ОБЕРІТЬ ПОТРІБНУ МОВУ

Ukrainian English French German Russian Turkish

Розвиток сільських територій

Кафедра прикладної математики та економічної кібернетики

ауд. 305,309 корпусу ДВНЗ «ХДАУ» факультету водного господарства,
будівництва та землевпорядкування та економічного факультету
е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

Рік заснування кафедри

кафедра вищої математики - 1966р.
кафедра економічної кібернетики – 1992р.
кафедра вищої математики та економічної кібернетики – 2010р.
кафедра прикладної математики та економічної кібернетики – 2015р.

Призначення кафедри

здійснення науково-педагогічної діяльності, виконання наукових досліджень, викладання дисциплін нормативних та вибіркових курсів з напряму вища математика та економічна кібернетика, методичне забезпечення навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі.

Склад кафедри

Професор: Савченко О.Г.
Доценти: Лобода О.М., Степаненко Н.В.,
Ларченко О.В., Кириченко Н.В.
Старший викладач: Кавун Г.М.
Старший лаборант:  Біленко Ю.І.

 

 Склад викладачів та співробітників

кафедри прикладної математики та економічної кібернетики

 

 

 

Лобода Олена Миколаївна
Завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –82.
Тематика НДР: «Системний аналіз підприємств АПК, експертні системи підтримки оптимальних управлінських рішень».

Викладає дисципліни: «Інформатика», «Біометрія», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією», «Моделювання технологічних процесів і систем», «Архітектурна графіка в садово-парковому будівництві».

е-mail: len.loboda @ ksau.kherson.ua

 

 

 

 

Савченко Олександр Григорович –
доктор фізико-математичних наук, професор.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 90.
Тематика НДР: «Геометрична топологія», «Теорія міри», «Нескінченновимірні многовиди», «Топологічні групи».

Викладає дисципліни: «Вища математика».

е-mail: savchenko @ ksau.kherson.ua

 
 

 

 

Степаненко Наталія Володимирівна  –
кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць –57.

Тематика НДР: «Традиційні та комп’ютерні засоби навчання у системі комп’ютерно-інформаційної підготовки студентів аграрного університету»

Викладає дисципліни: «Вища математика», «Оптимізаційні методи і моделі».

е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

 
 

 

 

Ларченко Оксана Валеріївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 42.

Тематика НДР: «Системний аналіз підприємств АПК, експертні системи підтримки оптимальних управлінських рішень».

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології», «Інформатика та системологія», «Математичні методи екодосліджень», «Автоматизація виробничих процесів», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія систем та системний аналіз».

е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

 
 

 

 

 
 

Кириченко Наталя Валеріївна
кандидат економічних наук, доцент.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 45.

Тематика НДР: «Системний аналіз підприємств АПК, експертні системи підтримки оптимальних управлінських рішень».

Викладає дисципліни: «Інформатика (загальний курс)», «Інформатика (спец. курс)», «Інформаційні системи і технології», «Інформатика та програмування», «Інформаційні технології в інженерних розрахунках», «Моделювання та прогнозування економічних систем».

е-mail: kyrychenko_nv @ ksau.kherson.ua

 
 

 

   
 

 

 

Кавун Галина Михайлівна
старший викладач.
Кількість наукових та навчально-методичних праць – 36.

Тематика НДР: «Застосування теорії похибок у геодезії».

Викладає дисципліни: «Вища математика (за фаховим спрямуванням)», «Вища математика», «Економетрика».

е-mail: kavun_g @ ksau.kherson.ua

 
 

 

 

 
 

 

   
 

 

   
 

 

Біленко Юлія Іванівна
старший лаборант.
е-mail: matematika_ek2017 @ ksau.kherson.ua

 

Основні навчальні дисципліни (курси) кафедри:

«Автоматизація виробничих процесів», «Вища математика», «Вища математика (за фаховим спрямуванням)», «Математичні методи екодосліджень», «Моделювання та прогнозування економічних систем», «Інформатика (спец. курс)», «Інформатика», «Інформатика (загальний курс)», «Інформатика та програмування», «Інформаційні технології в інженерних розрахунках», «Оптимізаційні методи і моделі», «Економетрика», «Інформаційні системи і технології», «Біометрія», «Моделювання технологічних процесів і систем», «Інформаційні технології», «Інформатика та системологія», «Комп’ютерна техніка та програмування», «Теорія систем та системний аналіз», «Інформаційні системи і технології в управлінні організацією».

 

Історична довідка кафедри

Кафедра вищої математики була створена 1 вересня 1966 року і забезпечувала викладання курсу вищої математики на всіх факультетах. Наступне розширення факультетів сприяло розвитку кафедри. 

Введення обчислювальної техніки, програмування і моделювання сільськогосподарського виробництва та економіки в навчальному процесі аграрних вузів було здійснено в середині вісімдесятих років. На першому етапі викладання цих дисциплін велося кафедрами вищої математики, організації та економіки, а з грудня 1988 року кафедрою обчислювальної техніки та статистики. У травні 1992 року була створена кафедра економічної кібернетики (завідувачами кафедрою були: доцент  Капелюш Олександр Іванович 1992-1993 рр., доцент  Лєпа Євген Володимирович 1993-1998 рр., доктор технічних наук, професор Марасанов Володимир Васильович 1998-2010 рр.). З 2010 року кафедри вищої математики та економічної кібернетики були об’єднані.  На теперішній час кафедра має назву «Прикладної математики та економічної кібернетики». З 1994 по 2014 рр. кафедру очолював д.ф.-м.н., професор Савченко Олександр Григорович.

Дорадча діяльність кафедри

Викладачі кафедри приймають участь у дорадчій діяльності ДВНЗ "ХДАУ" і надають дорадчі послуги, а саме: Лобода О.М., Ларченко О.В., Кириченко Н.В., Степаненко Н.В., Щербина О.В. – з питань інформаційних технологій в галузях АПК.

Основні наукові досягнення кафедри

Відповідно до плану науково – дослідної роботи колектив кафедри прикладної математики та економічної кібернетики працює над загально – кафедральними науковими темами:

1. Розробка і впровадення інформаційних технологій в навчально-науковий процес дорадництва в системі ННВК "Херсонський агроуніверситет .

2. Експертні системи в системі АПК.

В розрізі даної тематики основним науковим направленням є розробка нових інформаційних технологій прийняття оптимальних управлінських рішень на базі систем штучного інтелекту. В цьому напрямку розробляються експертні системи прогнозування попиту на сільськогосподарський продукт, експертні системи землекористування, алгоритми і моделі прийняття рішень на основі штучних нейроних мереж. За результатами дослідів представлено 15 річних звітів, опубліковано декілька десятків наукових статей.

Науково та навчально-методичне забезпечення кафедри

Навчальні посібники, монографії:

1. Савченко О.Г. Оптимізаційні методи і моделі/ О.Г.Савченко, Г.М.Кавун, Л.В.Кузьмич, О.В. Валько //Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: -  Херсон: Олді – плюс. -  2014. – 410с.

2. Танклевська Н.С., Кириченко Н.В.Активізація та ефективність впровадження інновацій аграрними підприємствами: [Монографія] / Н. С. Танклевська, Н. В. Кириченко // - Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015.- 216 с.

3.Савченко О.Г., Кавун Г.М. Теорія ймовірностей і математична статистика /О.Г. Савченко, Г.М. Кавун //Навчально - методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: -  Херсон: Олді – плюс. -  2017. – 390 с.

 

Наукові статті

 1. Савченко О.Г. Метризовні  функтори і К-ультраметрики / Л.Є. Базилевич, О.Г. Савченко, М.М. Зарічний// Праці міжнародного геометричного центру. – 2013. – Т. 6. – №  2. – C.13– 21.
 2. Савченко О.Г. Розмиті К-ультраметричні простори / О.Г. Савченко// Працi мiжнародного геометричного центру. – 2013. –Т.6. – №3. – С.66-71.
 3. Лобода О.М. Інформаційна модель оптимальної поведінки виробника в умовах конкуренції / О.М. Лобода, О.В. Ларченко // Таврійський науковий вісник: – Науковий збірник:-Вип.83.- Херсон: Айлант, 2013. – С.299-303.
 4. Кириченко Н.В. Генезис наукових поглядів на сутність інновацій у діяльності аграрних підприємств / Н.В. Кириченко // Вісник Одеського національного університету.- Економіка: т.18, вип.3.– Одеса. – 2013. – С. 22–25.
 5. Savchenko A. Functionals, functors and ultrametric spaces / L. Bazylevych, A. Savchenko, M. Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – V.7. – №  1. – P. 16 – 23.
 6. Savchenko A. Hyperspacer and spaces of probability measures on R-trees / O.Lozinska, A.Savchenko, M.Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – V.7. – №  3. – P.48 – 57.
 7. Savchenko A. Pairs of compact convex sets: categorical properties / L.Bazylevych, A. Savchenko, M. Zarichnyi // Visnyk of the Lviv niversity, series mechanics and  athematics. – 2014. – V.79 – Р.169-176.
 8. Savchenko A. Correspondences of probability measures with restricted marginals/ A. Savchenko, M. Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2014. – V.7. –  № 4. – P. 34 – 39.
 9. Кириченко Н. В. Сучасний стан впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н.В. Кириченко // Вісник Одеського національного університету. Економіка: т. 19, вип. 3/2. – Одеса. – 2014. – С. 87–92.
 10. Кириченко Н.В. Основні напрями використання агроінновацій та організаційно-економічний механізм державного стимулювання впровадження їх у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки: вип. 8. – Херсон. - 2014. – С. 88–91.
 11. Кириченко Н.В. Методика оцінки доцільності впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // Ефективна економіка. – 2014. - № 12. – Режим доступу журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 12. Kirichenko N. Methodology of efficiency determination of introduction the innovations in activity agrarian enterprises //British Journal of Science Education and Culture, №1.(5) (January - June). Volume IV. “London University Press”. London, 2014.– P. 427-432.
 13. Savchenko A. Open problems in the theory of  fuzzy metric spaces / A. Savchenko, M. Zarichnyi // Matematychni Studii. – 2015. – V.43. – №1. – P.110–112.
 14. Савченко О.Г. Функтори скінченного степеня у асимптотичних  атегоріях / М.М.Зарічний, М.М. Романський, О.Г.Савченко // Праці міжнародного геометричного центру. – 2015. – Т. 8. – № 1. – С.84–92.
 15. Savchenko A. On mim-space/ V.Brydun, A.Savchenko, M.Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2015. – V.8. –  № 2.– P.26 – 33.
 16.  Савченко О.Г. Псевдовнутрішність у гіперпросторі max-плюс компактів / Л.Є. Базилевич, О.Г. Савченко // Буковинський математичний журнал. – 2015. – Т. 3. –  №1. –  С. 36 – 48.
 17. Лобода О.М. Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством / О. М. Лобода, Н. В. Кириченко // Науково теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». Вип. 3 (39) – Хмельницький, 2015. -  С. 130-134.
 18. Кириченко Н. В. Механізм активізації впровадження інновацій у діяльність аграрних підприємств / Н. В. Кириченко // «Агросвіт». – 2015. - № 2. – С. 55 – 62.
 19. Савченко О. Г. Функтори в категорії розмитих метричних просторів: огляд результатів /О.Г. Савченко // Вiсник Львiвського унiверситету, серiя механiко-математична. – 2015. – Вип. 80. – C.136–148.
 20. Savchenko A. Triples of infinite iterationa of hyperspaces of max-plus  compact convex sets /A. Savchenko, M. Zarichnyi // Proceedings of the International Geometry Center. – 2016. – V.9.– №2(2016). – P. 24 – 31.
 21.   Кириченко Н.В. Лобода О.М. Інформаційна модель оптимальної поведінки виробника в умовах конкуренції /Н.В. Кириченко, О.М. Лобода// International Scientific - Practical Conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, Part II, February 24, 2017. Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. 240 p. – р. 200 – 203.

 

Нагороди кафедри

Савченко О.Г. – нагороджений знаком МОН України «Відмінник освіти України» (2005р.); почесною грамотою Херсонської обласної державної адміністрації (2009р.); нагрудним знаком МОН України «Петро Могила» (2009р.); Почесною відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» (2010р.)