ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Проблемна науково-дослідна лабораторія еколого-меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони ім. проф. Д. Г. Шапошникова

 

Проблемна науково-дослідна лабораторія займається вивченням еколого-меліоративного стану агроландшафтів в умовах інтенсивного землеробства в сухостеповій зоні України, розробкою і впровадженням ресурсо- та енергозберігаючих екологічно-надійних систем і технологій ефективного використання земельних та водних ресурсів в умовах богарного та зрошуваного землеробства; питаннями економії і меліорації води; збереження родючості ґрунтів і підвищення урожаїв сільськогосподарських культур на звичайних та рисових зрошувальних системах.

Вчені ДВНЗ "ХДАУ", працюючи в проблемній лабораторії, займаються розробкою науково-методичних основ створення єдиної постійно діючої системи спостереження за розвитком ґрунтово-гідрогеологічних процесів в умовах степових ландшафтів, формуванням меліоративного режиму. Дослідження проводяться згідно програми еколого-меліоративного моніторингу на звичайних та рисових системах в сухостеповій зоні України на базі господарств Херсонської, Миколаївської, Запорізької, частково Одеської, Донецької областей та Автономної Республіки Крим (таблиця 1).

Результати досліджень використовуються для розробки рекомендацій і технологій щодо ефективного використання земельних та водних ресурсів на базі постійно діючої регіональної системи еколого-меліоративного моніторингу. Розроблені рекомендації та інші документи використовуються у виробництві та в навчальному процесі

Таблиця 1 – Тематика наукових робіт, які виконані проблемною лабораторією за державним замовленням

 

Назва теми (номер держреєстрації),

роки досліджень

Наукові керівники

Відповідальний виконавець

Розроблення і впровадження ресурсозберігаючих, екологічно безпечних технологій підвищення продуктивності підтоплених внаслідок зрошення ландшафтів в Південному регіоні України

( 0104U007215), 2004-2005 рр.

Академік УААН Ушкаренко В.О., професор

Морозов В.В.

Доцент

Ладичук Д.О.

Розробити і впровадити проект екологічно-безпечних, ресурсозберігаючих агромеліоративних заходів підвищення продуктивності підтоплених і засолених земель в Причорноморській зоні України

( 0199U003598), 2000-2002 рр.

Академік УААН Ушкаренко В.О., професор

Морозов В.В.

Доцент

Ладичук Д.О.

Розробити і впровадити комплексну екологічно надійну технологію відновлення родючості ґрунтів на рисових зрошувальних системах півдня України (0199U003597), 2000-2002 рр.

Професор

Морозов В.В.

Доцент

Морозов О.В.

Вдосконалити і впровадити енерго-ресурсозберігаючі конструкції закритої чекової зрошувальної системи з замкнутим циклом водорозподілу у Причорноморській зоні України (0196U015902), 1998-2000 рр.

Академік УААН Ушкаренко В.О., професор

Морозов В.В.

Доцент

Маковський В.Й.

Принципи та методи адаптивної системи меліоративного режиму зрошуваних агроландшафтів Сухого Степу України, 1999-2003 рр.

Професор

Морозов В.В.

Професор

Морозов В.В.

Розробити та впровадити проект екологічно надійної технології ефективного використання водних і земельних ресурсів

( 0196U015906), 2002 – 2003 рр.

Академік УААН Ушкаренко В.О., професор

Морозов В.В.

Доцент

Ладичук Д.О.

Розробити технологію знешкодження токсичних елементів і управління якістю води, на основі ресурсозберігаючої закритої зрошувальної системи з оборотним циклом водо розподілу,

1994-1996 рр.

Професор

Морозов В.В.

Доцент

Грановська Л.М.

Розробити (влосконалити) і поетапно впровадити науково обґрунтовані норми водоспоживання і водовідведення з врахуванням якості води, а також методи забезпечення нормованого екологічно безпечного водокористування в галузях агропромислового комплексу країн Співдружності (0108U000144)

2006-2012 рр.

Академік УААН Ушкаренко В.О., професор

Морозов В.В.

Доцент

Ладичук Д.О.

ДВНЗ "ХДАУ", що сприяє поглибленому вивченню студентами актуальних питань вирішення еколого-меліоративних проблем у дисциплінах “Сільськогосподарські меліорації”, “Ландшафтні меліорації”, “Зрошуване  землеробство”, “Охорона природи” та інших дисциплінах. У 2003-2004 рр. та 2006-2007 рр. лабораторія підтвердила акредитацію на право проведення вимірювань в сфері поширення державного метрологічного нагляду (атестат акредитації № РЧ – 0079/2007).

До складу проблемної науково - дослідної лабораторії еколого - меліоративного моніторингу агроекосистем сухостепової зони  ім. проф. Д. Г. Шапошникова сьогодні входять: гідрогеохімічна лабораторія (зав. лабораторією – Р.І. Мироненко), чотири відділа (відділ дренажу, відділ нормування водокористування, відділ еколого - меліоративного моніторингу, відділ інформаційних технологій), студентське конструкторське бюро (СКБ), студія “Еколог”.

Науковий керівник лабораторії – заслужений працівник народної освіти України, професор Морозов Володимир Васильович.

Науковим консультантом проблемної лабораторії працює академік УААН, доктор с.-г. наук, професор, Заслужений працівник вищої школи України Ушкаренко Віктор Олександрович.