ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

«Менеджмент організацій»

Менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів з метою досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво добиватись успіху через керівництво людьми.

Менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства.

Сучасний менеджер виступає в декількох іпостасях:
управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей;
лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;
людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання;
новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером й у той же час розважлива. В практичному менеджменті не аби яке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові;
вихователь, що володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру організації.

Протягом навчання в ДВНЗ «ДВНЗ "ХДАУ"» за напрямом підготовки «Менеджмент» студенти вивчатимуть майже 60 навчальних дисциплін, які умовно можна об'єднати в кілька блоків.

До першого блоку належать гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати історію України, філософію, історію української культури, українська мова (за професійним спрямуванням), іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Другий блок - це природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать вища та прикладна математика, статистика, інформаційні системи та технології, безпека життєдіяльності, екологія, економічна теорія, міжнародні економічні відносини та ін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок.

Третій блок складають професійно орієнтовані дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це, насамперед, державне та регіональне управління, менеджмент і адміністрування, право, фінанси, гроші та кредит, економіка і фінанси підприємства, облік і аудит, маркетинг, логістика, зовнішньоекономічна діяльність підприємства.

Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалювання знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

Випускники економічного факультету за напрямом підготовки «Менеджмент» можуть працювати в органах державного та корпоративного управління, місцевого самоврядування, їх підрозділах, що займаються питанням виробництва, транспорту, зв'язку, фінансів та інвестицій; підприємствах, організаціях, фірмах, акціонерних та інших типах господарських товариств, спільних, малих підприємств, кооперативних та інших структурах різних форм власності; науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами виробничої сфери; центрах, які займаються проблемами виробничої сфери; в системі підготовки і підвищення кваліфікації кадрів.

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ