ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

До відома користувачів наукової бібліотеки! Пропонуємо ознайомитися зі списком праць вчених ХДАУ, які надійшли до фонду наукової бібліотеки у 2016 році.

Агрокліматичні ресурси півдня України та раціональне їх використання [Текст] : монографія / А. О. Лимар [та ін.]. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2015. - 246 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.225-241. - ISBN 978-617-7243-79-2 : 55.00 грн.

Аквакультура осетрообразных: учебно-практич. пособ.: реком. Сетью центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (NACEE) / Л. Васильева [и др.]. – Херсон: Гринь Д.С., 2016. – 238 с. - ISBN 978-930-092-8 : Б. ц.

Базалій, В. В. Агроекологічна оцінка сортів пшениці м’якої озимої і використання їх як вихідного матеріалу в адаптивній селекції [Текст] : [монографія] / В. В. Базалій, І. В. Бойчук. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2016. - 176 с. - Бібліогр.: с.142-175. - ISBN 978-966-930-049-2 : 40.00 грн.

Великий, В. М. Психологія: опорний конспект [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ непедагогічного проф. / В. М. Великий, Т. І. Виноградова, Л. Д. Потанер ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Херсонський державний аграрний ун-т". - Херсон : [ХДАУ], 2015. - 144 с. - Бібліогр.: с.139-141. - 25.00 грн.

      

Дудяк, Н. В. Еколого-економічні засади раціонального землекористування на меліорованих агроландшафтах [Текст] : монографія / Н. В. Дудяк ; Херсонський державний аграрний ун-т. - Херсон : [Айлант], 2016. - 218 с. - Бібліогр.: с.174-202. - ISBN978-966-630-121-8 : 60.00 грн.

Интродукция и селекция видов рода Thymus L. (биология, экология и биохимия) [Текст] : монография / С. П. Корсакова [и др.] ; М-во науки и образования Украины, Херсонский государственный аграрный ун-т. - Херсон : Айлант, 2016. - 196 с. : ил., табл. - Библиогр.: с.216-239 . - ISBN978-966-630-055-8 : 45.00 грн.

Маркетингова діяльність підприємств АПК [Текст] : навч. посіб.: реком. МОН України для студ. ВНЗ / І. О. Соловйов [та ін.]; за заг. ред. І. О. Соловйова ; М-во освіти і науки України, Міжнародний ун-т бізнесу і права. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2016. - 456 с. - Бібліогр.: с.437-453. - ISBN978-966-930-071-3 : 70.00 грн.

Наукові дослідження в агрономії [Текст] : навч. посіб.: реком. М-вом аграрної політики та продовольства України для підгот. фах. з ОКР "Бакалавр" напряму 6.0900101 "Агрономія" у ВНЗ ІІ-ІV рів. акред. / В. О. Ушкаренко [та ін.]; за ред. В. О. Ушкаренка. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2016. - 316 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - 105.00 грн.

      

Перспектива[Текст] : зб. наук. праць / М-во аграрної політики України, Херсонський державний аграрний ун-т, Інститут зрошення, агротехнологій та інжинірингу [ред. кол.: І. М. Мринський (відп. ред) [та ін.]]. - Херсон : [Колос]

Вип. 25. - 2016. - 88 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Вип. 26. - 2017. - 176 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.

"Перспективные направления развития водного хозяйства, строительства и землеустройства", Межд. науч.-практ. конф. (19-20 мая 2016 г.).

Перспективные направления развития водного хозяйства, строительства и землеустройства, 19-20 мая 2016 г. [Текст] : сб. матер. конф. / М-во образования и науки Украины; Херсонский государственный аграрный ун-т. - Херсон : [ПП «ЛТ – Оффис»], 2016. - 399 с. : табл., рис.

Посібник українського хлібороба [Текст] : наук.-практ. зб. / [Ред. кол.: В. В. Кириченко [та ін.]]. - К. : [б. и.], 2006 -

Т.1 : Українські чорноземи на початку третього тисячоліття. - 2016. - 310 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - 65.00 грн.

Потравка, Л. О. Синергія трансформацій аграрного сектору України [Текст] : монографія / Л. О. Потравка. – Херсон : [Айлант], 2016. – 356 с. – Б. ц.

      

Розвиток сільських територій [Текст] : монографія / [В. В. Горлачук [та ін.]; за ред. В. В. Горлачука ; М-во освіти і науки України, Чорноморський державний ун-т ім. П. Могили. - Миколаїв : Іліон, 2015. - 382 с. - ISBN978-617-534-317-3 : 60.00 грн.

Шевченко, П. Г. Спеціальна іхтіологія [Текст] : підручник: схв. М-вом аграрної політики та продовольства України для використання в навч.-вихов. процесі для підгот. бакалаврів спец. "Водні біоресурси та аквакультура" у ВНЗ II-IV рівнів акред.

Т. 1 / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. - 268 с. : цв.ил. - Слов. термінів: с.179-202. - Бібліогр.: с.238-241. - ISBN978-966-289-088-4 : 100.00 грн.

Т. 2 / П. Г. Шевченко, Ю. В. Пилипенко. - Херсон : ОЛДІ-плюс, 2016. - 498 с. : цв.ил. - Библиогр.: с.494-497 . - ISBN978-966-289-088-4 (Т-2) : 150.00 грн.

Шерман, І. М. Біологічні основи рибогосподарської експлуатації оселедцевих (Clupeidea) Дніпровсько-Бузької гирлової системи [Текст] : монографія / І. М. Шерман, П. С. Кутіщев, К. М. Гейна. – Херсон : Грінь Д.С., 2016. – 208 с. - ISBN978-966-930-146-8 : Б. ц.

Шерман, І. М. Основи прикладної поведінки риб [Текст] : навч. посіб. / І. М. Шерман, Ю. М. Воліченко, П. С. Кутіщев. - Херсон : Видавець Грінь Д. С., 2016. - 128 с. - Бібліогр.: с.120-127. - ISBN 978-966-930-107-9 : 30.00 грн.

Автор: Анічкіна Наталія Василівна – Директор Наукової бібліотеки ХДАУ