ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Науково-дослідний сектор

 

В послідуючі роки керували науково-дослідним сектором:

-  Яковлев Юрій Прокопович (з 1974 по 1977 p.);

-  Колесніков Володимир Володимирович (з 1977 по 1982 p.);

-  Гафіатуліна Олена Григорівна (з 1982 по 1983 p.);

-  Янович Неля Георгіївна (з 1983 по 1989 p.);

-  Смолієнко Наталя Дем'янівна (з 1989 по 1993 p.);

-  Бурим Анатолій Васильович (з 1993 по 2002 рік).

Шабаєв Олексій Вікторович працює начальником НДС з 2002 року по теперішній час.

Діяльність НДС здійснюється відповідно з законами України та "Положенням про структурні підрозділи ДВНЗ "ХДАУ"". Вищим органом самоуправління НДС являються загальні збори всіх категорій працівників, які приймають участь у виконанні державних і господарських договорів.

НДС являється структурним науковим підрозділом університету, користується правами і виконує обов'язки, пов'язані а його діяльністю, має право на одержання кредитів у банку, володіє певною господарською самостійністю і здійснює створення і пе­редачу науково-технічної продукції від імені університету.

Вищестоящими організаціями для НДС являється Херсонсь­кий державний аграрний університет, Міністерство агропромисло­вого комплексу України.

НДС використовує форму госпрозрахунку, має повну еконо­мічну відповідальність за результати наукової і науково-виробничої діяльності в межах прав і обов'язків, установлених ді­ючим положенням.

До складу НДС входять: творчі колективи, які працюють по державним і госпрозрахунковим договорам на кафедрах, пробле­мних науково-дослідних лабораторіях, студентське конструкторсь­ке бюро, а також науково-виробничий підрозділ, який складається із фахівців по патентоведенню, науково-технічній інформації, впровадженню НДР, стандартизації і метрології. До управлінсько­го підрозділу входять: начальник НДС, бухгалтер, старший лабо­рант.

Основними завданнями НДС в сучасних умовах господарю­вання являються: розширення та розвиток фундаментальних і прикладних досліджень; стабільне ведення сільськогосподарсько­го виробництва, створення нових сортів сільськогосподарських культур, порід тварин і птиці, інтенсивних технологій, технологіч­ного устаткування, машин і агрегатів, удосконалення організації праці і управління, які можуть бути конкурентоздатними; підви­щення кваліфікації науково-педагогічних кадрів і якості підготовки спеціалістів в університеті; зміцнення і розвиток учбово-наукової і експериментально-виробничої бази; міжвузівська і міжвідомча ко­операція; вирішення задач соціального розвитку трудового колек­тиву університету.

Головним критерієм оцінки результатів праці, як наукового ко­лективу у цілому, так і кожного його працівника, являється ефек­тивність і окупність затрат (їх рентабельність).

Робота НДР координується планами науково-дослідних робіт провідних установ України з питань агропромислового комплексу, а також програмами проведення спільних досліджень в межах ННВК (навчально-наукового виробничого комплексу).

Статус наукового закладу вищого (четвертого) рівня акреди­тації, яким є наш університет, ставить завдання поглиблення і роз­ширення наукових досліджень з актуальних питань аграрної науки. Тому ректорат, науково-дослідний сектор університету надають особливого значення підвищенню ефективності наукових дослі­джень. В 2002 - 2009 pp. дослідження виконувались на замовлення Міністерства аграрної політики України, господарств регіону. Наукові дослідження в Херсонському державному аграрному університеті проводились на 33 кафедрах і в 4-х проблемних науково-дослідних лабораторіях.

Всього за останні роки виконувалось 75 тем, з них 25 - фундаментальних, 50 - прикладних. Всього приймало участь в виконанні науково-дослідних робіт 190 співробітника університету, з них 24 докторів і 160 кандидатів наук.

Проведеними дослідженнями розроблені нові високоефекти­вні технології вирощування технічних культур (керівник теми ака­демік УААН Ушкаренко В.О.) при різних режимах зрошення, а також удосконалення системи отримання екологічно чистої продукції ; рису в замкнутих чекових системах; розробка ефективних систем зрошення на енергозберігаючій основі, підвищення родючості ґрунтів, удосконалення комплексу меліоративних робіт по захисту агроландшафтів від підтоплення; розробка та впровадження ГІС технологій в гідромеліорації (керівник професор Морозов В.В.). Закрита чекова система демонструвалась на багатьох | обласних і республіканських рівнях.

В галузі тваринництва отримані нові дані про закономірність росту тварин і птиці, які можуть бути ефективно використані для відбору найбільш високопродуктивних особин. Співробітник кафедри генетики та розведення сільськогосподарських тварин доцент Лісний В.А – є співавтором виведення нової  м'ясної породи (червонобілопояса) свиней, Доктор сільськогосподарських наук професор Нежлукченко Т.І. співавтор заводської лінії в новому таврійському типі асканійських тонкорунних овець. Під керівництвом доктора сільськогосподарських наук, члена-кореспондента УААН, професора Коваленко В.П. створена вітчизняна придніпровська породна група птиці м'ясо-яєчного типу для фермерських та особистих підсобних господарств.  Розроблені методи моделювання і прогнозування ознак продуктивності з використан­ням математичних методів і комп'ютерної техніки. Ця робота u прикладом ефективного співробітництва викладачів зооінженерного факультету і кафедри вищої математики (доценти Плоткін С.Я., Поляков М. Г.).

Як позитивне в науково-дослідній роботі слід відзначити ви­користання сучасних методів обробки і аналізу даних, серед яких в університеті використовують кластерний, регресійний, шляхо­вий, багатофакторний (до 5 факторів) дисперсійний аналіз.

Виконавці науково-дослідних робіт в університеті отримують в загальному учбовому навантаженні до 300 годин, що відводять­ся на науково-дослідну роботу. Це стимулює викладачів кафедр до активної участі в проведенні наукових досліджень.