ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Реалізація студентоцентрованого підходу ОП 207 ''Водні біоресурси та аквакультура'' ХДАЕУ

В ХДАЕУ на факультеті Рибного господарства та природокористування впродовж тижня успішно відбулась реалізація одного з важливих аспектів освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ОП 207 ''Водні біоресурси та аквакультура'' ХДАЕУ галузь знань 20 Аграрні науки та продовольство. ХДАЕУ підтримує вектор розвитку в контексті інтелектуальної, творчої діяльності у сфері вищої освіти і науки. Студентоцентроване навчання, зорієнтовано на академічну доброчесність та мобільність. Один з кейсів є використання форм інтерактивних методів, лекцій, семінарів, практичних занять, консультацій.

Індивідуальна освітня траєкторія для здобувача вищої освіти передбачає вибір тем курсових робіт, дисциплін  вільного вибору, практичних баз для проходження  практик. Процедура вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти передбачала достатньо зрозумілий алгоритм дії.

Запропоновані дисципліни вільного вибору мали контекстове наповнення з врахуванням регіональних та галузевих потреб, формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти ХДАЕУ.

ОП 207 має орієнтацію на підготовку конкурентноспроможих фахівців для організації технологічних робіт у рибному господарстві з прісноводної та морської аквакультури, а також регулювання рибальства у південному регіоні України. Навчальні дисципліни вільного вибору мають комплементарний характер для більш повного задоволення освітніх та кваліфікаційних запитів здобувачів вищої освіти, відповідно до сучасних потреб суспільства, посилення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Автор: гарант ОП 207 Водні біоресурси та аквакультури, к.с.-г.н., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Олена ГОНЧАРОВА