ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Багато випускників факультету займали і займають керівні посади в народному господарстві, в державних та наукових структурах.

До складу факультету входять кафедри:

- технології виробництва продукції тваринництва;

- генетики і розведення сільськогосподарських тварин;

- годівлі тварин;

- філософії, історії та українознавства;

- технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;

на яких працюють 36 викладачів, серед них 5 докторів наук, професорів, 27 кандидатів наук, доцентів.

Фахівець підготовлений до роботи в галузі економіки за класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-96, введеного в дію наказом Держстандарту України від 22-10-1996, №441 в галузях економіки:

Назва

Код КВЕД

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

А

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ними послуги

А-01

Тваринництво

А-01.2

Розведення великої рогатої худоби

А-01.21.0

Розведення овець, кіз, коней

А-01.22.0

Розведення свиней

А-01.23.0

Розведення птиці

А-01.24.0

Розведення інших тварин і виробництво їх продукції

А-01.25.0

Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом(змішане сільське господарство)

А-01.30.0

Надання послуг у галузях рослинництва і тваринництва

А-01.4

Надання послуг у тваринництві, крім ветеринарних

А-01.42.0

На факультеті здійснюється підготовка фахівців по спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» за ІV рівнем акредитації, що дозволяє одержувати ступеневу освіту трьох рівнів: бакалавр (4 роки), спеціаліст (1 рік), магістр (1,5 роки).

Випускники біолого-технологічного факультету це організатори впровадження інтенсивних технологій виробництва і переробки продукції тваринництва.

Випускник – бакалавр має право працювати за набутою спеціальністю на підприємствах агропромислового комплексу, може продовжувати навчання для здобуття більш високих освітньо-кваліфікаційних рівнів – спеціаліст і магістр.

Випускник – спеціаліст,магістр має право обіймати управлінські та керівні посади, обиратися та призначатися на викладацьку та наукову роботу, а при наявності рекомендації Вченої ради – продовжувати навчання в аспірантурі.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра

за спеціальністю 6.130200

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

 

Кваліфікація «Технік – технолог із виробництва і переробки продукції тваринництва»

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – особа, яка на основі повної середньої загальної освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні та спеціальні уміння й знання, достатні для виконання завдань та обов’язків певного рівня професійної діяльності.

Призначення фахівця. Організація та управління в галузі виробництва та переробки продукції тваринництва.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

- Технік-технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва

- Зоотехнік із племінної справи

- Зоотехнік відділення

- Зоотехнік-лаборант

- Фермер – тваринник

- Керуючий фермою, відділенням

- Може продовжувати навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст або магістр.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста

за спеціальністю 7.130201

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Кваліфікація «Інженер –технолог із виробництва і переробки продукції тваринництва»

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст – особа, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків певного рівня професійної діяльності.

Призначення фахівця. Організація, планування та управління господарською діяльністю підприємств із виробництва та переробки продукції тваринництва.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

- Інженер технолог підприємств із виробництва та переробки продукції тваринництва

- Керуючий тваринницьким підприємством, птахофабрикою

- Головний зооінженер тваринницького комплексу, птахофабрики.

 

Освітньо-кваліфікаційна характеристика магістра

за спеціальністю 8.130201

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»

Кваліфікація «Технолог-дослідник з виробництва та переробки продукції тваринництва»

Фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня магістр – особа яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння, достатні для продукування нових знань і використання професійних умінь.

Призначення фахівця. Магістр має освітній рівень повна вища освіта і призначений для виконання науково-дослідних, педагогічних та управлінських функцій.

Первинні посади, що може обіймати фахівець:

- Зооінженер

- Зооінженер із контролю і якості продукції

- Зооінженер із племінної справи

- Інженер-технолог із виробництва та переробки продукції тваринництва

- Управлінські та керівні посади в агропромисловому комплексі

- Викладацька та наукова робота

- Навчання для здобуття наукового ступеня

На факультеті функціонує аспірантура та докторантура із двох спеціальностей: «Розведення та селекція тварин»; «Технологія виробництва продукції тваринництва». Спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських та докторських дисертацій дозволяє атестувати наукові та науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації для навчальних закладів та наукових установ.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ