ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Статті

ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА У ХДАЕУ

Основні терміни і поняття гендерної політики

Згідно Стратегії ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки її загальною метою є досягнення ефективної реалізації політики ґендерної рівності та розширення можливостей для жінок і чоловіків у державах – членах Ради Європи. Основну увагу впродовж 2018-2023 років зосереджено на шести стратегічних напрямах:

  • Запобігання ґендерним стереотипам та сексизму й боротьба з такими явищами.
  • Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок і домашнім насильством.
  • Забезпечення рівного доступу жінок до правосуддя.
  • Досягнення збалансованої участі жінок і чоловіків у процесі прийняття політичних та суспільних рішень.
  • Захист прав жінок-емігранток, жінок-біженок та жінок-шукачок притулку.
  • Реалізація стратегії досягнення ґендерної рівності в усіх політиках та заходах (http://surl.li/rcjl).

Основні терміни і поняття:

Гендер – змодельована суспільством та підтримувана соціальними інститутами система цінностей, норм і характеристик чоловічої і жіночої поведінки (http://surl.li/rcji).

Термін «гендер» був уведений американським психоаналітиком Робертом Столлером (Robert Stoller) наприкінці 60-х років XX ст. для позначення соціальних і культурних аспектів статі. Поняття «гендер» (англійською gender – стать, від лат. genus – рід), яке до того використовувалося тільки у біологічному та фізичному значенні для позначення роду, а після запропонованого відділилося до значення соціального та культурного.

З часом, внутрішні та зовнішні статеві відмінності сформували значну кількість стереотипів та «правильні» висновки щодо соціальної ролі та біологічних характеристик чоловіків та жінок. Суспільство відокремило такі поняття, як маскулінність (комплекс психічних і поведінкових особливостей, що розглядаються як чоловічі) та фемінність (модель поведінки, що притаманна жінкам), такий розподіл призвів до сексизму або гендерної нерівності (http://surl.li/rcjh).

Гендерна компетентність – це здатність чоловіків і жінок помічати ситуації ґендерної нерівності в навколишньому житті; протистояти сексистським, дискримінаційним діям і впливам; самим не створювати ситуації ґендерної нерівності. Ґендерна компетентність особистості включає:

1) знання про існуючі ситуації ґендерної нерівності, фактори й умови, що їх викликають;

2) вміння помічати й адекватно оцінювати ситуації ґендерної нерівності в різних сферах життєдіяльності;

3) здатність не проявляти у своїй поведінці ґендерно-дискримінаційних практик;

4) здатність вирішувати свої ґендерні проблеми і конфлікти, якщо вони виникають (http://surl.li/rclr).

Ґендерна рівність – рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (http://surl.li/rclw).

Гендерна політика – визначення міжнародними органами та державами, політичними партіями основних ґендерних пріоритетів і фундаментальних цінностей, принципів і напрямів діяльності, відповідних методів та способів їхнього втілення, спрямованих на утвердження рівних прав, свобод, створення умов, можливостей і шансів, гарантій забезпечення рівного соціально-політичного статусу чоловіків і жінок, на розвиток ґендерної демократії та формування ґендерної культури в суспільстві (http://surl.li/rcjt).

Сексизм – будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи написані слова (сексистські висловлювання), практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що особа чи група осіб є малозначимими через їхню стать. Сексизм – прояв історично нерівних владних відносин між жінками і чоловіками, що веде до дискримінації та перешкоджає повному поліпшенню становища жінок у суспільстві (http://surl.li/rcjz).

Нормативно-правова база

Міжнародні документи щодо рівних прав

та можливостей жінок і чоловіків

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок http://surl.li/rcmn

Конвенція ООН про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти  http://surl.li/rdxb

Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами та пояснювальна доповідь https://rm.coe.int/1680093d9e

Пекінська декларація 1995 р. http://surl.li/rdyj

Стратегії ґендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки http://surl.li/rcmu

Факультативний протокол до Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок http://surl.li/rcms 

Національні нормативно-правові акти для застосування у політиці рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Конституція України http://surl.li/rcnd

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» http://surl.li/rcng

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» http://surl.li/rcnj

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» http://surl.li/rcnk

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» http://surl.li/rdyn

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2025 року» http://surl.li/rdyq

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року» http://surl.li/rdzc

Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо внесення до колективних договорів та угод положень, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у трудових відносинах» http://surl.li/rdzl

Нормативно-правові документи ХДАЕУ у реалізації політики рівних прав та можливостей жінок і чоловіків

Колективний договір Херсонського державного аграрно-економічного університетуна 2021-2023 роки http://surl.li/oaxi

Положення про запобігання та врегулювання випадків, пов’язаних із сексуальними домаганнями та дискримінацією http://surl.li/rece

 

Гендерні дослідження у ХДАЕУ

Реалізацію гендерної політики в університеті здійснюють науково-педагогічні працівники кафедри публічного управління та адміністрування, здобувачі вищої освіти в рамках роботи наукового гуртка. Серед освітніх компонент викладається навчальна дисципліна «Гендерна політика».

 

 Наукові публікації:

Huba M.I., Kartashova O.G. Gender equality policy in the management of rural areas in the context of transformation of economic development / Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. Riga: “Landmark” SIA, 2019. Vol. 2. 190-198 рр. (http://surl.li/rcpb).

Тематичні дискусії наукового гуртка здобувачів вищої освіти http://surl.li/rcox:

Тема 1.Концептуальні підходи до визначення поняття «Гендерна політика».

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення гендерної політики України.

Тема 3. Міжнародні документи та зобов’язання України щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Тема 4. Інституційний механізм формування та реалізації публічної гендерної політики України.

Тема 5. Міжнародний досвід творення суспільства гендерної рівності.

Тема 6. Досвід формування та реалізації гендерної політики у Європейських країнах.

Наукові дебати:

Для здобувачів вищої освіти економічного факультету і факультету рибного господарства та природокористування було проведено дебати на тему «Гендерна політика». Участь у дебатах брали 3 команди. Переможцями стали учасники команди «Рівність» факультету рибного господарства та природокористування, які більш впевнено відстоювали рівні права жінок на владу та довели, що можливості реалізації особистості не залежать від гендерних відмінностей (http://surl.li/rcpl).

 

Наукові роботи здобувачів вищої освіти:

«Впровадження елементів гендерного бюджетування на місцевому рівні» (http://surl.li/rcox).

 

 

Анкетування викладачів та здобувачів вищої освіти ХДАЕУ з питань гендерної політики
  

З метою вивчення ситуації щодо гендерної рівності та забезпечення в університеті рівних можливостей для чоловіків і жінок пропонуємо Вам заповнити анкету. Опитування анонімне, його результати будуть використані виключно в узагальненому вигляді.

 

 

       АНКЕТА

 

Повідомлення про випадки порушення законодавства з гендерної рівності

У випадку порушення положень законодавства щодо гендерної рівності працівниками університету, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, можна повідомити про це за посиланням “Зворотній зв’язок”. Надана інформація залишиться конфіденційною та використовуватиметься для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до законодавства України.

Зворотний зв’язок

 

Joomla Plugins