ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Turkish

Таврійський науковий вісник. Випуск 3

Таврійський науковий вісник, 1998, Вип. 3

[Титул]

[Зміст] 195-197

Ушкаренко В.О., Федорчук М.І., Федорчук В.Г. [Вплив строків посіву на насіннєву продуктивність безвисадкових коренеплодних культур] {} 3

Базалій В.В. [Характер гомеостатичності форм озимої пшениці по морфоструктурним признакам] {} 6

Аверчев О.В., Нароха С.С. [Передумови розміщення посівів гречки на півдні України] {Grounds for Laying out Areas under Buckwheat in the South of Ukraine} 10

Воцелко С.К. [Ефективність липкогенних композицій у боротьбі з хворобами с.-г. культур] {Efficiency of Sticky-gen Compositions in the Control of Diseases of Agricultural Crops} 14

Бойко Л.О. [Продуктивність посівів суданської трави в  залежності від способу та норм посіву в богарних умовах півдня степу України] {Crop’s productivity of sudangrass and its dependence on a method and standard of sowing in droughty conditions of the steppe zone of the South of Ukraine} 19

Доброзорова О.В. [Інтенсифікація овочівництва в Херсонській області] {Intensification of Vegetables in Kherson Region} 22

Бойко Н.В. [Застосування лесу для запобігання солонце-проявлення на вторинно осолонцьованих грунтах півдня України] {Using Loess for Preventing Alkalinity in the  Realkalized Soils in the South of Ukraine} 27

Вожегов С.Г. [Вплив безполицевих обробіток грунту на водоспоживання, урожайність і продуктивність кормових буряків] {Influence of the ploughing without mould-board on water consummation , crops and productivity of mongel} 33

Коваленко В.П., Пешук Л.В. [Прогнозування молочної продуктивності корів червоних порід худоби за лактаційними кривими] {} 37

Іванов В.О., Торська С.М. [Особливості енергетичного обміну кнурів при різних режимах водного моціону] {Features of a Power Exchange Pics with Various Modes Water Motion} 45

Лісний В.А. [Генетичний потенціал відгодівельних та м'ясних якостей свиней спеціалізованих батьківських форм та його використання при схрещуванні] {Genetic Potential Foraging and Meat Qualities of Pigs of the Specialized Fatherly Forms and its Use in Cross-breeding} 48

Пелих В.Г., Балабанова І.О. [Вплив взаємодії "генотип х середовище" на інтенсивність росту свиней при вирощуванні їх в рівновагових угруппуваннях] {Influence of Interactions “A Genotype x environments” on Intensity of Pigs Growth while Cultivating them in Equal Weight Groups} 54

Пелих В.Г., Лісний В.А., Балабанова І.О. [Особливості обміну речовин у підсвинків різних генотипів] {Features of an Exchange of Substances at Young Pigs of Various Genotypes} 56

Торська С.М. [Вплив водного моціона на поведінку і спермопродукцію кнурів-плідників] {The Effect of Water Exercise on Size-Boars behaviour and their Sperm Production} 63

Антонець О.Г. [Продуктивні ознаки молодняка овець таврійського типу в залежності від тонини вовни] {Productive Signs of Young Sheep of Tavriyski Type Depending on Thinness of Wool} 66

Калініченко І.Т. [Шляхи підвищення ефективності ведення галузі свинарства] {Ways of Raicing of Pigbreeding Efficiency} 70

Коцюбенко Г.А. [Кореляційний зв'язок інтенсивності формування та роботоздатності маточних родин та заводських гнізд коней української верхової породи] {} 75

Гиль М.І. [Молочна продуктивність корів різних структурних одиниць червоної степової породи від внутрішньолінійного розведення] {Milk Productivity of Different Structural Units of the Red Steppebreed Cows under the Intoline Breeding} 79

Полякова В.0. [Визначення генетичного потенціалу відгодівельної і м'ясної продуктивності свиней різного напрямку продуктивності] {Determining Genetic Potential of Fattening and Meat Production of Various Purpose Swine} 86

Прокопенко Н.П. [Біохімічні показники крові курей при утриманні в різновагових угрупуваннях] {Biochemical Parameters of Blood of Hens in Keeping in the Groups with Equal Weight} 94

Ушкаренко В.О., Колесніков В.В. [Сучасні уявлення про вибір оптимальних меліоративних режимів та ролі дренажу у вирішенні цих питань] {} 99

Благодатний В.І. [Економічний аналіз виконання програми "Зерно Херсонщини – 97] {The Economic Analysis of the Fulfillment of the Program “The grain of Khersonschina-97”} 109

Благодатний В.І., Козлова В.М., Мухіна І.А. [Основні принципи удосконалення економічних взаїмовідношень між УЗС та сільськогосподарськими підприємствами] {The Basis Principles of the Perfection of the Economic Interrelations between the OWS and the Agricultural Enterprises} 111

Марасанов В.В., Захарченко Р.Н., Кирюшатова Т.Г. [Оптимізація перевезень с.-г. продукції] {Optimization of Agricultural Transportation} 117

Дебела І.М., Лєпа Є.В. [Системи розрахунку економічної ефективності проведення агроміроприємств та її компонентів] {Systems of Calculation of Economic Efficiency of Agricultural Undertakings and their Components} 126

Міхеєв Є.К., Дебела І.М., Лєпа Є.В. [Розрахунок економічної ефективності агроміроприємств в автоматизованій системі проектування технологій вирощування с.-г. культур] {Economic Efficiency Calculation of Agricultural Means in Computer System of Design of Agricultural Crops Growing Technologies} 129

Іщенко Є.П., Іванова І.А. [Проблеми раннього правового виховання і навчання] {The Problem of Early Legal Education and Training} 133

Сакун А.Ж. [Теоретичні основи системи національних рахунків та система бухгалтерського обліку в Україні] {Theoretical Foundations of the System of National Accounts and the Ukrainian Accounting System} 137

Мохненко С.С. [Ментальність як основа культури та цивілізації] {Mentality as Base Culture and Civilization} 142

Поліщук І.Є. [Естетична теорія та естетичне виховання: реальний стан і перспективи розвитку] {Aesthetical Theory and Aesthetical Education: Real Existence and perspectives} 145

Герасименко М.В. [Деякі особливості початкового етапу організації земської медицини в Херсонській губернії] {} 149

Заболотська О.О. [До питання навчання усної мови студентів немовних ВУЗів] {Some Peculiarities of Teaching Students Oral Speech in Non-linguistic Higher Education Establishments} 156

Belekhova L.I. [The compositional structure of poetic texts] {} 160

Spivak S.N. [The problem of lexical meaning of proper names] {}164

Philipchick O.I. [Syntactical means of image-creation] {} 168

Чеканович М.Г. [Дрібнозбірне перекриття для сільського будівництва] {One-hand Prefabricated Blocks Floor for Rural Constructions} 172

Клименко М., Кишенько І., Грек О. [Визначення водо[та жиропоглинаючої здатності харчової сировини] {} 176