Украины / И.М. Шерман,Ю.В. Пилипенко, А.Е. Онученко // Корма и кормление ценных обьектов аквакультуры: сб. науч. тр. ВНИИПРХ. – Москва, 1992. – С. 47-48.
 5. Шерман І.М. Ставове рибництво / І.М. Шерман. – К.: Урожай, 1994. – 336 с.
 6. Шерман И.М. Ресурсосберегающие технологии в аквакультуре / И.М Шерман, Ю.В. Пилипенко // Информационный листок. – Херсон, 1996. – 4.с.
 7. Ресурсозбереження у рибництві, якзасіб реалізації біопродукційного потенціалу водойм / М.В. Бондаренко, Г.П. Краснощок, Ю.В. Пилипенко, С.В. Кутіщев // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: зб. наук. праць. – К.: Леся, 2001. – Вип. 10, Т.1. – С. 145-149.
 8. Сучасні проблеми рибництва аридних регіонів України / І.М. Шерман / Могилянські читання: наук. праці МФ НАУКМА. – Миколаїв, 2001. – С. 85-87.
 9. Щербак В.І., Шерман І.М., Кутіщев П.С., Морозов А.А., Луценко Д.А., Семенюк Н.Б. Сучасний екологічний стан і біорізноманіття Дніпровсько-Бузької естуарної системи у зв’язку з промисловою іхтіофауною» Об’єм - 209 ст. – 2019 – 200 с.
 10. Шерман І.М., Нейвірт А.Е., Шевченко В.Ю., Скоробогатько Є.В. Вплив окремих біотичних факторів на результати вирощування посадкового матеріалу для зариблення нижнього Дніпра «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 01 - 02 листопада 2018 р., м. Херсон. С – 108 – 111.
 11. Шерман І.М., Нейвірт А.Е., Плісецький А.В., Незнамов С.О.  Впровадження технології біологічної меліорації ставу «Чорна долина» «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 01 - 02 листопада 2018 р., м. Херсон. С – 82 – 85.
 12. Аксьонов К.С., Шерман І.М., Нейвірт А.Е. Вплив складу полікультури на результати вирощування цьоголітків. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон.  С. 7 – 9.
 13. Нейвірт А.Е., Шерман І.М., Незнамов С.О., Панченко А.М. До питання про живлення коропових риб в процесі товарного вирощування в ставах. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон.  С. 41 – 44.

Пазич Олександр Вікторович (аспірант третього року навчання)

Створення адаптованих технологій відтворення і вирощування рибо посадкового матеріалу ленського осетра в заводських умовах

 1. Шерман И.М. К вопросу об интродукции осетровых в водоемах Юга Украины / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, А.Я. Петров // Тематика научных исследований и их результативность в первые годы независимости государства: матер. выступл. на науч.-практич. конф. – Херсон, 1994, Ч.2. 95-96.
 2. Шерман И.М. Подращивание молоди осетровых в связи с перспективами интродукции в континентальные водоемы Юга Украины / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко // Пресноводная аквакультура в условиях антропогенного пресса: тез. докл. междунар. науч. конф. – К., 1994. – Ч.1. – С 32-33.
 3. Стан і перспективи осетрівництва в Азово-Чорноморському басейні / І.М. Шерман // Таврійський науковий вісник. – Херсон. – 1998. – Вип. 6. – С. 95-99.
 4. Шерман І.М. Вплив раціонів годівлі на біохімічні показники молоді російського осетра / І.М. Шерман, В.О. Корнієнко, О.О. Малишева // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: зб. наук. праць. – К.: Леся, 2001. – Вип. 10, Т.1. – С. 134-136.
 5. Культивирование осетрообразных на Юге Украины / И.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.А. Корниенко, Н.А. Горшкова // Стратегия развития аквакультуры в условиях ХХІ века: матер. междунар. науч.-практ. конф. – Минск:ОДО «Тонпик», 2004. – С. 143-146.
 6. Аспекти відтворення осетроподібних в умовах ДВЕОРЗ за результатами 2004 року / І.М. Шерман // Таврійський науковий вісник: матер. конф. присвяч. 130-річчю ХДАУ. – Херсон: Колос, 2004. – С. 204-207.
 7. Шерман І.М. Сучасні проблеми і перспективи осетрівництва в Україні / І.М. Шерман, В.Ю. Шевченко // Рибне господарство. – Київ: ІРГ, 2004. – Вип. 64. – С. 102-106.
 8. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах Півдня України / І.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.О. Корнієнко // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2006. – Вип. 44.- С. 145-154.
 9. Вплив кратності годівлі на ефективність вирощування молоді сибірского осетра в УЗВ / І.М. Шерман [та ін.] // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2008. – Вип. 56. – С. 163-166.
 10. Еколого-технологічні основи відтворення і вирощування молоді осетроподібних: монографія / І.М. Шерман, В.Ю. Шевченко, В.О. Корнієнко, О.В. Ігнатов. – Херсон: ОЛДІ-плюс, 2009. – 348.
 11. Шерман І.М., Козій М.В., Корнієнко В.О., Шевченко В.Ю.  Осетрівництво. Підручник. Херсон: «ОЛДІ_ПЛЮС», 2018.-463 с.
 12. Пазич О.В., Грудко Н.О., Шерман І.М., Ведмідь О.Ю. Актуальні питання вирощування ленського осетра в системі з замкненим водопостачанням//Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні проблеми навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті сталого розвитку». Херсон, 2018. – С.479-482.
 13. Грудко Н.О., Пазич О.В. Перспективи вирощування ленського осетра за інтенсивною технологією. VIІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки», розділ – сільськогосподарські науки, м. Дніпро. 3-4 жовтня 2019 р.
 14. Довгопол А.В., Шевченко В.Ю., Шерман І.М., Пазич О.В., Стан та перспективи відтворення стерляді в умовах ВЕДОРЗ. «Збалансоване природокористування: погляд у майбутнє» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 01 - 02 листопада 2018 р., м. Херсон. С – 44 – 45.
 15. Пазич О.В., Захаров Я.В., Грудко Н.О. Товарне вирощування осетрових за інтенсивними технологіями. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон.  С. 30 – 32.
 16. Пазич О.В., Старостін Д.О., Грудко Н.О. Досвід вирощування товарної стерляді в господарствах різного типу. «Сучасні підходи до формування та управління антропогенними і природними біоценозами України» // Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, молодих вчених та студентів. 20 - 21 березня 2019 р., м. Херсон.  С. 55 – 57.

 

Цуркан Людмила Віталіївна (аспірант четвертого року навчання)

Технологічні основи зимівлі цьоголітків коропових риб в умовах Півдня України

 1. Шерман И.М. Зимовка сеголетков белого амура и белого толстолобика в прудах Украины / И.М. Шерман // ІІІ научная конференция молодых ученых Института гидробиологии АН УССР. – 1968. – С. 22-23.
 2. Шерман И.М. Физиологические и биохимические показатели зимующих сеголеток растительноядных рыб в условиях уплотненных посадок / И.М. Шерман, В.С. Сыров // Рыбное хозяйство. – К.: «Урожай», 1972. – Вып. 14. – С. 12-13.
 3. Шерман И.М. Влияние термического режима на общий химический и аминокислотный состав зимующих сеголетков толстолобика / И.М. Шерман, А.И. Завертайлов // Рыбохозяйственное освоение растительноядных рыб: сборник. – Москва, 1988. – С. 22-23.
 4. Шерман І.М. Вплив зимівлі на показники коропових риб / І.М. Шерман, О.О. Малшева // Таврійський науковий вісник. – Херсон: Айлант, 2004. – Вип. 32. – С. 155-157.
 5. Шерман І.М. Вплив умов зимівлі на морфологічні та фізіолого-біохімічні показники дворічок коропових риб / І.М. Шерман, О.О. Малишева, О.В. Лянзберг // Рибне господарство: мат. конф. «Раціональне використання біоресурсів континентальних водойм», 2-4 березня 2004 р., м. Київ. – К.: Аграрна наука, 2004. – Вип. 63. – С. 278 – 282.
 6. Шерман І.М. Проблеми питання зимівлі цьоголітків коропових риб в умовах Півдня України / І.М. Шерман, О.П. Лагутік // Шляхи збереження і відновлення рибництва та водних екосистем у Поліському регіоні: мат. всеукр. наук. конф., 24-26 жовтня 2011 р. – Рівне, 2011. – С. 109-114.
 7. «Наукове забезпечення раціонального використання природних ресурсів акваторій та територій степової зони України» // Матеріали науково-практичної конференції викладачів, молодих вчених та студентів.09 - 10 листопада 2016 р., м. Херсон. – Херсон: Грінь Д.С., 2016. – 100 с.
 8. Л.В. Цуркан, Ю.М. Воліченко, І.М. Шерман Особливості зимівлі цьоголітків рослиноїдних риб в умовах Півдня України, Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2018. – Вип. 2, с. 67-71 (фахове видання )
 9. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Шерман І.М. Особливості зимівлі цьоголітків коропа в умовах Півдня України, Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 100. Т. 2. – Хрсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018 – с. 331-336 (фахове видання )
 10. Цуркан Л. В. Особенности зимовки сеголетков карпа в условиях юга Украины. Седьмая международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых сети центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (NACEE) : сборник материалов конференции – Горки: БГСХА, 2019. – с. 47-48.
 11. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М. Особливості зимівлі цьоголіток коропа та рослиноїдних риб в умовах півдня України, Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 108. – Хрсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 – с. 224-230; (фахове видання )
 12. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Кутіщев П.С., Шерман І.М. Динаміка змін основних рибничо-біологічних показників рибопосадкового матеріалу коропа та рослиноїдних риб як реакція на клімат  сучасної зими півдня України, Таврійський науковий вісник: Науковий журнал. Вип. 109. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019 – с. 225-232 (фахове видання )
 13. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М. Фізіолого-біохімічні показники коропа в період зимового утримання в ставах Півдня України // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 4th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 60-63. URL: http://sci-conf.com.ua.
 14. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М. Динаміка фізіолого-біохімічних показників гібриду білого та строкатого товстолобиків // Innovative development of science and education. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. ISGT Publishing House. Athens, Greece. 2020. Pp. 30-34. URL: http://sci-conf.com.ua.
 15. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Шерман І.М. Физиолого-биохимические показатели белого и пестрого толстолобиков в период зимнего содержания // Colloquium-journal №17 (69) – Warszawa, Polska, 2020 – с. 29-32. (іноземне видання)
 16. Цуркан Л.В., Воліченко Ю.М., Шерман І.М. Еколого-гематологічні складові зимівлі цьоголітків коропа в умовах півдня України // Водні біоресурси. - Херсон, 2020 (в друці), (фахове видання)