ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Захист звітів здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

5 червня 2024 року на розширеному засіданні кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу було проведено захист звітів здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 051 Економіка.

За результатами науково-дослідної діяльності аспіранти презентували мультимедійний матеріал, звіти та доповіді за тематикою дисертаційних робіт. Під час захисту здобувачі обґрунтовували актуальність обраної теми, мету, об’єкт, предмет, основні завдання та зміст дисертаційного дослідження. Звітували про виконання наукової складової, публікації за темою, а також представили план роботи на наступний рік навчання.

Науковий керівник – к.е.н., доцент Бойко В.О.:

  1. Кріпак Сергій Володимирович - «Шляхи покращення розвитку сільського зеленого туризму Південного регіону»;
  2. Костенко Олександр Сергійович – «Перспективи впровадження в Україні світового досвіду розвитку гастрономічного туризму і створення кластерів гастрономічного туризму»;
  3. Харитонов Костянтин Анатолійович – «Формування стратегічних орієнтирів  розвитку сільських регіонів шляхом стимулювання агротуризму».

Науковий керівник – к.е.н., доцент Круковська О.В.:

  1. Манукян Торгом Олександрович - «Формування системи управління компетенціями для підприємств сфери послуг»;
  2. Батрак Михайло Миколайович - «Розробка методичних підходів до оцінки ефективності діяльності підприємств в умовах Індустрії 4.0»;
  3. Овчаренко Олександр Андрійович – «Методи визначення векторів розвитку індустрії туризму у післявоєнний період».

Наукові керівники та співробітники кафедри приймали активну участь у дискусіях, обговореннях, надавали пропозиції, на які доцільно звернути увагу в процесі подальшого дослідження.

За підсумками захисту звітів, завідувачка кафедри Катерина Нікітенко зазначила, що всі доповіді, представлені здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії, були дуже цікавими, змістовними та актуальними.

За результатами презентацій науково-педагогічними працівниками кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу було ухвалено рішення: вважати індивідуальні плани роботи здобувачів вищої освіти виконаним та рекомендувати Вченій раді економічного факультету затвердити звіти і перевести здобувачів на наступний рік навчання в аспірантурі.

Автор: доцент Вікторія БОЙКО