ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

ОНЛАЙН ОПИТУВАННЯ

 

Метою анкетування є визначення думки репрезентативної сукупності учасників освітнього процесу щодо якості освітньої діяльності в Університеті та використання отриманої інформації для її удосконалення, а також з метою стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, узгодження результатів діяльності Університету з вимогами Міністерства освіти і науки України, врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу  та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання, визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою.

Завданнями анкетування є:

  • отримання надійної та якісної інформації щодо цілей та програмних результатів навчання, якості змісту й форм навчання та викладання за освітніми програмами, академічної доброчесності, а також стосовно інших процесів, що впливають на якість освітньої діяльності (умов навчання та ресурсів, зовнішніх факторів мотивації навчання, соціально-психологічних чинників освітнього процесу тощо);
  • визначення ставлення здобувачів вищої освіти до діяльності науково-педагогічних працівників, у тому числі про застосування інноваційних освітніх технологій і методики навчання в їх роботі;
  • демонстрація зв’язку між діяльністю педагога і результатами цієї діяльності, які проявляються у засвоєнні здобувачами вищої освіти життєво необхідних і професійних компетентностей, рівні їхньої культури, ерудиції, вміння застосовувати теорію на практиці;
  • використання анкетування як одного з елементів моніторингу системи контролю за якістю освітнього процесу, проведення незалежного, систематичного опитування всіх учасників освітнього процесу ;
  • отримання надійної та якісної інформації про рівень задоволення здобувачів вищої освіти методами навчання і якістю викладання, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою;
  • аналіз та встановлення наявного рівня якості освітнього процесу учасниками якого є різні суб’єкти освітньої діяльності;
  • підготовка аналітичних матеріалів з метою виявлення проблемних питань освітнього процесу в Університеті та формування пропозицій щодо покращення освітнього процесу та освітніх програм.

Перелік та опис анкет