ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Сьогодення

Наукова бібліотека організовує інформаційно-бібліотечне обслуговування студентів, аспірантів, викладачів, наукових та інших працівників Херсонського державного аграрно-економічного університету відповідно до їх інформаційних запитів на основі вільного доступу до інформації та безкоштовно забезпечує основними бібліотечними послугами. Адже XXI століття називають століттям знань, а якість знання – це перш за все доступність та швидке одержання необхідної інформації у комфортних умовах.

Разом з університетом бібліотека стрімко розвивається й оновлюється. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий фонд.

До послуг користувачів 2 абонементи і читальна зала. Результатом багаторічної діяльності наукової бібліотеки є доцільно сформований фонд, який нараховує майже 400000 тис. примірників українською, російською, англійською та іншими мовами. Комплектується літературою з питань аграрного виробництва, рослинництва, землеробства, механізації агрокомплексу, сільськогосподарських меліорацій, біотехнології тварин, ветеринарної медицини, бухгалтерського обліку і аудиту, менеджменту, фінансів, промислового та цивільного будівництва, землевпорядкування та ін.. Паралельно з друкованими виданнями формується і електронна бібліотека (навчальні посібники, монографії, автореферати дисертацій, збірники наукових праць та ін..), яка налічує майже 1000 примірників.
Важливим в роботі наукової бібліотеки є ведення електронної бази даних книгозабезпеченості навчального процесу. Вона дозволяє простежувати забезпечення навчальних дисциплін, планувати поточне комплектування, доукомплектування, сприяє підвищенню якості формування фонду, а для університету ці дані стають вирішальними під час акредитації.
Щороку наукова бібліотека передплачує близько 100 найменувань вітчизняних та зарубіжних періодичних видань відповідно до профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Формується Електронний каталог та власні бази даних які: відображають та розкривають склад та зміст фонду (книги, брошури, періодичні видання та видання, що продовжуються, нормативно-технічні документи, дисертації та автореферати дисертацій) наукової бібліотеки ХДАЕУ; послуговуються як інструмент для швидкого та якісного багатоаспектного пошуку; працюють в режимі реального часу; містять бібліографічну інформацію про видання; інформують про кількість примірників та місце їх зберігання та ін..

Для вдосконалення інформаційного забезпечення навчального й наукового процесів, формується Електронний каталог корпоративної бібліотечної системи ХДАЕУ (ЕК КБС ХДАЕУ). Всі бібліотеки Херсонського територіального об’єднання сільськогосподарських бібліотек приймають участь у створенні і використанні об’єднаних інформаційних ресурсів. Побудова ЕК КБС ХДАЕУ дозволила створити новий, корпоративний, сервіс для користувачів, які можуть завдяки електронній доставці документів отримати значно ширший обсяг необхідної інформації. За адресою www.ksau.ks.ua:8087 представлений доступ до ЕК КБС ХДАЕУ.

 

Для працівників с.г.бібліотек Херсонського територіального об’єднання Наукова бібліотека проводить семінари, стажування, тренінги, розробляє інструктивно-регламентуючу документацію, методичні матеріали, надає практичну та консультаційну допомогу.

На підтримку освітнього, наукового процесів університету спрямована наукова діяльність бібліотеки: підготовка та випуск різноманітних науково-допоміжних, рекомендаційних бібліографічних, біобібліографічних, інформаційно-методичних посібників та ін.

Херсонський державний аграрний університет визначається своїми науковими здобутками та потужним науково-педагогічним потенціалом. Ефективно працюють наукові школи, які започатковані корифеями вітчизняної науки, щорічно захищаються докторські і кандидатські дисертації, публікуються монографії та наукові статті, зареєстровані і виходять фахові збірники наукових праць. Щорічно на базі університету проводяться міжнародні наукові конференції та семінари. Підвищення рейтингу університету спонукає до зміни принципових підходів у висвітленні результатів наукових досліджень, адже саме через публікації наукові розробки та дослідження можуть стати відомими у світі, зацікавити світову наукову спільноту, відкрити шлях до отримання грантів.

Сьогодні акценти наукової бібліотеки спрямовуються на впровадження нового спектра послуг, спрямованих на підтримку фахової комунікації, моніторинг, аналіз та інтеграцію результатів досліджень вчених ХДАЕУ до світового наукового простору, формування позитивного іміджу університету в Україні та світі.

Сьогодні акценти наукової бібліотеки спрямовуються на посилення своєї ролі у процесах представництва вчених університету в глобальному просторі комунікацій, впроваджує наукометричні та бібліометричні методи дослідження: веде моніторинг в бібліометричних та наукометричних базах даних з метою виявлення статей науково-педагогічних працівників університету; здійснює інформаційну підтримку вчених щодо сприяння входження їх робіт у міжнародні та національні бібліометричні бази; оцінює ефективність наукових досліджень вчених університету за допомогою бібліометричних показників – рівня цитування, h-индекса, публікаційної активності автора; здійснює інформаційно-консультативну допомогу вченим щодо реєстрації в ідентифікаторах ORCID, Google Scholar, Science Indeх, ResearcherID; складає рейтинги вчених університету відповідно кількості публікацій, рівня цитувань та індексу Хірша автора по різних наукометричних базах та ін.

Наукова бібліотека проводить вебінари, відео-уроки, презентації з бібліометрики, наукометрики та інформаційної культури, знайомить з особливостями інтеграційних процесів з метою покращення розвитку публікаційної активності та цитування наукових працівників університету.

Одним із шляхів підвищення міжнародного рейтингу університету (науковців) є розміщення наукового доробку вчених та молодих науковців в Інституційному депозитарії ХДАЕУ, який є джерелом забезпечення вільного доступу до публікацій наукових працівників університету та фондів електронних видань бібліотеки. Формується виключно на базі відкритого програмного забезпечення Dspace, що дозволяє збирати, зберігати і поширювати контент.

Наукова бібліотека організовує й активно веде роботу зі студентами у напрямку формування духовно-моральних цінностей. Мета – виховання гармонійної, свідомої свого громадського обов’язку та поваги до історичної спадщини, відкритої до творчого розвитку особистості, формування загальної та фахової культури майбутніх фахівців. Культурно-просвітницька діяльність наукової бібліотеки включає різноманітні форми і методи інформування та популяризації літератури: це книжкові виставки, бібліографічні огляди, тематичні перегляди, бесіди, творчі зустрічі, презентації та ін..

Для виконання поставлених завдань у відповідності до вимог часу, постійно розширюються та удосконалюються структура, функції, методи та технології діяльності наукової бібліотеки.

Сьогодні наукова бібліотека рівняється на кращий досвід вітчизняних та зарубіжних бібліотек закладів вищої освіти. Її діяльність спрямовується на виконання всіх стратегічних освітніх, наукових завдань Херсонського державного аграрно-економічного  університету в контексті європейських вимог та у відповідності із загальними тенденціями реформування вищої освіти України.

Нагороди

 

        Гончаренко Тетяна Вікторівна:

  1. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій «За високий рівень представлення експозиції навчального закладу на XXV Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «АГРО-2013»;
  2. Нагороджена пам’ятною ювілейною медаллю «100 років Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН», №15 від 9.11.2017 р.;
  3. Подяка від ректора Херсонського державного аграрного університету «З нагоди святкування Дня Конституції України, за значний внесок у розвиток Херсонського державного аграрного університету», 2014р.;
  4. Благодарственное письмо Херсонского Епархиального Управления по благословению Митрополита Херсонского и Таврического Иоанна «За усердные труды во славу Святой Церкви», 2017 г..

Ралдугіна Ірина Дмитрівна:

  1. Грамота від ректора Херсонського державного аграрного університету «За сумлінну працю, професіоналізм,високий рівень довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування співробітників і студентів університету, участь у формуванні електронного каталогу корпоративної бібліотечної системи ХДАЕУ», 2014 р.

Ткаченко Вікторія Іванівна:

  1. Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України, Департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій «За високий рівень підготовки та представлення експозиції навчального закладу на XXIV Міжнародній агропромисловій виставці-ярмарку «АГРО-2012»;
  2. Лист подяки Херсонської державної адміністрації, Управління освіти і науки «За особистий вагомий внесок у розвиток студентського самоврядування Херсонщини та формування у молоді активної життєвої позиції й національної свідомості, 2016р;
  3. Грамота від ректора Херсонського державного аграрного університету «За підготовку презентації та активну участь в роботі Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти:екологічні інвестиції, співпраця, економічний розвиток» та виставки «Таврійський ярмарок»;
  4. Подяка від профспілкового комітету викладачів та співробітників Херсонського державного університету «За активну участь у роботі профспілкової організації, створення оптимальних умов праці і відпочинку з нагоди святкування Дня агрономічного факультету», 2011 р..