ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Геодезія, картографія і землеустрій»

Спеціаліст призначається до роботи:
в державне підприємство інституті землеустрою та його філіалах;
у системі Державного агентства України із земельних ресурсів ( відділи та управління по земельних ресурсах в районах та областях);
у сільських, селищних та міських Радах народних депутатів;
у державних та приватних сільськогосподарських підприємствах;
у науково-дослідних організаціях та учбових закладах;

 

Вимоги до спеціаліста:
У відповідності з вимогами сучасного, багатоукладного сільськогосподарського виробництва бакалавра повинен мати високий рівень професійної підготовки, володіти знаннями з основ суспільного життя, широкою ерудицією і культурою, поєднувати широку практичну і наукову підготовку, досконало володіти своєю спеціальністю, постійно підвищувати свої знання, вміти на практиці застосовувати принципи наукової організації праці та бізнесу, володіти передовими методами управління трудовими колективами

Бакалавр повинен знати:
– земельне законодавство України;
– основні питання землеустрою і земельного кадастру;
– задачі, зміст земельного кадастру, методику використання земельно-кадастрових матеріалів при рішенні господарських задач;
структуру, зміст і порядок ведення моніторингу земель;
– основи і методи планування і організація робіт по землеустрою і земельному кадастру, систему органів управління по землеустрію, типові структури і склад виробничих підрозділів стаціонарної проектної землевпорядної служби;
– геодезичні вимірювальні прилади і інструменти, способи виконання геодезичних зйомок та складання планів, методи використання при проведенні землевпорядних і земельнокадастрових робіт, матеріалів аерозйомок і космічної зйомки;
– фактори життя та відтворення родючості ґрунтів, способи обробки ґрунтів під різні сільськогосподарські культури, наукові основи чергування культур і проектування сівозмін, основні види добрив і умови їх використання, способи раціонального використання і підвищення продуктивності природних кормових угідь;

Бакалавр повинен вміти:
– розробляти у складі творчого колективу схеми землеустрою, техніко-економічні обґрунтування використання та охорони земельних ресурсів;
– встановлювати на місцевості межі адміністративно-територіальних утворень та межі господарських ділянок, як об'єктів проектування;
– складати проекти створення нових і впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань, відводити земельні ділянки у власність або користування, відмежування в натурі (на місцевості) вилучених і відведених земельних ділянок;
– виготовляти документи, що засвідчують право власності або право користування землею;
– складати проекти внутрігосподарського землеустрою сільськогосподарських кооперативів, селянських (фермерських) та інших господарств, які б забезпечували еколого-економічні обґрунтування впроваджених сівозмін, впорядкування угідь, охорону земель, підвищення родючості ґрунтів, застосування природоохоронної технології виробництва;
– використовувати матеріали земельного кадастру при складанні і обґрунтуванні проектів землеустрою, обчисленні розмірів плати за зем­лю (податки) та інше;
– проводити облік, оцінку і аналіз використання земель, складати річні баланси земель, вносити обґрунтовані поточні зміни в земельно-кадастрові і планово-картографічні матеріали;
– працювати з геодезичними приладами і інструментами, створювати геодезичні мережі, виконувати геодезичні зйомки і складати плани землеволодінь і землекористувань, обчислювати площі земельних ділянок, складати робочі креслення для виносу проектів в натуру (на місцевість) та інше;
– технічно грамотно і каліграфічно оформляти матеріали по складанню схем і проектів землевпорядкування.